:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ah be istanbul ne b?rakt?nki bende s?ylesene
CaRL_CoX
#1
Ge?enlerde 15 y?ll?k muhitim Ortak?y'de, Mecidiye Camii’nin k?y?s?nda Emirg?n’?n ??hretiyle yar??an ?ay bah?elerinin ?n?nden ge?tim. Gezinirken S?zde entellek?el birikimlilerle dolu ki?ilerin oturdu?u, Topkap? Saray? K?z Kulesi manzaral?, bir masaya ?a?r?ld?m. A??klanamayan u?an cisimlerden konu?uyorlard? yine. Sohbet beni hi? sarmad?. Tam kalk?yordum ki bir sesle irkildim.
Ahmet Hikmet’in ?z?mc?s?n?n sesi gibiydi ses. Allah'?m o ne g?zel T?rk?e! Ne bir siyaside yar?s?n? g?rd?m bu titizli?in, ne camilerde bir hatipte, ne de tiyatrovari ?iir okuyan yeni yetmelerde... Bakt?m 60 ya?lar?nda yoksullu?un y?pratmak i?in u?ra?t???, fakat pek de bir ?ey koparamad??? ?ehresiyle bir adam, yoksul fakat erdemli y?z?yle kartpostal sat?yor. Asker kantinlerinde bile tek t?k kalm?? kartlar bunlar. Hani vard?r ya bir asker bir de ?ok ho? bir k?z, bir bank?n ?zerine oturmu?lar; alt?nda da “sevgili ni?anl?m vatan hizmetim biter bitmez yan?nday?m" tarz?nda yaz?lar olan... Bayrakl?, Atat?rk heykelli... ??te ?yle kartlar.
Tam adama para yerine alayl? bir nasihat vermeye haz?rland?m “Amca bir yanl??l?k olmal? buralarda Harry Potter, ?r?mcek adam, Jurassic Park filan sat?l?r. diyecektim.
Sesi tekrar y?kselince niyet etti?im giri?imden dolay? utand?m. Satt??? maldan o kadar emin bir b?y?k t?ccar?n edas?, kendine g?venin granitten heykeli gizliydi seste. Sahibine m?knat?s gibi ?ekti beni. Masadaki sohbet tam da orta ya?l? bir bayan?n okyanusu transatlantikle ge?erken lombozdan g?rd??? ufoyu anlatmas?na gelmi?ti. Bunu hep anlat?rd?. Ben duydu?um o b?y?l? sese kap?ld?m:
-T?rk bayra?? resimleri getirdim almak istemez miydiniz?
-T?rk askerinin resimleri var bir bakmaz m?s?n?z?
-Sevgili T?rk ?ocuklar?! Bak?n arkada?lar?n?za g?nderirsiniz. Uluda? manzaras?. Hem de Bursa K?lt?r park?n resmi var! Bak?n d?rt tane resim var ?zerinde, d?rd? de g?zel!
Hemen gittim en albenisiz gelenlerinden bir on tane ald?m, daha g?steri?lilerini ba?kalar?na sats?n diye. Maksad?m bey amcayla konu?mak. Ben konu?up lafa tutarken yevmiyesinden olmas?n diye. Sonra masaya getirdim biraz da s?r?kleyerek.
-Bey amca sen bu T?rk?e e?itimini nerde ald?n? Diye sordum.
-Ben T?rk?e ??retmeniyim.
Nerelisin amca?
-T?rk aleminin, Bulgaristan eyaletinin Razgrad ?ehrinden. Bana Razgradl? ??kr? derler .
K?r??l ka?lar?, seyrelmi? sa?lar?yla iyice yakla?t? yan?m?za. ?srar edip Bir ?ay ?smarlayabildim. Masadaki ufo sohbeti de katloldu tabii. Herkes bana ve Razgradl? ??kr?'ye k?t? k?t? bakt? masada. Bana bir i?portac?yla muhatap oldu?um i?in, Razgradl? ??kr?’ye de (t?rkilizce tabirle) masan?n karizmas?n? ?izdirdi?i i?in.
Razgradl? ??kr? y?ksek sesle konu?uyor fakat sesi b?t?n iyi ??retmenlerimizin en arka s?ralara ula?t?rmaya ?al??t??? m?barek seslerinden daha m?barek, daha vokalli daha canl?. ?ay bah?esinin b?t?n masalar? dinliyor, dinlemek zorunda kal?yor o m?barek sesi. Razgradl? ??kr? tam da kendi ?ok sevdi?i mallar?n? bol bol alan kendisi gibi bir m??teri buldu?una seviniyor. Ben de bir on tane daha sat?n al?yorum kartpostallardan. T?rk?e'yi bu kadar g?zel konu?an bu co?kun ki?iyi tan?maya ?al???yorum.
-Razgradl? ??kr? bu kartpostallar? alanlar var m??
-K?ymetini bilenler al?yorlar be yav!
-Sen ??retmenim demi?tin burada m? orda m??
-Yok be! Hapse t?kt?lar T?rk?e ??rediyom diye... 15 y?l Bulgaristan'da ??retmenlik yapt?m. Sonra da bir o kadar da burda. ?ki tarafta da yar?m yani!
-Ya? haddinden emekli olsayd?n T?rkiye'de...
-Bir y?l?n daha var dediler. Milli e?itimden sordum.
-Gel senin ya??n? b?y?ltelim tek celsede. Emekli ol!
Razgradl? ??kr? bana selam verdi?ine pi?man olmu? gibi bakt?. Ka?lar?n? ?att?. Kartpostallar? kafama atmas?na ramak kald?. Ben de hakikaten korktum. Masum bir insana hakaret etmi? kadar pi?man oldum.
-Sen ne diyosun be yav! Devletim bana bekle diyorsa beklerim bir sene!
-Fakat sen zaten toplam otuz y?l yapm??s?n vazife.
-Olsun o ba?ka bu ba?ka!
-Peki ?oluk ?ocuk nerde? Bulgaristan'da m? burda m??
-A be zindanda yatt?m, ?ileler ?ektim. Kim evlenir benimle? Nas?l evleneyim. Evlenmeye f?rsat?m olmad? benim.
-Peki nerde kal?yorsun?
-G?ltepe'de bir otelde...
-Kazanc?n? ne yap?yorsun?
-Para biriktirebilirsem Rodoplar’a giderim. Pomaklar ?ok iyi M?sl?man insanlar. Onlara T?rk?e ??redirim. Hepsi merakl? T?rk?e ??renmeye... Yolumu g?zlerler benim. ?at pat da ??renmi?ler T?rk radyolar?n? dinleye dinleye. Yazmay? da ??retiyorum. Bu kartpostallar da ?ok k?ymetli orda.
-Bundan sonra evlenirsin, pomak k?zlar? g?zel olur.
Y?z?nde o ?ok evlenmek isteyip de bir t?rl? evlenememi? insanlar?n hasreti yand? s?nd?. Bizans tarihlerinde fiziki ?zellikleri hayranl?kla anlat?lan ???k d??m?? saman sar?s? gibi ak pak sa?l?, ince ve uzun v?cutlu Kuman T?rkleri’ni and?ran Pomak k?zlar?, canland? g?z?mde.
-Bizden ge?ti art?k.
- K?smet diyeceksin.
- Do?ru k?smet! Balkanlarda a?k kutsald?r. Bir a?k ba?lad???nda c?mle alem onlar?n mutlulu?una katk?da bulunmak i?in yar???r.
- Peki sana ?imdilik bir i?yerinin misafirhanesinde yatacak bir yer bulal?m. Sahibi de memnun olur. Ben sana b?yle bir yer ayarlar?m. ?stedi?in kadar kal?rs?n! Sen yine kartpostal sat, ama yatt???n yere para verme.
- Olmaz be! Ne tad? kal?r ki o zaman? ?al???yorum ben! Hem de geziyorum yurdumu! Ne tad? kal?r o zaman!
Ben de k?z?yorum bu s?rada...
-Be Razgradl? ??kr?, emekli yapal?m derim olmazs?n. Yatacak yer bulurum. Ne tad? var bedelini ?demeden bar?nman?n dersin. B?t?n bunlar olsa da sen Rodoplar'da daha ?ok ??retsen T?rk?e'yi...
-Olmaz be yav! Ben zaten ??retiyorum. Kimin var b?yle mesle?i? Nerde var b?yle i?? Bak hem geziyorum, hem para kazan?yorum. H?rriyetim var elimde ya! Sen de git Rodoplara! Yaz?k o insanlara sen de T?rk?e ??ret!
O m?r?ldan?r gibi bana e?ilip konu?urken g??men ?ivesiyle be yav diyor fakat y?ksek sesle konu?tu?u zaman Muharrem Ergin’den diksiyon, Osman Sertkaya’dan dil, Mehmet ?avu?o?lu’ndan ?iir dersi alm?? bahtiyar talebeler kadar p?r?zs?z ?stanbul aksan?yla, Ankara radyosu titizli?iyle konu?uyor..
Razgratl? ??kr? kalkacak oluyor. Biraz daha kartpostal almak istiyorum fakat cebimde para az. Mehmet Akif'in “Seyfi Baba” ‘s? akl?ma geliyor.
"Ya hamiyetim olmasayd?, ya param olsayd?!
“Dur” diyorum “otur, bana adresini telefonunu ver” Adres G?ltepe'de bir otel. Telefonunu vermiyor. “Odada telefon yok mu” diyorum. “Var ama ben elimi s?rmem.” “Niye” diyorum. T?rk?e ile ilgili konu?malar yapm?? Bulgaristan'da, dinlenmi? telefonu, y?llarca zindanda yatm??. “Buras? T?rkiye burda ?yle ?eyler olmaz” diyorum ama o bir daha elini telefona s?rmemeye yeminli oldu?unu s?yl?yor. O konuda tak?nt? olu?mu?, anl?yorum. Sonra cebinden kur?un kalemle kendi yapt??? T?rk D?nyas? haritas?n? ??kar?yor. Rodoplar, ?sk?p, Kafkasya, hepsi var.
- Bak burada s?yl?yorum ben Razgradl? ??kr?... Bir g?n T?rk D?nyas? b?y?k kurultay? Bulgaristan'da yap?lacak. Bulgarlar ??renecek T?rkleri ve onlar da T?rk olduklar?n? hat?rlayacaklar!
1989’dan sonra Bulgar bilginlerinin bu konudaki ?al??malar?ndan ?rnekler veriyor. ?iirler s?yl?yoruz kar??l?kl?... Hi? kimse dinlemiyormu? gibi ?zg?r, b?t?n memleket dinliyormu? gibi ?zenli. Bir ara co?kunlukla bo? bulunuyorum:
- Ben T?rk?e'nin a???? Yunus Emre'dir san?yordum, yaln?zca... Sen ?a??m?z?n Yunus Emre'sisin!
- A be zaten ben Razgrad'?n Yunus Abdal k?y?ndenim. diyor.
Ne s?ylesek uyuyor. Neredeye akraba ??kaca??z.
Razgratl? ??kr? kalk?yor masadan, ben de birlikte kalk?yorum. Cebimdeki b?t?n paray? us?l?nce veriyorum fakat biliyorum ki bu para onun birka? g?nl?k masraf?n? kar??lamaz. Koluna giriyorum ufocular?n ?a?k?n ve a?a??layan bak??lar? alt?nda di?er ?ay bah?elerine do?ru y?r?yorum. Bir yandan da tan?d?k bir g?z ar?yorum. Hemen al?p da cebine soku?turay?m diye. Razgradl? ??kr? Mi?on kalfa’n?n iskelenin kar??s?nda 150 y?l ?nce Mecideye camii yap?l?rken ?ald??? malzemeyle dikti?i rivayet edilen, y?k?lmaya y?z tutmu? heybetli binan?n kara g?lgesine kar???p gidiyor.
Mi?on Kalfa’n?n Amerika’daki torunlar?n?n g?zden ??kard??? sahipsiz kalm?? bu m?lk, hakk?ndaki s?ylentileri bilip de bak?nca bana on be? y?ld?r bembeyaz g?zelim caminin kara lekeli ikinci g?lgesi gibi gelirdi.
Kondak?? Metin de ortalarda yok. Onunla bir keresinde benzer durumdaki birine birlikte yard?m etmi?tik. Mehmet Aslantu? da evlendikten sonra seyrek gelir oldu.
***
Razgratl? ??kr? t?pk? Balkan g?ne?i alt?nda yal?m yal?m yanarak Varna a??klar?ndan ge?ip, ?stanbul’a do?ru ku?u gibi s?z?len, dokunsa Naz?m Hikmet’in elini yakacak bir vapur gibi endi?esiz ve asude gidiyor. Ortak?y; Forsa Koca Memi?’in tutsakl?k adas? gibi yabanc? seslerle ?r?lm?? geliyor bana. Refik Halit’in eskicisinin minicik Hasan’?, Filistin ??llerinde ard?nda b?rak?p gitti?i gibi g?r sesini ve erdemlerini toplam??, kendisine ve T?rk?e’sine hayran b?rakt?rarak, bo?az?ma ?p?l ?p?l kayna?? belirsiz s?z?lar?, diken gibi ?ak?p gidiyor.
***
Gurbette insana para ile sa?l?k gerek. ?kisi de zay?f ??kr? de. Ke?ke ?ok paras? olsa... Rodoplar?n demir gibi g?rb?z havas?nda bol bol gezse, daha ?ok T?rk?e ??retse m?barek Pomaklar’a, T?rk?e’ye hasret insanlara, daha ?ok ?iir okusa b?yle gezerken... Bunun i?in paras? olsa ne g?zel olurdu! Hem de T?rkiye'de para ile satt??? kartpostallar? Pomaklara bedava g?t?r?p da??t?rm??. Birka? balya fazla g?t?rse... Hastalan?rsa ila? alsa... Uzun ya?asa... Allah benim ?mr?mden al?p onun ?mr?ne katsa! ?u bir y?l? ?lmeden ge?irse! T?rkiye'den emekli olsa! Belki evlenir uygun bir han?mla...
Her g?n y?z ki?iyle selamla?t???m?z Ortak?y'de ??yle birka? kuru? bor? alacak, b?yle anlarda bankamatik kesilen y?ce g?n?ll? dostlar yok! ?mer ?al??kan, Apa?i ?etin, Son y?llarda kasket ?i?nemeye ba?layan kebap?? Aliihsan yok!
***
Bendeki bu tela? niye? ?mr?mde ne gezginciler g?rd?m ben! ?ebinkarahisar'a, ?emi?kesek'e camii yapt?rmak isteyen, makbuzlarla gezen ak sakall? adamlara ne paralar verdim! Mostar k?pr?s?nde bir ta? misali benim de olsun isterdim uzak diyarlarda bir tu?la, bir ta?, bir s?tunluk hat?ram. Ortak?y iskelesinde s?z?p kalm?? Can Y?cel'i, kay?kc?y? evinden uyand?r?p kar??ya Kuzguncu?’a g?nderdim ka? sefer. Gurbete gelip de i? bulamam?? vah?i kapitalizm kurbanlar?n?n elinden tuttum. Ne deliler g?rd?m ben her t?rden. ?slamc? deliler, Sosyalist deliler, sarho?lar. T?rk?e'nin delisini hi? g?rmemi?tim.
??te T?rk?e'nin delisi b?yle oluyormu? me?er! ?yle olunmaz b?yle olunurmu?!
1997’lere ait bu hat?ra, g?ndelik olaylardan herhangi biri gibi kimseye anlat?lmadan y?re?imde saklanm??. Durdum durdum da bir yerde rastlad???m K?r?ehir Belediye Ba?kan? Metin'e anlatt?m y?llar sonra bu an?y?. da? gibi Metin, bu minicik hat?ran?n bir yerinde sars?ld? “benim asl?m Razgrad'?n Yunus Abdal k?y?nden” diye... Ben de ?imdi a?l?yorum. ?nternet kahvesinde ?evremdekilere ald?rmadan ve hi? utanmadan, bir ilkokul ?ocu?u gibi iplik iplik a?l?yorum. Neye gelmi?tim ve bu sat?rlar? niye yazd?m. Kimim ben neyin ve ne yapt?m T?rk?e i?in. Kendi kendime diyorum ki T?rk?e'nin delisi ?yle olmaz i?te b?yle olunur.
***
E?er sizler g?zel, p?r?zs?z, e?itimli sesiyle sokaklarda kimilerimiz i?in ?oktan modas? ge?mi? bayrakl?, askerli, ni?anl?l? resimlerle dolu kartpostallar satan birini g?r?rseniz, ondan hi? olmazsa cebinizdeki bozukluklara ac?may?p bir kartpostal mutlaka al?n. ??nk? o olsa olsa bizim Razgradl? ??kr?'d?r. Rodoplardaki f?t?hat? i?in ona kumanya laz?md?r. Bana g?r?nd??? gibi, size de mutlaka u?rayacakt?r. Cebindeki kur?un kalemle kendi ?izdi?i haritalar?yla birlikte T?rk?e'nin delisi nas?l olunur g?sterecektir. Size!
Ya da yalanc? g?ndelik i?ler beni ba?lamasa, Razgrad'da, Rodoplar'da G?ltepe'de ??kr?'y? ??p diye bulurdum. Onun o kartpostallarda buldu?u y?ce anlamlar? ben de bak?p bak?p bulmaya ?al???p, m?barek y?k?n? ta??yarak, gezdi?i mavi zirveli Rodop da?lar?n?n gelin duva?? gibi bulutlar? alt?nda, kudurmu? ye?illikler aras?nda unutulmu? k?ylerin un serpilmi? gibi tozlu yollar?na kar???rd?m.
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İstanbul Evden Eve Nakliyat Baybars_SEO 0 24 09-12-2020, Saat: 08:50 PM
Son Yorum: Baybars_SEO
  istanbul vip transfer Baybars_SEO 0 25 09-07-2020, Saat: 11:05 AM
Son Yorum: Baybars_SEO
  Çare Bende Değil ... Firari Fırtına 7 532 09-15-2008, Saat: 06:48 AM
Son Yorum: Firari Fırtına

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 10-01-2020, 12:30 AM