:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
?nsan ?l?nce Neler Oluyor
soyle
#1
?NSAN ?L?NCE NELER OLUYOR OKUYUN DA G?R?N

Bedenin ?l?m? (D??ar?dan G?r?nen ?l?m)
?l?m an?nda ruh, bu d?nyadaki insanlar?n i?inde ya?ad?klar? boyuttan ayr?l?rken, geride cans?z bedenini b?rak?r. Deri de?i?tiren canl?lar gibi, bu d?nyadaki bedenini geride b?rak?r ve as?l hayat?na do?ru ilerler.
Ancak geride kalan bedenin kar??la?acaklar? da ibret vericidir. ?zellikle bu bedene hayattayken gere?inden fazla de?er verenler i?in.
Peki ?ld?kten sonra bu bedenin ba??na neler gelece?ini ayr?nt?l? olarak d???nd?n?z m? hi??
Bir g?n ?leceksiniz. Belki hi? beklenmedik bir ?ekilde. Ekmek almak i?in bakkala giderken yolda bir araba kazas? ge?ireceksiniz. Ya da amans?z bir hastal?k hayat?n?za son verecek. Veya bir anda kalbiniz duracak.
B?ylece ?l?m? tatmaya ba?layacaks?n?z.
Bu andan itibaren de, bedeninizle hi?bir ili?kiniz kalmayacak. Hayat boyu "ben" dedi?iniz ve sahiplendi?iniz o beden, s?radan bir et par?as? haline gelecek. ?l?m?n?zle birlikte bedeninizi ba?ka insanlar ta??maya ba?layacaklar. Etrafta a?layanlar, "daha d?n buradayd?", "da? gibi adamd?" diyenler olacak. Sonra o bedeni al?p evin bir odas?na, belki de morga koyacaklar. Orada bir gece bekleyecek. Ertesi g?n g?mme i?lemleri ba?layacak. Cans?z bedeni al?p gasilhaneye g?t?recekler. G?revli, kaskat? kesilmi?olan bedeninizi so?uk suyla y?kayacak. Ancak bu a?amada ?l?m?n izleri de bedende a?ikar hale gelecek. Morarmalar ba?layacak.
Daha sonra bedeni beyaz bir bezle, kefenle saracaklar. Sonra da tahta tabuta koyup ?st?ne ye?il bir ?rt? ?rtecekler. Cenaze arabas? gelecek, tabutu devralacak. Araba mezarl??a do?ru ilerlerken, yolda hayat devam edecek. Baz? insanlar cenaze ge?iyor diye sayg? g?sterecek, ?o?u kendi i?ine bakacak. Sonra mezarl??a gelinecek. Tabut, sizi sevenler ya da seviyor gibi g?r?nenler taraf?ndan ellerde ta??nacak. Etrafta muhtemelen yine a?layanlar, s?zlananlar olacak. Sonra o ka??n?lmaz yere, mezara gelinecek. ?st?nde sizin isminiz yaz?l?... Bedeni tabuttan ??kar?p beyaz kefenle birlikte mezar?n i?ine atacaklar. Ve sonra son i?yap?lacak. Ellerine k?rek alanlar, beyaz kefenin i?indeki bedenin ?zerine toprak atmaya ba?layacaklar. Kefenin a?z?n? a??p i?ine de toprak atacaklar. A?z?n?za, burnunuza, bo?az?n?za, g?zlerinize topraklar dolacak. Topraklar yava?yava?kefeni ?rtecek. Biraz sonra i?leri bitecek ve gidecekler. Mezarl?k her zamanki derin sessizli?ine b?r?necek. Gidenler, kendi hayatlar?na geri d?necekler, ama g?m?len beden i?in art?k hayat?n hi?bir anlam? kalmam??olacak. D?nyadaki hi?bir g?zellik, hi?bir g?zel ev, g?zel insan, g?zel manzara art?k o beden i?in bir ?ey ifade etmeyecek. Bedeniniz, hi?bir dostunuzla art?k g?r??emeyecek. Beden i?in var olan tek ?ey, art?k yaln?zca toprak ve onun i?indeki bakteri ve kurtlar olacak.
?ld?kten Sonra Ne Hale Gelece?inizi Hi? D???nd?n?z m??
Zaten g?m?lmenizle birlikte bedeniniz hem i?ten hem de d??tan gelen etkilerle h?zl? bir par?alanma s?recine girecek.
V?cutta oksijen kalmayaca??ndan, bir s?re sonra mikroplar faaliyete ge?erek bedene yay?lacaklar.
Kar?nda toplanan gazlar cesedi ?i?irecek ve bu ?i?lik v?cudun her taraf?na yay?larak, bedeni tan?nmaz hale getirecek.
Bundan sonra gaz?n diyaframa yapt??? bas?n?tan dolay? a??zdan ve burundan kanl? k?p?kler gelmeye ba?layacak.
??r?me ilerledik?e k?llar, t?rnaklar, avu? i?leri ve tabanlar yerlerinden ayr?lacaklar.
Bu d??de?i?meyle beraber, i? organlarda da (akci?er, kalp ve karaci?erde) ??r?me ba?layacak.
En korkun? olay ise bu noktada ger?ekle?ecek; kar?n b?lgesinde toplanan gazlar deriyi zay?f noktas?ndan patlatacaklar ve bedenden tahamm?l edilmez derecede pis kokular yay?lacak. (?l? insan kokusu, d?nyan?n en i?ren? kokular?ndand?r.)
Bu s?re i?inde kafadan ba?lamak ?zere, adaleler de yerlerinden ayr?lacak.
Cilt ve yumu?ak k?s?mlar tamamen d?k?lecek ve iskelet g?z?kmeye ba?layacak.
Beyin tamamen ??r?yecek ve kil g?r?n?m?n? alacak, kemikler ba?lant?lar?ndan ayr?lacak ve iskelet da??lmaya ba?layacak...
Bu olay, ceset bir toprak ve kemik y???n? haline gelene kadar b?ylece devam edecek.
"Ben" sand???n?z bedeniniz b?ylelikle korkun? ve i?ren? bir ?ekilde yok olacak. Geride kalanlar sizden s?z ederken, topraktaki t?m kurtlar, b?cekler ve bakteriler sizin etlerinizi kemirecekler.
E?er bir kaza sonucunda ?l?r de, g?m?lmezseniz, o zaman ?ok daha feci bir manzara ortaya ??kacak. Bedeniniz, s?cak havada a??kta kalm??bir et gibi, kurtlanacak, birka? g?n i?inde bir kurt yuma?? haline d?n??ecek. Kurtlar, son et par?as?n? da yiyene kadar iskeletin k?vr?mlar? aras?nda dola?acaklar.
B?ylece "en g?zel bir bi?imde" yarat?lm??olan insan hayat?, olabilecek en korkun? bi?imde sona erecek.
Peki neden?
?nsan v?cudunun ?ld?kten sonra bu hale getirilmesi Allah'?n dilemesiyledir. Ve bunun ?ok b?y?k bir hikmeti vard?r. ?nsan, kendisinin asl?nda bedenden ibaret olmad???n?, bedeninin yaln?zca kendisine giydirilmi?ge?ici bir k?l?f oldu?unu, bu korkun? sonu g?rerek anlamal?, bedenin ?tesinde bir varl??? oldu?unu hissetmelidir. ?nsan, sadece bedenden ibaret olamayaca??n?, bedenin ?tesinde onu bir ara? olarak kullanan ruhun var oldu?unu anlamal?d?r.
Allah kendini "et ve kemikten" ibaret sanan insana, belki de bunun bir aldan??oldu?unu kavratmak i?in b?yle ibret verici bir son haz?rlam??t?r.
?nsan, bedeninin ?l?m?ne bakmal?, bu ge?ici d?nyada adeta sonsuza kadar kalacakm??gibi sahiplendi?i ve b?t?n arzular?na boyun e?di?i bedeninin ak?beti hakk?nda d???nmelidir. O beden topra??n alt?nda ??r?yecek, kurtlanacak ve iskelete d?n??ecektir.
D?NYA HAYATININ GE??C?L???
Hi? d???nd?n?z m??
Neden insan s?k s?k temizlenmek zorundad?r? Neden temizli?ine, bak?m?na dikkat etmezse, v?cudu, a?z? kokar, cildi ve sa?? ya?lan?r? Neden terler ve bu terin kokusu son derece k?t?d?r?
?nsan?n aksine, ?icekler son derece g?zel kokulara sahiptirler. G?l ya da karanfil, pis ?amurlu bir toprakta yeti?melerine ra?men binlerce y?ld?r son derece g?zel kokarlar. Ama insan, biraz dikkat etmedi?inde k?t? kokmaya ba?lar ve bunu ancak iyi bir bak?mla engelleyebilir.
Neden b?yle oldu?unu, insan?n neden bu ?ekilde bir eksiklikle yarat?ld???n? hi? d???nd?n?z m?? Allah'?n neden ?i?ekleri g?zel kokulu yaparken, insan bedeninin bu ?ekilde acizliklerle dolu oldu?unu hi? akl?n?za getirdiniz mi?
?nsan yaln?zca bu sayd???m?z ?zelliklerle kalmaz; yorulur, ac?k?r, susar, can? ac?r, midesi bulan?r, hastalan?r…
?nsanlara bunlar do?al ?eylermi?gibi gelir, ama bu bir aldan??t?r. ?nsan hi?bir zaman k?t? kokmayabilir, hi?bir zaman ba?a?r?s? ?ekmeyebilir, hi?bir zaman hasta olmayabilirdi. T?m bu zorluklar, "tesad?fen" olu?mu?de?il, ?zel olarak yarat?lm??lard?r. Allah, insan? belirli bir ama?, belirli bir hikmet do?rultusunda bu ?ekilde yaratm??t?r.
Bu ama?lardan biri; insan?n aciz bir varl?k, bir "kul" oldu?unu anlamas?d?r. Eksiksiz, m?kemmel olmak Allah'?n vasf?d?r, O'nun kulu olan insan ise sonsuz derecede ek******, zay?ft?r ve dolay?s?yla O'na sonsuz derecede muhta?t?r. Allah bir ayette, konuyu ?ok hikmetli bir bi?imde a??klar:
Ey insanlar, siz Allah'a (kar?? fakir olan) muhta?lars?n?z; Allah ise, Ganiy (hi?bir ?eye ihtiyac? olmayan)d?r, Hamid (?v?lmeye lay?k)t?r. Dileyecek olsa, sizi giderir (yok eder) ve yepyeni bir halk getirir. Bu, Allah'a g?re g?? de?ildir. (Fat?r Suresi, 15-17)
?nsan?n sahip oldu?u kusur ve eksikliklerin ba?ka bir amac? ise, bu yurdun ge?icili?ini hat?rlatmas?d?r. ??nk? s?z konusu kusur ve eksiklikler, bu d?nyadaki bedene mahsusturlar. Ahirette, cennet ehli yeni bir bedenle, eksiksiz ve kusursuz bir ?ekilde yarat?lacakt?r. Bu d?nyadaki zay?f, eksik, kusurlu beden, m?minin ger?ek bedeni de?ildir, ge?ici bir s?re i?inde kald??? bir kal?pt?r.
Bundan dolay?d?r ki, d?nyada kusursuz bir g?zellik elde edilemez. Fiziksel y?nden en g?zel, en ?ekici, en kusursuz oldu?unu sand???m?z bir insan da, di?er t?m insanlar gibi fiziksel ihtiya?lar?n? gidermekte, terlemekte, kimi zaman a?z? kokmakta, kimi zaman y?z?nde sivilce ??kmaktad?r. Temiz kalabilmek i?in s?rekli y?kanmak ve bak?m yapmak zorundad?r. Kimi insan?n y?z? g?zeldir, ama fizi?i o kadar d?zg?n de?ildir. Bunun tersi de m?mk?nd?r. Kimisinin g?z? g?zel, fakat burnu e?ri olabilir. Bu ?zelliklerin sonsuz varyasyonlar?n? sayabiliriz. D??g?r?n??olarak ger?ekten kusursuz gibi g?r?nen bir kimsede de hi? umulmad?k bir hastal?k, rahats?zl?k ya da kusur bulunabilir.
Her?eyden ?nemlisi, en m?kemmel g?r?nen insan bile mutlaka ya?lan?r ve ?l?r. Beklenmedik bir anda bir kazayla parampar?a olabilir. D?nyadaki beden gibi, d?nyan?n bizzat kendisi de eksik, kusurlu, yetersiz ve ge?icidir. B?t?n ?i?ekler mutlaka solar, en g?zel yiyecekler ??r?r, bozulur, koku?ur. T?m bunlar bu d?nyaya mahsus eksik ve kusurlard?r. Bizlere tan?nan k?sa d?nya hayat? da, ta??d???m?z beden de Allah'?n ?ok k?sa bir s?re i?in verdi?i ge?ici emanetlerdir. Sonsuz bir ya?ant? ve m?kemmel bir yarat?l??ise yaln?zca ahirete mahsustur. Rabbimiz bir ayetinde ??yle buyurur:
Size verilen herhangi bir ?ey, d?nya hayat?n?n meta? (k?sa s?reli faydalanmas?)d?r. Allah Kat?nda olan ise, daha hay?rl? ve daha s?reklidir. (Bu da) iman edip Rablerine tevekk?l edenler i?indir. (?ura Suresi, 36)
Bir ba?ka ayette, d?nyan?n ger?ek mahiyeti ??yle anlat?l?r:
Bilin ki, d?nya hayat? ancak bir oyun, '(e?lence t?r?nden) tutkulu bir oyalama', bir s?s, kendi aran?zda bir ?v?nme (s?resi ve konusu), mal ve ?ocuklarda bir '?o?alma-tutkusu'dur. Bir ya?mur ?rne?i gibi; onun bitirdi?i ekin ekicilerin (veya kafirlerin) ho?una gitmi?tir, sonra kuruyuverir, bir de bakars?n ki sapsar? kesilmi?, sonra o, bir ?er-??p oluvermi?tir. Ahirette ise ?iddetli bir azap; Allah'tan bir ma?firet ve bir ho?nutluk (r?za) vard?r. D?nya hayat?, aldan??olan bir metadan ba?ka bir ?ey de?ildir. (Hadid Suresi, 20)
K?saca bu d?nyada Allah sonsuz kudret ve bilgisinin bir g?stergesi olarak bir?ok g?zellik, sanat ve harikal?k ile ?ok ?e?itli kusur ve eksiklikleri de ayn? anda yaratmaktad?r. M?kemmellik ve kal?c?l?k bu d?nyan?n kanununa ayk?r?d?r. Geli?en teknoloji de dahil olmak ?zere, insan akl?n?n d???nebilece?i hi?bir ?ey Allah'?n bu kanununu de?i?tiremeyecektir. B?ylece insanlar bir yandan ahireti ?zleyip ona kavu?mak i?in ?abalamal? ve Allah'a gereken ??k?r ve takdiri g?stermelidirler. Bir yandan da bunlar?n ger?ek yerinin bu ge?ici d?nya de?il, eksik ve kusurlardan ar?nd?r?lm??ve m?minler i?in haz?rlanm??ebedi cennet hayat? oldu?unu anlamal?d?rlar. Kuran'da, bu ger?ek ?ok a??k bir bi?imde bildirilir:
Hay?r, siz d?nya hayat?n? se?ip ?st?n tutuyorsunuz. Ahiret ise daha hay?rl? ve daha s?reklidir. (A'la Suresi, 16-17)
Bir ba?ka ayette ise, "ger?ekten ahiret yurdu ise, as?l hayat odur" (Ankebut Suresi, 64) denir. "As?l hayat"?m?z olan ahiret ile ge?ici bir yurt olan d?nya aras?nda, perde kadar ince bir s?n?r vard?r. ?l?m, i?te bu perdeyi kald?r?r. ?l?mle birlikte bu d?nya ve bedenle olan ili?ki kesilecek, yepyeni bir yarat?l??la sonsuz hayata ba?lang?? yap?lacakt?r.
?l?mle birlikte ba?layacak olan hayat ger?ek hayatt?r. Eksiklik, kusur, ge?icilik d?nyaya ait kanunlard?r. Ger?ek kanunlar; kusursuzluk, ?l?ms?zl?k, m?kemmellik ?zerine kuruludur. Bir ba?ka deyi?le, normal olan, bir ?i?e?in hi? solmamas?, bir insan?n hi? kirlenmemesi, hi? ya?lanmamas?, bir meyvenin hi? ??r?memesidir. As?l kanunlar, insan?n her istedi?inin an?nda ger?ekle?mesini, insan?n hi?bir ac? ve hastal?k ya?amamas?n?, hi?bir zaman ???memesini, ya da terlememesini gerektirir. Ancak as?l kanunlar, as?l hayatta; ge?ici kanunlar da ge?ici olan bu d?nya hayat?ndad?r.
As?l kanunlar?n yurdu, yani ahiret ise ?ok yak?nd?r. Allah diledi?i an insan?n buradaki ya?am?na son verip, onu ahirete ge?irebilir. Bu ge?i?, bir g?z a??p-kapamas? kadar ?abuk ger?ekle?ecektir. R?yadan uyanmak gibi... ?l?mle birlikte sona erecek olan d?nyan?n, ahirete g?re ne denli k?sa oldu?u Kuran'da ??yle anlat?l?r:
Dedi ki: "Y?l say?s? olarak yery?z?nde ne kadar kald?n?z?" Dediler ki: "Bir g?n ya da bir g?n?n biraz? kadar kald?k, sayanlara sor." Dedi ki: "Yaln?zca az (bir zaman) kald?n?z, ger?ekten bir bilseydiniz," "Bizim, sizi bo?bir ama? u?runa yaratt???m?z? ve ger?ekten Bize d?nd?r?l?p getirilmeyece?inizi mi sanm??t?n?z?" (M?minun Suresi, 112-115)
?l?mle birlikte r?ya sona ermi?ve ger?ek ya?am ba?lam??t?r. Yery?z?nde "bir g?n ya da bir g?n?n biraz? kadar", hatta "bir g?z ?arpmas?" kadar kalm??olan insan, yapt?klar?n?n hesab?n? vermek ?zere Allah'?n huzuruna ??kar. E?er d?nyada iken ?l?m? akl?nda tutmu?, Allah'a kavu?aca??n?n bilincinde olmu?ise, kurtulmay? umacakt?r. Kuran'da "kitab? sa? eline verilen" bu kurtulmu?lar?n ??yle diyece?i haber verilir:
"... Al?n kitab?m? okuyun. ??nk? ben, ger?ekten hesab?ma kavu?aca??m? sanm??(anlam??)t?m." (Hakka Suresi, 19-20)
Ara
Cevapla
yagmuryurekl!m
#2
█▒♥█♥▒▒╬▒▒█▒▒▒█ALLAH RAZI OLSUN ▒▒▒▒♥█♥▒▒▒╬▒▒█
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Nisa suresi 159. ayet bizlere neler anlatıyor? halukgta 1 252 07-15-2012, Saat: 09:42 PM
Son Yorum: history
  Furkan 27 ve 28. ayetler, bizlere neler anlatıyor? halukgta 0 219 08-20-2011, Saat: 10:41 PM
Son Yorum: halukgta
  Kuran Ayetlerine Gore Kiyamet Gunu Neler Olacak? MaSaL 0 253 02-18-2011, Saat: 12:02 AM
Son Yorum: MaSaL
  1 Dakikada NeLer YapıLabiLir? ●KΛЯΛMΣL● 0 211 04-27-2010, Saat: 08:40 AM
Son Yorum: ●KΛЯΛMΣL●
  Hz. Mevlana'ya G?re ?nsan eRCi 2 302 12-31-2006, Saat: 11:49 PM
Son Yorum: derdo

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 09-29-2020, 03:46 PM