:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A?k
Liseli_k?z
#1
? A?k h?kmetmez;terbiye eder.
Goethe

? Ar?lar bile en tatl? bal?n zehirli ?i?eklerde oldu?unu bilir.
John Keats

? A?kta her zaman bir ?pen,bir de yana??n? uzatan vard?r.
Frans?z atas?z?

."d?nayay? g?zellik kurtaracak, b?t?n insal???; sevmekle ba?layacak her?ey."
Dostoyevski

."Arzu edilenden ziyade arzu etmeye a????z."
F.Nietzsche

. "...G?zelli?in on para etmez Bu bendeki a?k olmazsa..."
A??k Veysel ?at?ro?lu

. "?l?md?r tek ba??na ya?anan A?k iki ki?iliktir…"
Ataol Behramo?lu

? A?ka insan kendini aldatarak ba?lar ve ba?kalar?n? aldatarak bitirir.
Oscar Wilde

? A?k akl?n en soylu zaaf?d?r.
John Dryden

? A?k konusunda yanl?? se?imden s?z etmek hatal?d?r,zaten se?im varsa o yanl??t?r.
Marcel Proust

? A?k:ciddi bir ak?l hastal???.
Platon

? A??k olmay? beceremeyen ya? ?ekmeyi ??renmek zorundad?r.
Goethe

? A?k melankolinin bir t?r?d?r
Robert Burton

.A?k d?nyan?n en tatl? mutlulu?u ile en derin ac?s?ndan yarat?lm??t?r.
(Bailey)

.?nsan kalbindeki ger?ek a?k d?rt nala giden bir at gibidir ne dizginden anlar nede s?z dinler.
(Konfi?yus)

.A?k kad?n?n hayat?nda b?t?n bir romand?r erkekte ise yaln?z bir b?l?md?r.
(M. Da Stael)

.A?k k?lavuz istemez tek ba??na yol al?r.
(M. Ikbal)

.Ne seninle ya?ayabilirim ne de sensiz.
(Ovidius)
.A?k bir Tanr?’d?r ve insanlara ?zg? bir ?ey de?ildir.

Sokrates

Balzac:?lk a?k a?? gibidir. ?nsan?n ikincide hastalanmas?n? ?nler...

Rousseau:A?k mektubuna ba?larken ne s?yleyece?imizi bilemeyiz. Bitirirken de ne yazd???m?z?n fark?nda olmay?z....

Shakespeare:Sevgililerine a?klar?n? itiraf eden kad?nlar, en az seven kad?nlard?r...

Eflatun: A?k, en tehlikeli bir ruh hastal???d?r...

Aziz Nesin:Yenilen taraf a??k olur...

Yakup Kadri:Hi?bir kad?n yoktur ki " Seni Seviyorum " s?z? kar??s?nda hissiz kals?n...

Katherine Hepburn :A?k? bilenler normal kad?nlard?r...

Oscar Wilde:Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmas?n? ister...

?ngiliz Atas?z?:A?k i?in evlenen Ist?rapla ya?ar....

Kontes Nathalie:A?k, bir ki?inin yarar?na, iki ki?inin ortakl???d?r...

Paul Geraldy:Sevmek g?zeldir. Bir daha sevmemek daha g?zeldir...

Marcel Proust:A??k olmayanlar, m?kemmel bir erke?in s?radan bir kad?n y?z?nden ni?in ?zd?rap ?ekti?ini anlayamazlar...
. A?k, iyi geceler ?p?c???n? uzun tutmakt?r. Beklentidir.

. A?k, delicesine fl?rt ederken yan?ndakinin hi?bir ?ey yapmama hakk?n? teslim etmektir. Sayg?d?r A?k, zaaflar?n?z oldu?unu ortaya ??kar?r. Kabullenmektir.

. A?k, ?imdi zaman? de?il diye beklemeyi bilmektir. Sab?rd?r.

. A?k, sa?larda ba?lay?p topuklarda biten bir gezintidir. Ke?iftir

. A?k, Sevi?elim demeden sevi?mek, yan?ndakinin ne istedi?ini bilmektir. Anla?makt?r.

. A?k, ba?land???n? sand???nda, kar??ndakine hay?r deme ?ans?n? tan?makt?r. ?nceliktir A?k, korumakt?r. Sorumluluktur.

. A?k, ciddi bir tokala?may? k?k?rdamaya d?n??t?rmektir. Mizaht?r.

. A?k, durma yoksa seni ?ld?r?r?m laf?n? duymakt?r. ?ehvettir.

. A?k, evinizdeki her ?eyin yerinin de?i?tirilmesini kabullenmektir. Teslimiyettir.

. A?k, sevgilinizin ne oldu?unu b?t?n ??plakl???yla g?rmektir. Ger?ektir.

. A?k, saatin ka? oldu?unu bilip ald?rmamakt?r. Ne?edir.

. A?k, sizi kucaklayan kollar?n, gittik?e daha ?ok sar?lmas?d?r. Mutluluktur.

. A?k, gecenin bir vaktinde sen uyu, benim gitmem gerek dedi?inizde,uyan?k kal?p seni biraz daha g?rmeyi tercih ederim cevab?n? almakt?r. S?cakl?kt?r.

. A?k, tan?d???n?z? zannetti?iniz insanin yeni yanlar?n? ke?fetmektir. Tazeliktir.

. A?k, uyand???n?zda r?yan?z? yan?n?zda bulman?zd?r. D??lerin ger?ek olmas?d?r.

. A?k, kocaman yata??n ??te birine s?k??makt?r. Yak?nl?kt?r.

. A?k, evin anahtar?ndan bir kopya daha yapt?rmakt?r. G?vendir.

. A?k, ho??akal dedikten sonra tekrar kar??la?aca??n? bilmektir. Kaderdir.

. A?k, gerindi?inde s?zlayan v?cut laf?n?n anlam?n? bilmektir. Derstir.

. A?k, ecza dolab?n? a?t???nda, di? macunu kapa??n? kapat?lmam?? bulmakt?r. Uyumdur.

. A?k, pencereden d??ar?ya bakt???nda kiminle oldu?unu hat?rlamakt?r. D???ncedir.

. A?k, r?zgar?n a?a?lar?n aras?nda dola??rken ??kard??? sesi dinleyip sevgilisinin yan?nda olmad???na hay?flanmakt?r. Yaln?zl?kt?r.

.A?k, asla anlat?lmayacak hikayelerdir. ?zeldir. K?ymetini Bilene Tabi
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 09-23-2020, 09:41 AM