:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hacer Menek?e
Tam1_MaynaK
#1
[COLOR="Indigo"]Kendini bildi bileli mor menek?eyi ?ok severdi.
?ocuklu?unun ge?ti?i iki katl? evin bah?esinde
bahar geldi?inde mor mor a?ar, mis gibi kokarlard?.
Annesi mor menek?eleri hep duvar kenar?na dikerdi.
G?lgeyi sever menek?eler derdi. Oysa; ??retmeni bitkilerin
g?ne? ???nlar? ile fotosentez yap???n? anlatm??t? onlara.
Bitkiler g?ne? ?????na muhta?t?.
Mor menek?eler ne tuhaf bitkilerdi...
"Her bitki g?ne?i severken, onlar neden
g?lgeyi tercih ediyorlar?" diye d???nd?, durdu Hande...

K???k, ufac?k akl? ile asl?nda menek?elerin di?er ?i?eklerden
farkl? oldu?unu ke?fetmi?ti, i?te belki de menek?eler bu y?zden
bu kadar g?zeldi. K???c?k kafas? o g?n herkesden farkl? olursan,
bu hayatta de?erli olursun yarg?s?na varm??t?.
Daha o y?llarda farkl? olmak i?in u?ra? vermeye ba?lad?.

?lk, kimsenin yan?na oturmak istemedi?i, "Hacer'in yan?na oturmak
istiyorum ??retmenim." diyerek ba?lad? farkl?l?klarla s?ren hayat?.
Hacer bile ?a??rm??, ?a?k?n ?a?k?n bak?yordu onun y?z?ne.
Hacer, ?ok da??n?k, biraz anlama zorluklar? olan problemli bir
ailenin k?z? idi. Hande ise; m?hendis Kamil Beyin biricik k?z?...
??retmen, pek oturtmak istemedi ?nce Hacer'in yan?na Hande'yi...
Hande, ?srar ediyordu Hacer'in yan?na oturmak istiyordu.
Daha sonra bir tats?zl?k ??kmas?n diye ??retmem Hande'nin
annesini ?a??rd?. Annesi eve geldiklerinde Hande'ye sordu:
"Neden yavrum Hacer'in yan?na oturmak istiyorsun?"

Hande cevap verdi: "Ge?en baharda menek?eler ekiyorduk
hani anne, o g?n sen bana menek?eler g?ne?i sevmez demi?tin.
Oysa, her bitki g?ne?i sever. Menek?eler farkl?...
Belki de bu y?zden bu kadar g?zeller... Hacer'in yan?na
kimse oturmak istemiyor. Ben farkl? olmak istiyorum.
Belki, Hacer de g?zeldir, onu fark etmek istiyorum." dedi.
Hande'nin annesinin a?z? a??k kalm??t?.
?lkokul 4 .s?n?f ??rencisi k?z?n?n olgunlu?una hayran kalarak
"Peki k?z?m, kimin yan?nda istersen oturabilirsin." dedi.

Pazartesi, Hande Hacer'in yan?nda oturmaya ba?lad?.
Hem Hande tedirgindi, hem Hacer... Birbirleri ile hi?
konu?muyorlard?. Di?er k?zlar da so?umu?tu Hande'den.
Nas?l Hacer gibi da??n?k, bir ?eyi iki kere anlatma ile
anlayan fakir bir k?z?n yan?na oturmay? istemi?ti?

Doktor Cemal bey'in k?z? Esin idi en ?ok al?nan...
Anne babalar? her hafta sonu g?r???yorlar, Hande ve Esin
birlikte oynuyorlard? her Pazar... Nas?l olur da kendi yerine Hacer'i
se?erdi? ?ok gururu k?r?lm??t? Esin'in... Hande ile konu?muyordu.

Bir g?n, Hande ve ailesi, Esinler'le da? k?ylerinden birinde
ger?ekle?tirilecek bir panay?ra kat?lmak i?in s?zle?tiler..
Hande, gene Esin'in somurtaca??n? bildi?i i?in gitmek istemiyordu.
??in i?in de Hacer'e k?zmaya ba?lam??t?, arkada?lar? ile aras?n?n
bozulmas?na sebeb olmu?tu. Neden sanki bu kadar da??n?kt?,
neden her ?eyi iki kerede anl?yordu, yoksa aptal m?yd??

Sonra menek?eleri hat?rlad?. Hemen d???ncelerinden utand?.
Hacer, farkl? diye yarg?lamamalar? gerekiyordu. Hacer'in kimsenin
bilmedi?i g?zelliklerini ke?fedecekti. Buna t?m g?c? ile inand?.

Tam umdu?u gibi olmu?tu. Esin, somurtarak kar??s?nda oturuyordu.
Hande ile konu?muyordu. Hande, can?n? s?kk?nl???ndan biraz
dola?mak i?in annesinden izin ald?. K?y yolunda y?r?meye ba?lad?.
Hava iyice so?umu? ve ayaz iyice artm??t?. Kar at??t?rmaya ba?lam??t?.
Hande kar'? ?ok seviyordu. Y?r?d?, y?r?d?... K?ye gelmi?ti.

Bir evin ?n?nde durdu. Evin penceresindeki saks?ya g?z? ili?ti.
G?zlerine inanam?yordu, bunlar mor menek?elerdi...
Ama k??t? ve menek?eler so?u?u hi? sevmezlerdi, eve do?ru
bir ad?m att?, kap?da beliren g?lgeyi ?ok sonra fark etti.
Bu Hacer idi. Hande'ye g?l?ms?yordu... "Ho?geldin Hande"
dedi Hacer, biraz ?rkek "Buyurmaz m?s?n?"

?a?k?nl?kla kap?ya do?ru ilerledi Hande ve i?eri girdi.
Oda, s?cac?kt?. Odun sobas? her yeri ?s?tm??t?.
"menek?eler" diyebildi sadece Hande, "bu so?ukta???"
Hacer g?l?msedi: "Onlar annem i?in, annem onlar? ?ok sever."
Sonra yatakta yatan kad?n? fark etti Hande.
"Annen hasta m??" dedi. Hacer: "Evet, 2 sene ?nce fel? oldu,
ona ben bak?yorum. Bizim kimsemiz yok. Birtek ine?imiz var,
onunla ge?iniyoruz ama t?m i?ler bana bakt??? i?in derslere
?al??acak pek vaktim olmuyor." dedi Hacer utanarak...
Bir de dedi: "Bizim k?yden ?ehre ara? yok, bu yolu her g?n
y?r?yorum o y?zden de ?ok yorgun okula geliyorum dersleri
anlamakta g??l?k ?ekiyorum." Hande'nin g?zleri dolmu?tu...

D??ar?dan gelen ses ile kendine geldi. Annesi onu ar?yordu.
?ok merak etmi? olmal?yd?... D??ar?ya ko?tu ve
annesine sar?ld?, a?l?yordu... Bir m?ddet sonra
"Anne, bu Hacer!" diye tan??t?rd? s?ra arkada??n?.

Hacerler'e gidip Hacer'in yapt??? s?cak ?orbadan i?tiler birlikte.
Hande, annesine anlatt? Hacer'in hayat?n?, a?l?yarak.
"Bir ?eyler yapal?m anne"dedi.

O hafta, annesi ve Hande, Hacerler'e gidip
annesi ve Hacer'i kendi evlerine ta??d?lar... Hacer,
art?k Handeler'den okula gidip geliyordu. Ne da??n?kt?,
ne de aptal... S?n?f?n en iyi ??rencisi olmu?tu.

Seneler ge?ti... Hacer ve Hande
bir arkada? de?il, bir k?zkarde?lerdi art?k...
Mor menek?eler Handey'e Hacer'i arma?an etmi?ti...
Hacer'e ise; hem Hande'yi, hem hayat?...

Seneler sonra ikisi de evlendi... Hacer ?imdi bir doktor...
Hande'den vicdan?n ne kadar ?nemli oldu?unu ??rendi.
Hastalar?na vicdan? ile birlikte ?ifa da??t?yor...
Hande ise; bir ??retmen...
?ocuklara farkl? olan ?eyleri sevmeyi de ??retiyor...
Bir k?z? var. Ad?: HACER MENEK?E...
Hayatta en ?ok sevdi?i iki ?eye birini daha ekledi Hande.

Hacer Menek?e, teyzesi Hacer'i ?ok seviyor ve
annesine teyzesi i?in her g?n te?ekk?r ediyor...
[/COLOR]
[COLOR="Red"]L?TFEN SEVG?N?ZE ?NYARGI SOKMAYIN.
D?NLEY?N VE YORUMLAYIN.

HER?EY, SEV?NCEYE KADAR FARKLIDIR.
SEVD?KTEN SONRA ?SE; SEVG?N?N D?L? HEP AYNIDIR...
[/COLOR]
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 05-31-2024, 12:14 AM