:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
G?ney Doguda Sel Fac?asi;21 ?l
ÇiLeK
#1
G?neydo?u'da d?n ak?am ba?lay?p gece devam eden sa?anak ya??? afete neden oldu, 21 ki?i ya?am?n? yitirirken, kay?p ihbar? gelen yerlerde arama kurtarma ?al??mas? ba?lat?ld?. ?stanbul Sar?yer'de selden dolay? ev ??kt?. 3 ki?i enkaz alt?nda kald?.

Diyarbak?r’dan Mardin'e d???ne gidenlerin minib?s?n?n sel sular?na kap?lmas? sonucu 14 ki?i ?ld?. Diyarbak?r'?n ??nar ?l?esi'nde 3, ??rnak’?n Silopi ve Uludere il?elerinde ise 4 ki?i ya?am?n? yitirdi. B?lgede d?n ak?am ba?layan sa?anak ya??? daha ?ok Diyarbak?r, Batman ve ??rnak’ta etkili oldu. 3 saat boyunca s?ren ya???lar nedeniyle bir?ok ara? sele kap?larak arazilere s?r?klendi.

Diyarbak?r Valili?i'nden yap?lan a??klamada, etkili sa?anak ya?mur nedeniyle Valilikte ilk andan itibaren 7'nci Kolordu Komutanl???, 2'nci Hava Taktik Komutan?, Jandarma Komutan?, Emniyet M?d?rl??? ve di?er kurum m?d?rl?kleriyle kriz masas? olu?turularak durum de?erlendirilmesi yap?ld??? belirtildi.

D???NE G?DERKEN ?LD?LER

Sel nedeniyle helikopter, botlar ve arama kurtarma timleri, belediye ait i? makinalar? sevk edilerek ??nar ve Bismil il?elerinde mahsur kalan 300 vatanda?, evlerinden tahliye edilerek kurtar?ld?.

?LENLER?N K?ML???

2380276.jpgDiyarbak?r’dan, Mardin’in Savur ?l?esi’ne ba?l? ??g?ren K?y?’nde d???ne gidenleri ta??yan ve i?inde 14 ki?inin bulundu?u bir minib?s, Diyarbak?r'?n Bismil ?l?esi’ne ba?l? Meydanl? K?y? yak?nlar?nda sele kap?ld?.

Sel sular?yla s?r?klenen minib?ste bulunan 14 ki?i hayat?n? kaybetti. Cesetleri Bismil Devlet Hastanesi morguna kald?r?lanlardan Servet ?zge?, M. Sait Adan?r, Hasan Aksoy, Han?m Adan?r, Hamdullah Aksoy, ??kran Korma, ?eyhmuz Sincar'?n kimli?i belirlenirken, di?er 7 ki?inin kimli?inin saptanmas?na ?al???l?yor.

Diyarbak?r'?n ??nar ?l?esinde d?n ak?amki ya???lar can ald?. ?l?enin Cumhuriyet Mahallesi’nde su bask?n?na u?rayan evde anne Muhterem G?l ile ?ocuklar? 4 ya??ndaki Agit G?l ve 4 ayl?k k?z? Reyhan G?l suda bo?uldu. Anne ve ?ocuklar?n cesetleri evden ??kar?ld?.

OKULLAR TAT?L

??nar ?l?esi’ne ba?l? Meydan, Yaprakba?? ve Ekinveren ile Bismil il?esine ba?l? Meydanl?k k?ylerinde ?idditli ya??? ve selden baz? evler y?k?ld?.

Su bask?nlar? nedeniyle ??nar il?e merkezinde okullar bug?n tatil edildi.

?IRNAK'TA 4 ?L?

??rnak’?n Silopi ?l?esi'ndeki Kar??yaka Mahallesi’nde a??r? ya??? sele neden olurken, 3 ya??ndaki Nupelda Kaden ve 4 ya??ndaki Yusuf ?slam Kaden sele kap?larak ya?am?n? yitirdi.

?l?eye ba?l? Ortak?y’de ise bir evin ??kmesi sonucu enkaz alt?nda kalan 70 ya??ndaki S?pha Basut?u hayat?n? kaybetti. Uludere ?l?esi’nde de sele kap?lan 1 vatanda? ya?am?n? yitirdi.

SARIYER'DE EV ??KT?, 3 K??? ENKAZ ALTINDA KALDI

?stanbul Sar?yer'de selden dolay? ev ??kt?. 3 ki?i enkaz alt?nda kald?. Beykoz ve Sar?yer ?l?eleri'nde su tahliye ve kurtarma ?al??malar? devam ediyor. ?al??malara ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi, il?e belediyeleri, itfaiye ekipleri ile askeri birlikler kat?l?yor.

Tokatk?y Deresi S?l?khane Mevkii'nde dere yata??na yap?lan ev ve i? yerleri sular alt?nda kald?. Akbaba K?y?'nde serum ?retimi yap?lan Osel fabrikas?nda mahsur kalan yakla??k 200 i??inin bir b?l?m? i? makinelerine bindirilerek kurtar?ld?. Kuzey Deniz Saha Komutanl???na ba?l? Birinci S?n?f Dalg?? Kurtarma Grup Komutanl??? ekiplerinin de kat?ld??? kurtarma ?al??malar?nda i??ilerin tahliyesi i?in botlar haz?rland?.

BATMAN'DA EVLER BO?ALTILDI

DO?U AKDEN?Z, DO?U VE G?NEYDO?U B?LGELER?NDE S?REKL? YA?I? BEKLEN?YOR Yurdun i? b?lgelerinde devam eden ya???lar?n, bug?n ??le saatlerinde Do?u Akdeniz'de, ??le saatlerinden sonra Do?u ve G?neydo?u Anadolu b?lgelerinde etkili ve s?rekli olmas?n?n beklendi?i bildirildi.
Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???nden yap?lan a??klamada, son meteorolojik de?erlendirmelere g?re, halen yurdun i? b?lgelerinde devam eden ya???lar?n bug?n ??le saatlerinde Do?u Akdeniz'de, ??le saatlerinden sonra Bing?l, Erzincan, Tunceli, Hakkari, Elaz??, Erzurum, Bitlis, Malatya, Van, Ad?yaman, Diyarbak?r, Siirt, ??rnak ve ?anl?urfa ba?ta olmak ?zere Do?u ve G?neydo?u Anadolu b?lgelerinde etkili ve s?rekli olmas?n?n beklendi?i kaydedildi. Ya???lar?n neden olabilece?i sel, ta?k?n, y?ld?r?m ve kuvvetli r?zgar gibi olumsuz ?artlara kar?? ilgililerin ve vatanda?lar?n tedbirli ve dikkatli olmalar? istendi.
Sa?anak ya??? Batman kent merkezinde ya?am? olumsuz etkiledi. D?n ak?am saat 20.00’de ba?layan ve 23.00’e kadar s?ren ya??? sonras?nda kenar mahallelerde 100'? a?k?n ev ve i?yerini su basarken, 20 civar?nda kerpi? ev hasar g?rd?.

Batman kent merkezinde ?luh Deresi'ne yak?n evlerin bir b?l?m? tahliye edildi. Vali Haluk ?mga ba?kanl???nda kriz masas? olu?turuldu. Belediye Ba?kan? H?seyin Kalkan, kentte altyap? ?ebekesinin sel sular?n? ta??yamad???n? belirterek, “Zarar?m?z milyarlarca. ?u anda kestirmek m?mk?n de?il. Hasar tespit komisyonun ard?ndan hasar rakam? kesinlik kazanacak” dedi. Be?iri ?l?esi'nde de d?n ak?am etkili olan sa?anak ya??? sonucu 40’a yak?n ev ve i?yerini su bast?, sele kap?lan 3 k???kba? hayvan telef oldu.

?te yandan Batman-Diyarbak?r aras?nda sefer yapan yolcu treni iki saat s?reyle mahsur kald?.

BATMAN'DA 3 G?N BOYUNCA SICAK YEMEK

Batman Belediyesince selden zarar g?renlere 3 g?n boyunca s?cak yemek da??t?lacak. Belediye Ba?kanl???nda yap?lan a??klamada, 31 Ekimde Batman'?n, tarihinin en b?y?k felaketi ile kar?? kar??ya kald??? belirtildi. Sa?anak ya????n yol a?t??? sel felaketinin Batman'da beklenmedik tahribata yol a?t??? kaydedilerek belediyenin t?m ekipleri ile seferber oldu?u belirtildi.

A??klamada, "Selden en ?ok etkilenen b?lgeler olan Petrolkent, 19 May?s ve ?pragaz mahalleleri ve merkezde belediyemiz taraf?ndan 3 g?n boyunca s?cak yemek da??t?m? yap?lacakt?r. Batman Valili?i ?nc?l???nde bir kriz masas? olu?turulmu?tur. Hasar tespit komisyonu, zarar g?ren vatanda?lar?m?z?n zararlar?n? yerinde tespit edecektir. Zarar g?ren vatanda?lar?n Bay?nd?rl?k M?d?rl???nde olu?turulan hasar tespit komisyonuna ba?vurmalar? gerekmektedir” denildi.

VAN VE B?TL?S'TE DURUM

B?lgede 4 g?nden bu yana etkili olan sa?anak ya???lar s?ras?nda Van'?n G?rp?nar ?l?esi'ne ba?l? ?avu?tepe K?y?'nde 25 evi su basarken, i?indeki e?ya kullan?lamaz hale geldi, ekili tarlalar su alt?nda kald?. Bitlis’in Tatvan ?l?esi'ndeki 2 mahalledeki 4 evde hasar meydana geldi.

A??r? ya???lar sonucu evlerinin bir b?l?m? kullan?lamaz hale gelen halk?n yard?m?na, gece ge? saatlerde belediye ekipleri ko?tu. Yetkiller, zarar g?ren ailelere yard?m yap?laca??n? belirtirken, Ahlat- Adilcevaz Karayolu da kaya par?alar?n?n d??mesi sonucu zaman zaman trafi?e kapand?.

?ANLIURFA

2380499.jpg?anl?urfa il merkezine ba?l? Kaynakl?, Ak?al?, Akta?, ?aml?dere, Yenisu, Karatepe, G??l?, Kalecik, K?rkuyu, Ta?l?ca ?eyh?oban, G?m??ta?, E?rice, ?oban, Mutluca, Kahraman, Ambartepe, K?se, Anaz, Konu? ve civar?ndaki baz? k?ylerde evlerin afete maruz kald??? bildirildi.

C?llap deresinin ta?mas? ihtimaline kar?? derenin yak?n?nda bulunan ve zarar g?rmesi muhtemel evlerde ikamet edenlerin tahliye edildi?i ve bu vatanda?lar?n yak?nlar?n yan?na yerle?tirildi?i kaydedildi. Ceylanp?nar il?esine 7 Kilometre mesafede bir y?k trenine ait 3 vagonun devrildi. 200 metrelik rayda hasar meydana geldi. ?l genelinde 27 Ekimden beri devam eden ya???lar nedeniyle Bay?nd?rl?k ve ?skan ?l M?d?rl???nce yap?lan tespitlerde 140 a??r, 148 orta ve 256 hafif hasarl? konut belirlendi.

B?LGEYE 2500 BATTAN?YE, 200 ?ADIR, 7 SEYYAR MUTFAK VE ?OK SAYIDA PERSONEL SEVK ED?LD?

Merkezi Elaz??'da bulunan G?neydo?u Anadolu B?lge Afet M?dahale ve Lojistik Merkezinden sel felaketi ya?anan Diyarbak?r, ?anl?urfa ve ??rnak'a, 2500 battaniye, 200 ?ad?r, 7 seyyar mutfak ve ?ok say?da personel sevk edildi.

?anl?urfa'n?n Ceylanp?nar il?esinde 3 g?n ?nce a??r? ya???lardan dolay? meydana gelen sel nedeniyle, b?lgeye ilk olarak 4 ara?la 8 personel, 1500 battaniye, 150 katlanabilen yatak, 600 tava ve tencere, 300 ocak ve t?p, bin adet pet ?i?e suyu, 600 kilogram helva, 3 seyyar mutfak yolland?.

SEYYAR MUTFAK

Burada olu?turulan seyyar mutfakta vatanda?lara 3 ???n s?cak yemek da??t?m? yap?l?yor.

Diyarbak?r'?n ??nar il?esine ise bu sabah 2 ara?la birlikte 4 personel ve bir seyyar mutfak g?nderildi. Bu il?eye ayr?ca Diyarbak?r'daki kan merkezlerinden bir doktor, hem?ire ve bin ki?ilik ekmek su ve helvadan olu?an kumanya nakledildi. Bismil'e ise seyyar mutfak, ekipman ve personel g?nderildi.

Mu? Lojistik Merkezimizden de ??rnak'?n Uludere il?esine 3 personelle birlikte 2 ara?, bir mutfak, 200 ?ad?r ve bin battaniye yolland?.

ARAMA-KURTARMA EK?PLER?

Ba?bakanl?k T?rkiye Acil Durum Y?netimi Genel M?d?rl???, Diyarbak?r, ?anl?urfa ve ??rnak'ta meydana gelen su bask?nlar? dolay?s?yla arama kurtarma ?al??malar?na ba?land???n? bildirdi.
Ba?bakanl?k Bas?n Merkezi'den yap?lan yaz?l? a??klamada, 31.10.2006 Sal? g?n? ak?am saatlerinde ba?layan etkili ya???lar?n Mersin, Diyarbak?r, ?anl?urfa ve ??rnak illerinde sel ve su bask?nlar?na neden oldu?u bildirildi.

A??klamada, Sivil Savunma Genel M?d?rl???'nce Erzurum Arama-Kurtarma Birli?inden 25 ki?ilik arama-kurtarna ekibinin, 1 adet kurtarma ve 1 adet personel arac?, 8 adet motopom ile kurtarma botlar? ve di?er ekipmanlar?n hava yoluyla ??rnak iline nakli amac?yla Genel M?d?rl?k koordinasyonunda Genelkurmay Ba?kanl???'nca 1 adet C-l30 tipi nakliye u?a??n?n tahsis edildi?i kaydedildi.

KIZKALES? SELE TESL?M

2380290.jpgMersin’in Erdemli ?l?esi’ne ba?l? K?zkalesi Beldesi sele teslim oldu.

Silifke-Mersin karayolu ula??ma kapand?. Selden zarar g?ren yerlerde kurtarma ve yard?m ?al??malar? ba?lat?ld?.

SA?ANAK YA?I? SUR?YE'DE DE CAN ALDI: 5 ?L?

G?neydo?u Anadolu B?lgesi'nde etkili olan sa?anak ya???lar, kom?u ?lke Suriye'de de can ald?.

Haseki vilayetine ba?l? Rasulayn kasabas?nda ya???lar nedeniyle su bask?n? ve sel sonucu 5 ki?i ?ld?, 16 ki?i kayboldu. Bu ki?ilerden 13'?n?n Rasulayn kasabas? s?n?rlar?nda seyahat eden bir yolcu minib?s?n?n sel sular?na kap?lmas? sonucu kayboldu?u ??renildi. ?anl?urfa'n?n Suriye s?n?r?ndaki Ceylanp?nar il?esinde de hafta sonundan bu yana aral?klarla etkili olan ya???, 2 ki?inin ?l?m?, 2 ki?inin de kaybolmas?na neden olmu?tu.

(ALINTI)
Ara
Cevapla
gurbetci
#2
Allah rahmet eylesin ve ölenlerin yakinlarinada sabir versin....
bende diyarbakirliyim hemserilerimin basi sagolsun...
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 10-01-2020, 09:24 PM