:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Japon M?toloj? S?zl??
soyle
#1
Aizen-Myoo - (Aizen Myo'o) Japon mitolojisinde a?k Tanr?s?, genel olarak ?ark?c?lar ve m?zisyenler ona tapard?. Sa?lar?n?n aras?nda bir aslan kafas? bulunmas?n?n yan? s?ra, ???nc? bir g?z? bulunurdu ki bu di?er g?zlerinin ?st?nde ve ortadayd?.

Ajari Joan - Hakkotsu-San ("?skelet Da?") da??ndan Japon rahibi.

Aji-Shiki - Gen? Japon Tanr?s?.

Aji-Suki- Taka-Hi- Kone - Y?ld?r?mlar?n ve g?k g?r?lt?s?n?n Tanr?s?. Onu t?pk? bir ?ocuk gibi susturmak i?in di?er Tanr?lar bir merdivende bir a?a?? bir yukar? ta??rlar. Bu da y?ld?r?mlar?n yakla?an ve uzakla?an seslerini a??klamakta kullan?l?r.

Ama-No- Minaka- Nushi - Cehennem ve ayn? zamanda Kutup Y?ld?z?n?n Tanr?s?.

Amaterasu - (Ama Terasu) Shinto inanc?na g?re G?ne? Tanr??as?.

Amatsu- Kami - D?nyan?n y?zeyinden yukar?da ya?ayan cennetin Tanr?lar?. Onlar g?revleri itibariyle cennetle ili?kilidirler ve ?l?ms?zd?rler. Amutsu-Kami Kunitsu-Kami'nin aksine yukar?larda ya?ar.

Ama-Tsu- Mara - Shinto inanc?na g?re Demircilerin Tanr?s?. Cyclops'a benzer bir ?ekilde resmedilirdi.

Amatsu Mikaboshi - K?t?l???n ve karanl?k g??lerin Tanr?s?. ?smi "G?ky?z?n?n Heybetli Y?ld?z?" anlam?na gelmektedir.

Ame-No-Kagase-Wo - Japon astronomi Tanr?s?.

Ame-No-Mi- Kumari - (Ame-No-Mi-Kumari-no-Kami) Shinto inanc?na g?re suyun Tanr??as?.

Ame-No-Oshido-Mimi - Tanr??a Amaterasu'nun o?lu. O kendisine edilen yery?z?n?n y?neticisi olma teklifini geri ?evirmi?ti.

Amida - (Amida-Nyorai) ?l?m Tanr?s?. Kimler inan?l?ysa onlar? ?l?mlerinin an?nda d?n??t?r?rd?. Krall??? ?ok g?zeldi, ambrosia a?a?lar?, hafiften esen yeller ve ku?larla doluydu.

Am-No-Tanabata-Hime - Japon dokumac?lar?n?n astral Tanr??as?.

Anan - Buddha'n?n kuzeni, arkada?? ve yak?n bir yanda??. Japonya'da ?l?ms?z oldu?una inan?l?rd?. Hindu mitolojisinde Ananda ad?n? alm??t?r.

Anshitsu - Yaln?z ya?ayan Japon Budist rahiplerinin inzivaya ?ekildikleri yer.

Ashuku-Nyorai - Japon evren bilimine g?re yer k?resinin bir elementi. Bu elementin g?steri yapmak i?in insanlarda bir g?? uyand?rd???na inan?lm??t?r. Ayn? 'K?m?ldamayan Buddha' ad?n? alm??t?r.

Bakemono - Karanl?k g??lerin ??lg?n ruhlar?. Bu terim kappa, mono-no-ke (?eytani ruhlar), oni, ten-gu, ve yamanba yahut yama-ubu (da? b?y?c?leri) gibi ?e?itli ruhlar? kapsamaktad?r.

Baku - "R?yalar? yiyen" olarak bilinen bir "iyi ruh". Kendisinden yard?m dilenenlerin kabuslar? yiyerek iyi ?ans getirdi?ine inan?l?rd?. Aslan kafal?, kaplan bacakl? ve at gibi bir v?cudu olan bir yarat?k ?eklinde resmedilirdi.

Benkei - Japon mitolojisinde efsanele?mi? bir sava??? ve k?l?? ustas?.

Benten - (Benzai-Ten, Benzai-tennyo) A?k, sanat, bilgelik, ?iir, iyi ?ans ve suyun Tanr??as?. Bir ejderhaya binmi? g?zel bir kad?n olarak g?r?nen Benten'in sekiz elinde bir k?l??, bir m?cevher, bir yay, bir ok, bir tekerlek ve bir anahtar tutar, kalan di?er iki eli ile de dua ederdi.

Benzai-Ten - (Benzaiten) Japon dil, ak?l, bilgi, iyi talih ve su Tanr??as?.

Bimbogami - (Bimbo-Gami) Yoksulluk Tanr?s?. Onu defetmek i?in ayinler yap?l?rd?.

Binzuru-Sonja - Hastal?klar?n iyile?mesini sa?layan ve iyimserlik Tanr?s?.

Bishamon - (Bishamon-ten) Sava? Tanr?s?, yasalar?n adaletli ve koruyucu savunucusu. Shichi Fukujin'lerden biridir. Her yan? z?rhlarla kapl?, ?eytanlar?n yan?nda ve elinde bir m?zrakla resmedilir.

Bosatsu - Buddha'n?n ge?mi?, gelecek yahut ?imdiki zamandaki g?r?n?m?.

Butsu - Japonya'da Buddha'ya verilen adlardan biri.

Butsudan - Japon'lar?n evlerinde Tanr?lara ?i?ek ve yiyecekler sunarak onlara tapt?klar? ve dua ettikleri k??eler.

Butsudo - Budizm i?in kullan?lan bir Japon kelimesi. 'Buddha'n?n Yolu' anlam?na gelmektedir.

Cennet k?pr?s? - Hareketli bir k?pr? cennetten Takachihi da?lar?n?n ?zerine uzan?r. Buradan yer y?z?ne ula??labilir. K?pr? onun koruyucu Patikalar Tanr?s? ile evlenen dans Tanr??as? Uzume'ye benzetilmi?tir.

Centipede - Da? b?y?kl???nde, korkun?, insan etiyle beslenen bir canavar. Biwa g?l?n?n yan?ndaki da?larda ya?arm??. G?l?n Ejder kral? Hidesato adl? kahramandan onu ?ld?rmesini istemi?. Kahraman canavar?n beynine bir ok saplayarak onu ?ld?rm??. Ejder kral te?ekk?r ifadesi olarak kahramana sihirli pirin? torbas?n? vermi?. Bu pirin? torbas?ndaki yiyecek hi?bir zaman bitmemi? ve kahraman?n b?t?n s?lalesini doyurmu?.

Chien-shin - Belirli bir co?rafi b?lgeyle beraber d???n?len ve bu b?lgedeki ya?am? koruyan bir Tanr?.

Chimata-no- kami - Kav?aklar?n, anayollar?n ve patikalar?n Tanr?s?.

Chujo Hime - Tanr??a Kannon'un v?cudunda canland???na inan?lan bir Japon rahibesi. Nak?? i?lemesini icat etmi?tir.

Chup-Kamui - Ainu ?ehrinin g?ne? Tanr??as?.

Daibosatsu - (Dai Bosatsu) Son enkarnasyonundaki B?y?k bodhisattva yahut Buddha.

Daikoku - (Daikoko-tenn) Zenginli?in, topra??n ve ?ift?ilerin Tanr?s?. ?ki patates torbas?n?n yan?nda oturan mutlu, dev gibi bir adam olarak resmedilirdi ve omzunda m?cevherler dolu bir ?uval ta??rd?.

Dainichi - Budizm'de bilgelik ve safl?kla ?zde?le?tirilen y?ce ruh.

Dainichi-Nyorai - Japon evren biliminde bodhisattva Dainichi i?in kullan?lan ad. Ayr?ca 'B?y?k G?ne? Buddha' ?eklinde de ifade edilmi?tir.

Dosojin - Yollar?n Tanr?s?.

Dozoku-shin - Dozoku grubuna ait eski bir kami. Dozoku grubu bir ana soyun (honke) yan (bunke) soyudur. Dozoku-shin'e ibadet etmek ev halk?ndan ba?layarak yay?lm??t?r.

Ebisu - Deniz zenginliklerinin, bal?klar?n ve bal?k??lar?n Tanr?s? ve koruyucusu. Bir oltayla bal?k tutarken resmedilirdi.

Ekibiogami - Veba ve salg?n hastal?klar?n Tanr?s?.

Ema - Japonlar?n Tanr?lara yapt?klar? ba??? veya kurban.

Emma-o - (Emma-ten) Japon Budist inanc?na g?re yeralt? Tanr?s?. ?l?lerin ruhlar?n? Buddha yasalar?na g?re yarg?lar ve cezaland?r?rd?.

Fudo - (Fudo-Myoo) Ate?, bilgelik ve astroloji Tanr?s?, insanlar?n koruyucusu. Ate? taraf?ndan sar?lm??, bir elinde k?l?? di?erinde ise bir ip ta??yan, ?irkin, ya?l? bir adam olarak resmedilirdi.

Fujin - (Ryobu) Shinto inanc?na g?re r?zgar Tanr?s?. Omzunda bir r?zgar ?uval? ta??yan, leopar derili, korkun? ve siyah bir ?eytan olarak ortaya ??kard?.

Fukurokuju - Shinto inanc?na g?re, bilgelik, ?ans ve ba?ar? Tanr?s?.

Funadama - Denizcileri ve bal?k??lar? korudu?una inan?lan deniz Tanr??as?.

Futsu-Nushi- no-Kami - Y?ld?r?m ve ate? Tanr?s?, daha sonra Amaterasu 'nun bir generali ve sava? Tanr?s? oldu.

Gaki - Japonlar?n "a? ruhlar " i?in kulland?klar? ifade. Zen manast?rlar?nda yeme?e ba?lamadan ?nce gaki i?in k???k bir yemek haz?rlay?p sunmak geleneksel hal alm??t?r.

Gakido - Japon kozmolojisinde '?eytan Yolu' veya ac? ?ekilen arife d?nemi.

Gama - Ya?am s?resini belirleyen Tanr?. Gizli bilgeli?in b?t?n s?rlar?n?n yaz?l? oldu?u bir tomar? elinde tutar, bir kat?ra binmi?, ne?eli, ya?l? bir adam gibi ortaya ??kard?.

Gama-Sennin - Japon mitolojisinde iyi huylu bir bilge. Yan?nda her zaman bir kara kurba?as? bulunur. O y?lana d?n??ebiliyor veya bazen y?z?n? de?i?tirerek gen?le?iyordu. O ?l?ms?zl???n s?rr?n? bulmu?tu.

Gekka-o - Evlilik Tanr?s?. A??klar?n ayaklar?n? k?rm?z? ipekten bir iplikle birbirlerine ba?lard?.

Gongen - Japon da? Tanr?s?. Ruhu yeniden v?cut bularak insanlar?n i?lerinde ya?ar. Shinto inanc?na g?re Buddha enkarnasyonudur. Da? t?rman?c?lar? onun bilgeli?ini ele ge?irebileceklerine inan?rlard?.

Go-Shin Tai - Japon krall?k m?cevherleri. Bu kutsal sembol Amaterasu taraf?ndan ilk Japon ?mparatoruna verilmi?ti.

Gozu-Tenno - Japon veba ve salg?n hastal?klar Tanr?s?.

Hachiman - Sava? ve tar?m Tanr?s? ve Japon insanlar?n?n kutsal koruyucusu.

Haniyasu- hiko - Yery?z? Tanr?s?.

Haya-Ji - Hortumlar?n ve kas?rgalar?n Tanr?s?.

Hiruko - Sabah g?ne?inin Tanr?s?. K???k ?ocuklar?n sa?l?klar?n? korudu?una inan?l?rd?.

Hoso-no- Kami - ?i?ek hastal??? Tanr?s?.

Ida-Ten - Kanunlar?n ve tap?naklar?n Tanr?s?. Gen?, yak???kl? bir delikanl? ?eklinde g?r?l?rd?.

Ika-Zuchi- no-Kami - Shinto inanc?na g?re yeralt?nda ya?ayan bir grup ?eytan. G?r?lt?lerinin volkanik patlamalar ve depremler ?eklinde kendini g?sterdi?ine inan?l?rd?.

Iki-Ryo - ?fke ve hasetin ruhu.

Inari - Hem di?i hem de erkek ilah, ba?aklar?n ve tar?m?n Tanr? ve Tanr??as?.

Isora - Sahillerin Tanr?s?.

Issunboshi - Japon mitolojisinde bir bilge veya rahip. Boyunun bir in? oldu?u bilinirdi. O bir pirin? kasesini i?ine binip su yolculu?una ??karm??. ?ki habis ruhu i?ne ile yendi?i anlat?l?rd?.

Izanagi - Japon mitolojisinde G?k y?z? Tanr?s?. Japon mitolojisine g?re birbiriyle hem karde? hem kar?-koca olan G?k (?nazagi) ile Yer (?nazami) kaostan ayr??t?ktan g?ky?z?n?n y?zen k?pr?s?nden, tanr?sal m?cevherlerle s?sl? bir m?zrakla okyanusu kar??t?rarak ilk kara par?alar?n? yarat?rlar. Sonra b?t?n Japon adalar?n? ve di?er tabiat Tanr?lar?n? do?ururlar.

Izanami - Japon mitolojisinde Yer Tanr??as?. G?k (?nazagi) ile Yer (?nazami) kaostan ayr??t?ktan g?ky?z?n?n y?zen k?pr?s?nden, tanr?sal m?cevherlerle s?sl? bir m?zrakla okyanusu kar??t?rarak ilk kara par?alar?n? yarat?rlar. Sonra b?t?n Japon adalar?n? ve di?er tabiat Tanr?lar?n? do?ururlar.

Jigami - 'Yer kami'. Bat? Japonya'da kullan?lm??, jinushigami veya tochigami benzeri bir terim.

Jingo - Japon imparatori?esi. Ojin Tenno ve Hachiman'in annesi.

Jurojin - Japon Shinto inanc?na g?re, uzun ya?am ve mutluluk Tanr?s?. O yedi ?ans Tanr?lar? Shichi Fukujin'lerden biridir. Ona turna ve kaplumba?a e?lik eder. Beyaz geyi?in ?zerinde, g?ler y?zl? ve s?cakkanl? ya?l? bir adam olarak resmedilirdi.

Kagutsuchi - (Kagu-Tsuchi) Ate? Tanr?s?, G?k (?nazagi) ile Yer (?nazami) nin o?lu.

Kanayama-hiko - Japon madenlerin Tanr?s?. Kanayama-hime'nin kocas?.

Kuruma - Budizm felsefesinin ?ekirde?ini olu?turan fikir. Budizm'e g?re tekerlekler ?k?z?n ayaklar?n? nas?l kullan?rlarsa, ac? da su?lular? ?yle kullan?r.

Magatama - Shinto gelene?inin kutsal ta?lar?.

Miyazu-Hime - Japon mitolojisinde hak Tanr??as?. F?rt?na Tanr?s? Susanowo onun kocas?d?r. Ona Atsuta'da tap?lm??t?r.

Musubi-no-Kami - Japon mitolojisinde a?k ve evlilik Tanr?s?.

Nai-no-Kami - Japon mitolojisinde deprem Tanr?s?. Bu Tanr? Japon panteonunda yedinci y?zy?lda ortaya ??km??t?r.

Nakisawame - Japon mitolojisinde Tanr??a, Tanr? Izanagi karisinin ?l?m?ne a?larken onun g?zya?lar?ndan olu?mu?tu.

Nyorai - Japon mitolojisinde Buddha'n?n b?t?n g?r?n?mleri i?in kullan?lan bir ifade.

O-Ana-Mochi - Fuji-Yama Da??nda "Kraterlerin Efendisi".

Otohime - (Toyotama) "Parlak M?cevher". Japon Tanr??as?. Deniz Tanr?s? Ryujin 'in g?zel k?z?. Hoori ile evlendi ve o?lunu do?urduktan sonra ejderhaya d?n??t?. (bu onun babas?n?n as?l ?ekliydi) Toyotama olarak da tan?nm??t?.

Raicho - Japon mitolojisinde y?ld?r?m ku?u. Kargaya benzer ve korkun? sesler ??kar?rd?. Bu yarat?k ?am a?a?lar?nda ya?ard?.

Raitaro - Y?ld?r?m ?ocuk. Bir g?n yoksul bir Japon k?yl?s? kural?k d?neminde Buddha'ya ya?mur i?in dua eder. Birden bire d??ar?dan g?k g?r?lt?s? ve ya?mur sesleri duyulur. Bimbo ad?ndaki bu fakir k?yl? olup biteni g?rmek i?in d??ar?ya ??kar. Ve otlar?n ?zerinde yatm?? k???k bir ?ocuk g?r?r. Bimbo ve kar?s? ?ocu?u evlatl??a kabul ederler ve ona Raitaro ("Y?ld?r?m ?ocuk") ismini verirler. Raitaro daha sonra istedi?i zaman ya?mur bulutlar?n? ?a??r?r ve ya?mur ya?d?r?r. B?ylece Bimbo zengin olur. 18 ya??na geldi?inde Raitaro k?yl?lere onu b?y?tt?kleri i?in te?ekk?r eder, beyaz bir ejdere d?n???r ve ortal?ktan kaybolur.

Ryujin - (Rinjin) "Parlak varl?k". Japon mitolojisinde denizlerin ejder Tanr?s?. Ryujin Ryugu'da do?mu?tu. Saray? denizin derinliklerindeydi. K?z? Otohime (Toyo-Tame) prens Hoori ile evlenmi?ti. Deniz kral?n?n b?y?k bir a?z? oldu?u s?ylenirdi. Kaplumba?alar onun habercili?ini ?stlenmi?lerdi.

Sae-no-Kami - K?pr?leri koruyan Tanr? grubuna verilen genel ad.

Sazan Bal??? - Japonya ve Kore'de gen?lik, yi?itlik, azim, kuvvet, kendini savunma sembol?. Japon mitolojisine g?re onlar dokuz fit uzunlu?undaki Biwa g?l?n?n i?inde ya?ayan bir sazan bal???n?n i?inde ya?amaktad?rlar.

Shotoku - Siddharta'n?n reankarnasyonu oldu?una inan?ld??? i?in sayg? ve tap?n?m g?ren bir Japon prensi.

Susanowa - (Susanoto) F?rt?na Tanr?s?. G?k (?nazagi) ile Yer (?nazami) in o?lu. G?ne? Tanr??as? Amaterasu'nun karde?i. Denizler F?rt?na Tanr?s? Susanoo'yun y?netimi alt?na girmi?ti. Susanoo k?z karde?i Amaterasu'nun saray?nda ta?k?n davran??larda bulunmu? ve bu nedenle cennetten kovulmu?tu. Daha Susanowa'nun o?lu Okuni-Nushi b?t?n ?lkenin Tanr?s? olur. Amaterasu'nun torunu Ninigi ile ?lkeyi payla??r. Dinsel i?lerin y?netiminden Okuni-Nushi, siyasal i?lerden de Ninigi sorumlu olur.

Taishaku - Japon mitolojisinde Hindu Tanr?s? Indra'ya verilen ad.

Tanr?lar?n toplant?s? - Japon mitolojisinde her y?l Tanr?lar kutsal Izumo tap?na??nda bir araya gelirler. Orada insanlar?n a?kla al?n yazg?s? belirlenir. Tanr?lar kimin kimi sevmesi gerekti?ini belirlerler.

Tenjin - Bilgi, e?itim ve hattatl?k Tanr?s?. ?nsanlara kendi dillerinde yazmay? ??retmi?ti.

Toyo-Uke-Bime - Tar?m ve besin Tanr??as?.

Uba - Uba ("ya?l? kad?n, ya?mur hem?ire") mitolojide ?am a?ac?n?n ruhu. O ve kocas? Jo ("sevgi") evlilikteki a?k? ve sadakati sembolize ederler.

Uwibami - Japon mitolojisinde dev bir canavar y?lan. G?k y?z?nde u?ar, at s?rt?nda giden ki?ilerin ?zerine sald?r?rm??. Kahraman Yegara-no-Heida taraf?ndan ?ld?r?lm??t?.

Yabune - Eski bir ev Tanr?s?.

Yomi-no-kuni - Japon Shinto inanc?na g?re bu kap?s?n? korkun? bir bek?inin bekledi?i yer alt? d?nyas?yd?.

Yuki-Onna - 'Bayan Kar'. Japon mitolojisinin kar krali?esi veya k?? ruhu. Bazen d?nyaya inen insan g?r?n?m? al?r, bazense beyaz sis bulutlar?n?n arkas?nda g?r?nmez olurdu.
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 09-20-2020, 08:17 AM