:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Babacan AB'ye K?br?s Resti ?ekti!
MacArthur
#1
27656rbbabacan_201.jpg</IMG>
Devlet Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan, "Ne pahas?na olursa olsun, sonu?lar? ne olursa olsun K?br?s’la ilgili tek yanl? hi?bir ad?m at?lmayacak. Bunu daha kuvvetli nas?l ifade ederim bilmiyorum" dedi.
Babacan, AB Komisyonu’nun geni?lemeden sorumlu ?yesi Olli Rehn ve ABD’nin eski BM Daimi Temsilcisi ve K?br?s ?zel Temsilcisi Richard Holbrooke’la birlikte d???nce kurulu?u Alman Marshall Fonu taraf?ndan d?zenlenen "T?rkiye’yi Kaybediyor Muyuz?" ba?l?kl? panele konu?mac? olarak kat?ld?.
T?rkiye’nin AB yolundan sapmas? ihtimalinden daha ?ok AB’nin nereye gitti?i sorusunun kendilerini endi?elendirdi?ini belirten Babacan, bu kapsamda farkl? din, k?lt?r ve toplumlardan insanlar? evrensel ortak de?erler etraf?nda birle?tiren AB projesinin geni?lemeyle birlikte ileri mi g?t?r?lece?inin yoksa korkularla ve k?s?r tart??malarla geriye mi d?nd?r?lece?inin belirleyici olaca??n? vurgulad?.
"T?rkiye AB’den imtiyaz istemiyor" diyen Babacan, AB Komisyonu’nun son yay?mlad??? ilerleme raporunda baz? konularda adil olurken, K?br?s’la ilgili konularda bunu ba?aramad???n? dile getirdi.
Raporlar?n ?lkeleri ?vmek i?in haz?rlanmad???na dikkat ?eken Ba?m?zakereci Babacan, "Do?as? gere?i ele?tiriler olacak. Bak?n 1,5 ay sonra ?ye olacak Romanya ve Bulgaristan’?n raporlar?na. Bir?ok ?nemli eksiklikler s?ralan?yor. Raporlar e?er ?ok olumlu olursa ?lkelerde rehavete neden olur diye korkuluyor" ifadesini kulland?.
T?rkiye’de baz? eski d??i?leri bakanlar?n?n "AB’nin tutumu netle?inceye kadar ?yelik m?zakerelerinin T?rkiye taraf?ndan ask?ya al?nmas?" y?n?nde ?nerisi oldu?unu hat?rlatan Babacan, "T?rk?e’de bir s?z var; ’Bekara kar? bo?amak kolayd?r’ diye. Herhangi bir durdurman?n Kuzey Afrika’dan Orta Do?u ve Kafkaslar’a kadar T?rkiye’deki reform s?recinden etkilenen geni? bir b?lgeye olduk?a olumsuz etkileri olur" dedi.
T?rkiye’de reform s?recinin yava?lad??? y?n?ndeki ele?tirilere de de?inen Babacan, "Reform s?recinde mevsimsellik olacak. Bunun yaz? var, k??? var" diye konu?tu.
AB ?yeli?i i?in gerekli t?m kriterlerin kar??lanmas? durumunda Fransa’da planlanan referandum gibi T?rkiye’nin ?n?ne baz? engellerin ??kar?labilece?ini belirten Babacan, ?spanya ve ?ngiltere’nin de zaman?nda ?ok daha az ?yesi bulunan AB’ye giri?lerinde sorunlarla kar??la?t?klar?n? hat?rlatarak, bunlara haz?rl?kl? olduklar?n? ifade etti.

'AB ARTIK KIBRIS KONUSUNDA AD?L OLAMAZ'
BM’nin "sorunu ithal edersiniz" uyar?s?na ra?men AB’nin K?br?s Rum kesimini ?ye olarak kabul etti?ini hat?rlatan Babacan, s?zlerini ??yle s?rd?rd?:
"AB art?k K?br?s konusunda adil olamaz. E?er Rum kesimi bug?n 25 ?yeden olu?an AB’nin bir par?as?ysa, tarafs?z olunamamas? do?al. AB, K?br?s Rum kesimini alarak sorunun bir par?as? haline gelmi?tir. E?er AB ve T?rkiye aras?nda bir sorun s?z konusu ise ??z?m i?in iki tarafa yard?mc? olabilecek BM gibi bir kurulu? var." K?br?s’taki referandumlar?n ard?ndan BM Genel Sekreteri Kofi Annan taraf?ndan haz?rlanan ve BM G?venlik Konseyi’nde sadece 1 ?ye taraf?ndan veto edilen raporda, KKTC ?zerindeki izolasyonlar?n kald?r?lmas? gerekti?inin belirtildi?ini ve yine bu konuda AB taraf?n?n taahh?t alt?na girdi?ini hat?rlatan Ba?m?zakereci Babacan, se?imlerin ard?ndan T?rkiye’nin tek yanl? ad?m at?p atmayaca??n?n sorulmas? ?zerine ?unlar? kaydetti:
"T?rkiye’de halk?n oyuyla iktidara gelmi? se?ilmi? h?k?met K?br?s’la ilgili tek yanl? ad?m atmayacakt?r.
T?rkiye’de bunu savunan tek bir sivil toplum kurulu?u yok. ’Limanlar? a?al?m da ?yelik m?zakerelerinde sorun ya?amayal?m’ diyen tek bir k??e yazar? yok. ??nk? herkes son derece hakl? oldu?umuzun fark?nda.
Ne pahas?na olursa olsun, sonu?lar? ne olursa olsun K?br?s’la ilgili tek yanl? hi?bir ad?m at?lmayacak.
Bunu daha kuvvetli nas?l ifade ederim bilmiyorum." AB’nin kapsaml? ??z?m olmadan K?br?s Rum kesimini alarak "hatan?n b?y???n? yapt???n?" kaydeden Babacan, bug?n Rum kesiminin a??k?a s?ylemese bile AB ?yeli?inin avantaj?n? kullanarak m?zakere etmeden istedi?ini alma politikas?n? uygulad???n?, fakat hi?bir sonu? elde edemeyece?ini ifade etti.
Devlet Bakan? ve Ba?m?zakereci Babacan, K?br?s Rum kesiminin AB ?yelik anla?mas?nda kapsaml? ??z?m?n adresinin BM oldu?unun a??k?a yaz?ld???na dikkat ?ekerek, herkesin sorumluluklar?n?n fark?nda olmas?n? istedi.
Babacan, T?rkiye olarak AB d?nem ba?kan? Finlandiya’n?n iyi niyetle "k?smi ve ge?ici ??z?m" ?abalar?n? takdir ettiklerini ve destek verdiklerini belirterek, "?zellikle Yunanistan’?n bu i?ten ka?mamas? laz?m. O zaman sorarlar ’Niye Annan Plan?’nda masadayd?n?’ diye" ifadesini kulland?.
Ali Babacan, Aral?k ay?ndaki AB devlet ve h?k?met ba?kanlar? zirvesi ?ncesinde ?ye ?lkeleri ziyaret ederek hem ilerleme raporu hem de K?br?s konusunda T?rkiye’nin tutumunu muhataplar?na anlatmay? s?rd?rece?ini s?zlerine ekledi.
Sabah kahvalt?s?nda Bel?ika Ba?bakan? Guy Verhofstadt, diplomasi ve AB dan??manlar?yla bir araya gelen Babacan, Br?ksel’den Paris’e ge?erek Avrupa Konseyi Kalk?nma Bankas?’n?n paneline kat?lacak.
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 10-02-2020, 12:31 AM