Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Msn Space HaKK?nda Her?ey burada...
#1
Msn Spaces Butun Kaynaklar Tek Baslik Ne Ararsan Var !!! Guncellenecektir !!! [2]
HERKESE MERHABALAR ISTEDIMKI MSN SPACES HAKKINDA KULLANICILARIN BILMEDIGI BIR SURU SEY VAR HERKES BILSIN VE BUTUN YAZILARI BU BASLIK ALTINDA TOPLAYALIM

--------------------------------------------------------------------------

-) MSN ALANINIZIN HERKES TARAFINDAN G?R?NT?LENMES? ?STER M?S?N?Z?

Standart ayarlarda olu?turdu?unuz msn alan?n?z sadece msn listenizdeki ki?iler taraf?ndan g?r?nt?lenebilir. Alan?n?z?n herkese a??k hale gelmesini istiyorsan?z a?a??da yaz?l? olan a?amalar? uygulaman?z yeterlidir

a) ?ncelikle kullan?c? ad?n?z ve ?ifrenizle MSN Alan?n?za giri? yapt?ktan sonra "Settings" yaz?s?na t?kl?yorsunuz.

b) Bir sonraki a?amada kar??n?za ??kan pencereden "Permissions" sekmesine t?klay?n ve bu pencerede kar??n?za ??kacak se?eneklerden "Public" se?ene?ini se?in.

c) Son a?amada sa? altta bulunan "Save" tu?una t?klayarak yapt???n?z de?i?iklikleri kaydedin.

Bu a?amalar? ba?ar?yla ger?ekle?tirdikten sonra MSN Alan?n?z herkes taraf?ndan g?r?nt?lenebilecektir.

not:daha fazla bilgi i?in http://spaces.msn.com/members/ygt alan?na bakabilirsiniz

----------------------------------------------------------------------

-) MSN ALANINIZDA HTML KODLARINI KULLANILAB?L?R DURUMA GET?RMEK ?STER M?S?N?Z?

MSN Alan?n?za (MSN Spaces), a?a??da s?ralaca??m ad?mlar? takip ederek her t?rl? HTML kodunu girebilirsiniz

a) ?ncelikle alan?n?za girdikten sonra sayfan?z? d?zenleyebildi?iniz ana sayfan?n adresinin (linkinin) yan?na &powertoy=sandbox kodunu yaz?n ve ard?ndan Enter tu?una bas?n.
b) Sayfa yenilendikten sonra sayfan?n sa? taraf?nda bulunan, ?nceden de a?ina oldu?unuz Customize tu?una t?klay?n.
c) Bu a?amadan sonra sayfan?n sol taraf?nda bulunan Modules butonuna t?klay?n ve a??lacak olan pencereden Power Toy: Custom HTML yaz?s?n?n yan?nda bulunan Add yaz?s?na t?klay?n.
d) Bu a?amadan sonra sayfan?n sa? taraf?nda bulunan Save butonuna t?klarsan?z a?a??da g?rm?? oldu?unuz, her t?rl? HTML kodunu girebilece?iniz pencere ana d?zenleme sayfan?zda belirecektir.

------------------------------------------------------------------------

-) MSN ALANINIZDA M?Z?K D?NLETT?RMEK YADA V?DEO SEYRETT?RMEK ?STER M?S?N?Z?

MSN Alan?n?za (MSN Spaces), a?a??da s?ralanan ad?mlar? takip ederek k???k boyutlu bir Windows Media Player koyarak istedi?iniz videolar? g?r?nt?leyebilir veya ?ark?lar? dinletebilirsiniz.

a) ?ncelikle alan?n?za girdikten sonra sayfan?z? d?zenleyebildi?iniz ana sayfan?n adresinin (linkinin) yan?na &powertoy=musicvideo kodunu yaz?n ve ard?ndan Enter tu?una bas?n.
b) Sayfa yenilendikten sonra sayfan?n sa? taraf?nda bulunan,"Customize" tu?una t?klay?n.
c) Bu a?amadan sonra sayfan?n sol taraf?nda bulunan "Mod?les" butonuna t?klay?n ve a??lacak olan pencereden "Power Toy: Windows Media Player" yaz?s?n?n yan?nda bulunan "Add" yaz?s?na t?klay?n.
d) Bu a?amadan sonra sayfan?n sa? taraf?nda bulunan "Save" butonuna t?klarsan?z olu?turmu? oldu?unuz Windows Media Player’?n ayar penceresiyle kar??la?acaks?n?z.
e) Bu a?amada ise URL yazan k?sma a?a??da belirtilmi? uzant?lardan birine sahip g?r?nt?lemek istedi?iniz video veya dinletmek istedi?iniz par?an?n linkini yaz?n ve ard?ndan "Save" tu?una bas?n.

***?nemli Not:Windows Media Player’?n destekledi?i uzant?lar ?u ?ekilde; wav, avi, wma, wmv, mpg, mpeg, mp3
bu uzant?lardan ba?ka uzant? desteklemez.

not:daha fazla bilgi i?in http://spaces.msn.com/members/ygt alan?na bakabilirsiniz

*** ?NTERNETTE MP3 UZANTILI ?ARKI BULMANIN YOLLARI***

Metod 1 :
a?a??daki karakter dizilerinden i?inize geleni google arama bo?lu?una yap??t?r?n.
"parent directory " /appz/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
"parent directory " DVDRip -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
"parent directory "Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
"parent directory " Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
"parent directory " MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
"parent directory " Sarkici adi ya da album ismi -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
de?i?en k?s?m sadece /appz/ DVDRip Xvid Gamez MP3 vs. k?sm? oray? arad???n?z ?eye g?re de?i?tirebilirsiniz.

Metod 2 :
bir de a?a??daki ?ekilde deneyin ...
?intitle:index.of? mp3
bunu ?ark?c? veya alb?m ad?n? ekleyerekde yapabilirsiniz
mesela : ?intitle:index.of? mp3 teoman

Metod 3 :
a?a??daki diziyi google arama ?ubu?una yaz?n ...
inurl:microsoft filetype:iso
burada microsoft yerine adobe vs. firmalar? veya iso yerine exe , zip gibi uzant?lar? yazabilirsiniz ...

*** E?er bu metodlarla arad???n?z ?ark?n?n direkt linkini internette bulamazsan?z: --->

http://www.freewebtown.com/community/index.php

Yukar?daki siteden bir ftp alan? al?n ve istedi?iniz ?ark?y? upload edin

Yukar?daki siteye upload edip oradan link alabilirsiniz

-------------------------------------------------------------------


B?RDEN FAZLA "POWER TOY: W?NDOWS MED?A PLAYER" EKLEMEK

gecenlerde sorular b?l?m?ne birden fazla media player nas?l eklenir diye bir soru yazm??t?m kimseden cevap gelmemi?ti bende ara?t?rd?m ve buldum ve bildiklerimi sizinle payla?mak istedim ?imdi yapmama?z gerekenler custom htmlde yapt?klar?m?zla ayn?

1) Space'inizin ?nizleme sayfas?n? a?in ve adres ?ubugunda sizin space adresinizin ismi yazan yerin, hemen arkas?na /dllayoutsettings.aspx yaz?s?n? yaz?n ve git e t?klay?n.Veya entere bas?n.
[img]dllkkk.jpg[/img]

1) Space'inizin ?nizleme sayfas?n? a?in ve adres ?ubugunda sizin space adresinizin ismi yazan yerin, hemen arkas?na /dllayoutsettings.aspx yaz?s?n? yaz?n ve git e t?klay?n.Veya entere bas?n.


(Su an space'inizin layoutunu degistirebilceginiz sayfa a??lm?? olmas? laz?m)
2) Imle?'inizle (cursor'unuzu) sayfan?z?n i?erisinde herhangi bir yerinde mousinizin sa? taraf?na t?klayarak kayna?'a t?klayin. Veya explorer'?n?z?n ?st?nden g?r?n?m e t?klayarak kaynak se?ene?ine t?klay?n. Simdi notdefteri penceresi a??larak space'inizin Html-kayna?'? g?r?necek

3) Bu notdefteri sayfan?z?n ?st?ndeki ara?lardan d?zenleme'yi t?klay?p sonrakini bul veya (k?sa yol Ctrl+F tusuna bas?n) se?in. Bul penceresine <br></div></FORM> yaz?n. Bu kod sadece bir kere ge?er bu sayfada.
?neri: imle?'inizi (cursor'unuzu) sayfan?n en yukar?s?na ilk harfin ?n?ne yerle?tirerek ve a?a?? do?ru se?ene?ini se?erek buldurun.

4) Buldunuzmu kodu ? eminim bulmu?sunuzdur o halde bul penceresinde buldurdu?unuz </div>ve</form> yaz?lar?n?n aras?na imle?inizi (cursor'unuzu) yerlestirerek a?a??daki kodu yap??t?r?n.ka? tane Power Toy: Media Player istiyosan?z o kadr ctrl+v ile yap??t?r yap?n

<div class=Part><input onclick='selectPartType(this);' type='checkbox' title='This is an unsupported module supplied for the purpose of evaluation.' id='MediaPlayer' name='PowerToy: Windows Media Player' value='MediaPlayer'><label for='pMediaPlayer'>PowerToy: Windows Media Player</label> <br></div>

5) ?imdi bu sayfay? kay?t edece?iz, fakat... normalde notdefterini kay?t ettigimiz gibi degil! sayfay? .htm dosyas? olarak, yani bir web sayfas? olarak kay?t edece?iz.

Yapmaniz gerekenler:

*?n?zdeki sayfanin ?st?nden dosya se?ene?ine t?klay?n ve kay?t t?r?ne
farkl? kaydet t?klay?n...
*Kolay hat?rlayabilce?iniz bir yer se?in, mesela belgelerim
*Dosyan?za bir isim verin. Ne adland?rd???n?z?n bir ?nemi yok, mesela nuhsalih diyebilirsiniz Yeterki arkasina .htm ekleyin. yani nuhsalih.htm gibi
*Kay?t t?r? olarak: T?m Dosyalar se?ene?ini t?klay?n
*Kodlamada UTF-8 se?ene?ini t?klay?n
*Ve kaydet e t?klay?n.
[img]1219nl.gif[/img]


------------------------------------------------------------------------

-) MSN ALANINIZA Z?YARET?? DEFTER? EKLEMEK ?STER M?S?N?Z?

Asl?nda bunu yapmak sand???n?zdan ?ok daha basit;
?ncelikle alan?n?zda (blog b?l?m?nde), herhangi bir ba?l?k (Ziyaret?i Defteri gibi) ismi girerek, alt?na da a??klaman?z? yazarak;(?rne?in:Ki?isel sayfam hakk?ndaki g?r??lerinizi yazarsan?z sevinirim) sayfan?zda yeni bir yaz? olu?turun.Bu i?lemi ger?ekle?tirdikten sonra sayfan?z?n sa? ?st k??esinde "Sign Out" isimli tu?un yan?nda bulunan "Preview My Space" yaz?s?na t?klay?n.Az ?nce olu?turmu? oldu?unuz yaz?n?z?n sonunda bulunan alt k?sma dikkat ederseniz, "Permalink" isimli t?klanabilir bir yaz? g?receksiniz. Buraya t?klayarak kar??n?za ??kan linki kaydedin,(bu linki daha sonra kullanaca??z).Daha sonra tekrar sayfan?n sa? ?st k?sm?nda bulunan "Sign Out" tu?u alt?nda g?rebilece?iniz "Edit My Space" yaz?s?na t?klay?n.Bir sonraki a?amada sayfan?z?n yukar? k?sm?nda, sayfa ba?l???n?z?n alt k?sm?nda s?ralanm?? olan Home,Profile,Blog,Photos,Lists,Music ba?l?klar?ndan "Lists"e girip yeni bir liste olu?turmak i?in "Create A List" yaz?s?na t?klay?n ve olu?turaca??n?z ziyaret?i defterinize vermek istedi?iniz ismi girin.Bu ad?mdan sonra listenizi yarat?p, y?nlendirilece?iniz sayfan?n sol ?st k?s?mlar?nda bulunan "Add Item" isimli yaz?ya t?klay?n. Bunu yapt?ktan sonra bu yaz?n?n alt?nda ?? tane kutucuk ??kacak bunlardan ilkine "Ziyaret?i defterime ula?amak i?in buraya t?klay?n" benzeri bir yaz? yazd?ktan sonra ikinci kutucu?a, "Permalink"e t?klad?ktan sonra kaydetmi? oldu?unuz linki yaz?n.???ncu kutucu?u ise bo? b?rakt?ktan sonra, kutucuklar?n yan?ndaki tu?u kullanarak liste olu?turma i?lemini tamamlay?n.Bu ad?mdan sonra yukar?da nerede oldu?unu belirtmi? oldu?um "Home" linkine t?klayarak olu?turmu? oldu?unuz "Ziyaret?i Defteri"ni g?rebilir ve sayfan?zda (s?r?kle b?rak y?ntemini kullanarak) istedi?iniz yere yerle?tirebilirsiniz. En son a?amada ise yap?lan de?i?iklikleri yine sa? ?st taraflarda bulunan "Save" ("Sign Out" tulu hizas?nda a?a??lara do?ru bir yerde bulunuyor) tu?una basarak kaydedin.B?ylelikle art?k sizin de bir ziyaret?i defteriniz olmu? oldu.
?imdiden kolay gelsin
not:daha fazla bilgi i?in http://spaces.msn.com/members/ygt alan?na bakabilirsiniz


** http://www.smartgb.com/?p=newtoplink <-- Bir de bu site var. Bu sitede gerekli bilgileri doldurup. Buradan da bir ziyaret?i defteri alabilirsiniz


-------------------------------------------------------------------------

Media player kullanarak, birden fazla m?zik ?al?p yada video izleyebilir miyim?

[Yeni]Evet, bir playlist haz?rlayarak birbiri arkas?na m?zik, videolar yada flash animasyonlar kullan?labilir. Playlist haz?rlamak i?in ?ncelikle bir text edit?re ihtiyac?m?z var. (Not defteri gibi)

Ba?lat-->Programlar-->Donat?lar-->Not defteri

Not defterini a??yorsunuz ve a?a??da yaz?l? olan kodu kopyalay?p oraya yap??t?r?yorsunuz.<ASX Version="3.0">
<title>PLAYLIST ADI</title>

<entry>
<title>?ARKI/VIDEO/ANIMASYON ADI</title>
<author>?ARKICI ADI</author>

<moreinfo href="AN OPTIONAL LINK TO ANOTHER WEBSITE"/>
<Ref href=" MUS?K/VIDEO/ANIMASYON DOSYASININ URL S? "/>
</entry>

</asx>
Playlist haz?rlad?ktan sonra maviyle yaz?l? olan yerlere kendi bilgilerinizi giriyorsunuz.

Asl?nda yukarda g?rd???n?z playlist sadece bir m?zik/video/animasyon i?in.

K?rm?z? yaz?lar dahil aradaki kodlar? ?o?altarak istedi?iniz say? kadar artt?rabilirsiniz. Ye?il yaz? ise iste?inize kalm?? sizi di?er media linklerine ba?lar.Bir ?rnek verelim de daha a??k ve net olsun.<ASX Version="3.0">
<title>BEN?M L?STEM</title>
<entry>
<title>ya?mur</title>
<author>kayahan</author>
<Ref href="http://www.bilmemnesitesi.com/music/ya?mur**** "/>
</entry>
<entry>
<title>Video 1 </title>
<author>u2</author>
<Ref href="http://www. bilmemnesitesi.com/video/videom.mpg"/>
</entry>

<entry>
<title>Animasyon 1 </title>
<author>Gorillaz</author>
<Ref href="http://www. bilmemnesitesi.com/animasyon/canlicanli.swf"/>
</entry>
</asx>

?ncelikle playlist inizi d?zenlemeniz gerekiyor. Bunun i?in:

Playlist inizin bir kopyas?n? benimplaylistim.wmv olarak kaydedin(not defterinde!!!).
di?er kopyas?n? benimplaylistim.asx olarak kaydedin( test etmek i?in)
Bilgisayar?n?zdaki Windows Media Player ? a??n (Space teki Media Player modul?n? de?il)
Windows Media Player a benimplaylistim.asx i y?kleyin
E?er her?ey d?zg?n ?al???yorsa, Windows Media Player daki ?nce ve sonra butonlar?na basarak t?m trackler aras?nda gezinebilirsiniz.

?imdi haz?rlad???n?z playlisti MSN Media Player da kullanabilmek i?in ?ncelikle playlistinizi Yahoo geocities yada sahip oldu?unuz herhangi bir web sitesine y?kleyin.

Y?klemeden sonra URL nizi al?p MSN Space's Media Player PowerToy a girin.Not: Playlist iniz m?zik, video ve flash animasyonlar? kombinasyonlar?ndan olu?abilir.Not: Ziyaret?ilerinizin track ler aras?nda gezinebilmesi i?in Media Player PowerToy full mode olmal?d?r.

Al?nt?d?r: [ http://spaces.msn.com/members/semartizm68/ ]

************************************************** ******************

--------------------------------------------------------------------------

-) BA?KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK

?o?u insan ba?ka sayfalardaki yaz?lar? kendi MSN alan?nda yay?nlarken, bahsi ge?en sitedeki yaz?y? kopyalayarak kendi sayfas?nda yaz? yazd??? b?l?me kopyalayarak yay?nl?yor. Bu durumda al?nt? yapt???n?z ki?inin eme?ini g?z ard? etmekle kalm?yor, ayn? zamanda ba?kalar?n?n d???nce ve yaz?lar?n?, kendi d???nce ve yaz?lar?n?z gibi hitap etti?iniz ki?ilere sunmu? oluyorsunuz. Halbuki kopyalay?p yap??t?rmaktan ?ok daha kolay bir bi?imde, kaynak da g?stermi? olarak ba?kalar?n?n sayfas?ndan al?nt? yapman?z m?mk?n. Bunu ger?ekle?tirmek i?in ger?ekle?tirmeniz gereken ad?mlar olduk?a basit:

a) ?ncelikle kullan?c? ad? ve ?ifrenizle MSN Alan?n?za giri? yap?n.
b) Ard?ndan al?nt? yapmak istedi?iniz sayfan?n ismini taray?c?n?za yaz?p bu sayfay? a??n.
c) Bir sonraki ad?mda a??lan sayfada al?nt? yapmak istedi?iniz yaz?n?n sa? alt k??esinde bulunan "Blog it" yaz?s?na t?klay?n.

d) Bu ad?mdan sonra kendi sayfan?z?n giri girilen k?sm?nda al?nt? yapmak istedi?iniz yaz? ??kacak, bu a?amadan sonra "Publish Entry" butonuna t?klayarak kaynak g?sterilmi? bir bi?imde bu ki?inin yaz?s?n? yay?nlam?? olursunuz

not:daha fazla bilgi i?in http://spaces.msn.com/members/ygt alan?na bakabilirsiniz

--------------------------------------------------------------------

-) MSN ALANINDA W?NDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN M?Z?K D?NLETT?RMEK


MSN Alan?n?zda Media Player's?z M?zik ?almak

Bunu HTML kodlar?ndan olan <img> kodunu amac?n?n d???nda kullanarak yapmak m?mk?n. A?a??daki kodu, sayfan?za yaz? yazmakta kullan?d???n?z alanda <HTML> tu?una bast?ktan sonra ilgili yere yaz?n ve daha sonra Par?an?n Linkini Buraya Yerle?tirin k?sm?n? dinletmek istedi?iniz par?an?n linkiyle de?i?tirerek ve de istiyorsan?z bunun d???nda yazmak istedi?iniz yaz?lar? yazarak "Publish Entry" tu?una bas?n.


Girilmesi gereken kod;

<img height=0 loop=infinite dynsrc="Par?an?n Linkini Buraya yerle?tirin" width=0>


Bir ?rnek verecek olursak;

<img height=0 loop=infinite dynsrc="http://spaces.msn.com/members/ygt/?rnek****" width=0>

Bu a?amadan sonra ilgili linkteki par?a sayfaya girildi?inde ?almaya ba?layacak. Yaln?z burada dikkat etmeniz gereken bir husus var ki o da; siz yeni giriler girip par?a linkinin bulundu?u yaz?n?z a?a??lara d??t?k?e, par?an?z?n o b?l?m g?r?nt?lenmeden ?almayaca??.

------------------------------------------------------------------------

-) MSN ALANINIZDA K???SEL ARKA PLAN G?R?NT?LER? NASIL KULLANILIR?


Msn Alan?n?zda Ki?isel Arka Plan G?r?nt?leri Kullanma

MSN Alan?n?zdaki yaz?lar?n?za girece?iniz HTML kodlar? ile istedi?iniz resmi veya foto?raf? arka plan g?r?nt?s? olarak kullanabilirsiniz. Kullanmak istedi?iniz bu resme ait linki www.imageshack.us sitesini kullanarak elde etmeniz gerekiyor (tabiki ba?ka siteler kullanarak da resimlerinize ait linkler elde edebilirsiniz). Bundan sonraki a?amada yapman?z gerekenler ise ??yle;

a) ?ncelikle sayfan?za yaz? yazd???n?z "Blog" b?l?m?ne gelin.

b) Bu ad?mdan sonra "Edit Blog Entry" sekmesinde (yaz? yazd???n?z b?l?mde) bulunan <HTML> tu?una basarak a?a??daki kodlar? girin:

<pre></table></table><table background="Arka Plan G?r?nt?s?n?n Linkini Buraya Yaz?n"><tr><td><div><table style="display:none"></pre>

Bu noktada dikkat etmeniz nokta Arka Plan G?r?nt?s?n?n Linkini Buraya Yaz?n yaz?s?n?n bulundu?u k?sma, bu yaz? yerine resminizin bulundu?u http:// ile ba?layan linki girmeniz.

c) Bu a?amadan sonra sol alt k??ede bulunan "Publish Entry" se?ene?ine basarak i?leminizi tamamlam?? oluyorsunuz.

--------------------------------------------------------------------

-) MSN ALANINDAN KAYDIRMA ?UBU?U (SCROLLBAR) NASIL KULLANILIR?

MSN Alan?n?z ??inde Scrollbar Kullan?m?

Bu yaz?mda MSN alan?n?zda kullan?labilece?iniz "scrollbar"lar?n yap?m? hakk?nda bilgi vermeye ?al??aca??m. ?ncelikle a?a??da kullanaca??m?z t?m kodlar?n giri girilen yerdeki <HTML> yaz?s?na bast?ktan sonra ??kacak alana yaz?laca??n? belirtelim. Kodumuz aynen ?u ?ekilde;<P><div style="border-right:black 2px solid;border-top:black 2px solid;scrollbar-face-colorredface.gifrange;

font-size:8pt;scrollbar-highlight-color:blue;overflow:auto;border-left:black 2px solid;width:

370px;scrollbar-shadow-color:blue;scrollbar-arrow-colorConfusedand;border-bottom:

black 2px solid;font-family:ariel;scrollbar-darkshadow-color:black;height:200px; background-color:blue; colorredface.gifrange">Yukar?daki kodlar size siyah s?n?rlar? olan, turuncu kayd?rma ?ubu?u ve yaz?s? olan,mavi arka plana sahip bir scrollbar yaratacakt?r. ?u an bunlar?n yaz?yor oldu?u k?s?ma ise bu scrollbar i?ine yazmak istedi?iniz yaz?lar? yazacaks?n?z

</div></P>


Yukar?daki kodlara bakarsan?z kal?n olarak yaz?lm?? ?ngilizce renk kodlar?n? g?receksiniz. Bu kodlardan "black" s?n?r ?izgilerinin rengini belirtirken, "blue" scrollbar?n arka plan rengini, "orange" ise yaz? ve yaz? ve kayd?rma ?ubu?u rengini belirliyor. Bu renkleri yine ?ngilizce renk isimleriyle de?i?tirerek istedi?iniz renkte scrollbarlar elde edebilirsiniz.

Kodlarda dikkatinizi ?ekecek di?er bir nokta ise turuncu ve ye?il renkte olan k?s?mlar. Turuncu k?s?mdaki say?y? de?i?tirerek scrollbar geni?li?ini ayarlayabilirken, ye?il k?s?mdaki say?y? de?i?tirerek scrollbar uzunlu?unu belirleyebilirsiniz.

----------------------------------------------------------------------

-) MSN ALANINA SAYA? EKLEME


Sitenize Saya?

E?er sizde sitenizi ziyaret eden ziyaret?i say?s? merak edenlerdenseniz, art?k bu merak?n?za bir son verebilirsiniz. www.easy-hit-counters.com adresi alt?nda bulunan siteye kay?t olarak onlarca ?e?it saya? aras?ndan sitenizde kullanmak istedi?iniz sayac? se?ebilir, sitenin size verdi?i kaynak kodlar? kullanarak bu sayac? sayfan?za kolayl?kla ekleyebilirsiniz.
[img]a.png[/img]
------------------------------------------------------------------------

DOSYA DEPOLAMA VE PAYLA?IMI

?imdi sizlere tan?tacap?m site sayesinde, dosyalar?n?z? internet ortaman?na aktarabilir ve bu dosyalar? ba?kalar?yla payla?abilirsiniz. www.anywhereenterprises.com adresinde bulunan bu siteyi benzerlerinden ay?ran en ?nemli ?zelli?i siteye g?nderdi?iniz (upload) dosyalar?, sizin veya ba?kalar?n?n indirebilmesi i?in size direk bir link (URL) veriyor olmas?. Bu sayede, sizin de anlayabilece?iniz gibi, bu sitede size verilen alana g?nderdi?iniz m?zik veya video dosayalar?n? MSN alan?n?za yerle?tirdi?iniz Media Player'da rahatl?kla ?alabilir veya g?r?nt?leyebilirsiniz. Siyeye ?ye olmak son derece kolay: Sitenin sol taraf?nda bulunan Sign Up yaz?s?na t?klay?p gerekli bilgileri doldurduktan sonra siteye ?ye olabiliyorsunuz. Bu a?amadan sonra e-postan?za gelen ?yelik onay mesaj? yard?m?yla ?yeli?inizi onaylad?ktan sonra 50 MB'lik bir alana sahip oluyor ve burada istedi?iniz dosyalar? saklayabiliyorsunuz.


---------------------------------------------------------------------

MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI G?R?NT?LEMEK

Bildi?iniz gibi MSN Spaces bir sayfada 25'den fazla yaz? g?r?nt?lemenize izin vermiyor ama bunu a?man?n olduk?a kolay bir yolu var. Sanall Cobain takma adl? bir arkada??n haz?rlad??? eklenti sayesinde ana sayfan?zda 25'den fazla yaz? g?r?nt?lemeniz art?k olduk?a kolay. Bu eklentiyi kullanabilmek i?in ?ncelikle http://deads0ul.blogspot.com/ adresindeki "Daha Fazla Giri G?r?nt?leyin" yaz?s?na sa? t?klayarak kar??n?za ??kacak men?de "S?k kullan?lanlara Ekle" se?ene?ini se?in ve S?k Kullan?lanlar listenize program?n eklenmesini sa?lay?n.

Bu a?amadan sonra bir sayfada 99 taneye kadar yaz? (giri) g?r?nt?lemeniz i?in yapman?z gereken tek ?ey kullan?c? ad?yla alan?n?za (MSN SPace) giri? yapt?ktan sonra, sayfada g?r?nt?lenecek giri say?s?n? ayarlayabildi?iniz sayfada "Settings" tu?una bast?ktan sonra "Blog Settings"e girmek ve "S?k Kullan?lanlar"a sayfan?za 25'den fazla yaz? g?r?nt?lenmesi i?in eklemi? oldu?unuz k?sayol tu?una basmak. Bu a?amadan sonra "Number of Blog Entries" k?sm?ndaki say?n?n 25'den 99'a y?kselmi? oldu?unu g?receksiniz.

--------------------------------------------------------------------

MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , V?DEO VE AN?MASYON KOYMAK

MSN Spaces'a eklenen HTML mod?l? yard?m?yla art?k ba?l?kta g?r?len t?m eylemleri ger?ekle?tirmek olduk?a kolay. A?a??da verilmi? olan IFRAME kodunun kullan?m? sayesinde sitenizde g?r?nt?lemek istedi?iniz animasyonlar?, oyunlar? ve videolar? kullan?c?lar?n?zla payla?abilirsiniz. ?ncelikle kodu nereye ve ne ?ekilde yerle?tirece?imizden bahsedeyim. MSN Spaces'ta herhangi bir yaz? yazarken kulland???n?z "Edit Blog Entry" b?l?m?ne geliyorsunuz, daha sonra yeni eklenmi? tu?lardan olan <HTML> tu?una basarak a?a??da verilmi? olan kodlar? giriyorsunuz;


<IFRAME style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 250px"src="URL-Buraya" scrolling=no></IFRAME</IFRAME>Yukar?daki kodlarda belirtilmi? olan 300px alan?n?zda g?r?nt?lemek istedi?iniz g?r?nt?n?n (video, animasyon vs..) ?erceve geni?li?ini, 250px ise bu ?er?evenin y?ksekli?ini belirtiyor. ?ste?iniz do?rultusunda bu b?y?kl?kler ?zerinde oynama yaparak ?er?eve b?y?kl???n?z? de?i?tirebilirsiniz. URL-Buraya k?sm?na ise koymak istedi?iniz animasyon veya videonun linkini koyuyorsunuz. T?m bunlar? ger?ekle?tirtikten sonra "Publish Entry" tu?una basarak g?r?nt?n?z? ba?ar?yla di?er kullan?c?larla payla?m?? oluyorsunuz.

Not: S?zkonusu kodlar art?k blog b?l?m?nde ?al??mad???ndan ?stte anlat?lan html kodlar?n? aktif hale getirip bu aktif hale getirdi?iniz alanda kullanmal?s?n?z.

Sohbet platformu:

?cretsiz Sohbet Platformlar? (ShoutBox)

?nternet siteniz veya MSN Alan?n?z (MSN SPace) i?in ?cretsiz sphbet platformuna www.myshoutbox.com adresine girip ?ye olduktan sonra gerekli ayarlamalar? yaparak sahip olabilirsiniz. Bir sayfada g?r?nt?lenen sat?r say?s?, yasakl? kelimeler kullan?m?n?n ?nlemmesi ve sunulan onlarca renk se?ene?i ile olduk?a esnek ??z?mler sunan site, size verdi?i bir link yard?m?yla bu platformu sayfan?za ta??man?za izin veriyor.


***Not: Malesef IFRAME kodlar? msn alan?nda yasaklanm?? bu nedenle bu kodlar art?k i?e yaram?yor

--------------------------------------------------------------------

MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA L?STE OLU?TURMAK

Bildi?iniz gibi MSN Spaces 10'den fazla liste (Lists) olu?turmam?za izin vermiyor ama bunu a?man?n olduk?a kolay bir yolu var. Sanall Cobain takma adl? bir arkada??n haz?rlad??? eklenti sayesinde 10'dan fazla liste olu?turmak art?k olduk?a kolay. Bu eklentiyi kullanabilmek i?in ?ncelikle http://deads0ul.blogspot.com/ adresindeki "Daha Fazla Liste Ekleyin" yaz?s?na sa? t?klayarak kar??n?za ??kacak men?de "S?k kullan?lanlara Ekle" se?ene?ini se?in ve S?k Kullan?lanlar listenize program?n eklenmesini sa?lay?n.

Bu a?amadan sonra liste eklemek i?in yapman?z gereken tek ?ey kullan?c? ad?yla alan?n?za (MSN SPace) giri? yapt?ktan sonra, ana sayfada "S?k Kullan?lanlar"a yeni liste olu?turmak i?in eklemi? oldu?unuz k?sayol tu?una basmak ve kar??n?za ??kacak olan pencereye eklemek istedi?iniz listenin ad?n? girmek. Bu a?amadan sonra takip edece?iniz ad?mlar normal listelerinizi olu?tururken takip etti?iniz ad?mlarla ayn? olacakt?r.[ALINTIDIR : Yi?it ] [ http://spaces.msn.com/members/ygt/ ]

-----------------------------------

MSN ALANINIZI GOOGLE'A KAYDEDEB?L?RS?N?Z

Msn alan?n? http://www.google.com.tr/intl/tr/add_url.html adresinden google'a kaydedip isminiz google'da arand???nda msn alan?n?z?n bulunmas?n? sa?layabilirsiniz.
Ben kaydettim ?u an ad?m? ve soyad?m? yaz?nca Google'da msn alan?m ??k?yor.
Kay?t olduktan epeyce bir uzun s?re sonra google kayd? kabul ediyor ( 1 ay falan) neden olmad? demeyin

--------------------------------

MSN ALANINA HAVA DURUMUNU G?STEREN B?LG?LER?N EKLENMES?

*A?a??daki kodlar? msn alan?n?za girin (blog b?l?m?ne)

(Bu kodlar ?stanbul i?indir)
Di?er iller i?in http://www.meteor.gov.tr sayfas?nda ilinizle ilgili alana girin havadurumunu g?steren alandaki resimlere farenin sa? tu?uyla t?klay?n. ?zellikler sekmesinden url'yi kopyalay?p a?a??daki linklerde uygun alana yerle?tirin.

<TABLE WIDTH=285 BORDER=1 BORDERCOLOR=gray>
<TR>
<td COLSPAN=4> <CENTER><FONT COLOR=black>?STANBUL i?in Son Hava Durumu </black> </td> <TR>
<td> <IMG SRC="http://www.meteor.gov.tr/2003/iller/set2/istanbuls.aspx" alt="Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???"> </td>
<td> <IMG SRC="http://www.meteor.gov.tr/2003/iller/set2/istanbul1.aspx" alt="Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???"> </td>
<td> <IMG SRC="http://www.meteor.gov.tr/2003/iller/set2/istanbul2.aspx" alt="Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???"> </td>
<td> <IMG SRC="http://www.meteor.gov.tr/2003/iller/set2/istanbul3.aspx" alt="Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???"> </td>
</TR>
<TR>
<td colspan=4>
<center> Kaynak: <a href="http://www.meteor.gov.tr"> http://www.meteor.gov.tr</a>
</td>
</TR>
</TABLE>

-----------------------

T?rk MSN Spaces Kullan?c?lar?n?n Sayfalar?

T?rk msn alan? kullan?c?lar?n? toplayan siteler. En iyi msn alanlar?

1) http://spaces.msn.com/members/msnturkiye/

2) http://spaces.msn.com/members/msnturkey/

3) http://spaces.msn.com/members/turkcespaces/

4) http://spaces.msn.com/members/turkoscars/

---------------------------


MSN ALANINA ANKET EKLEME :

http://snappoll.com/ adresine girerek bir anket yarat?n. Siteden ald???n?z linki kaydedin. Msn alan?n?za girerek yeni liste olu?turun. Listenize uyg?n ad? verdikten sonra ( anket vb) link k?sm?na http://snappoll.com/ sitesinden ald???n?z adresi kopyalay?n

--------------------------------

TWEAK UI POWER TOY

MSN ALANINDA YAZI, ?ER?EVE ARKA PLAN G?R?N?M?N? DE???T?RME


?nce Alan?m?z? d?zenlemek i?in sayfam?za giri? yap?yoruz

Adres ?ubu?unda yazan adresin sonuna

&powertoy=tweakomatic yaz?s?n? ekliyorsunuz ve "enter" 'a t?kl?yorsunuz

Sayfa yenilendikten sonra

Ayarlar b?l?m?nden "Costumuze" yi se?in

Ordan "Modules" i se?in

Listedeki Tweakotomatic se?ene?inin yan?ndaki "add" yaz?s?na t?klay?n

Kaydedip ??k?n

Tweak UI Power Toy kullan?m? ile ilgili bilgiler

Module Background:

Color: ana sayfada t?m mod?llerin i? rengini de?i?tirir.

Transparency

t?m blog, list … vs her?eyin transparanl??? ile ilgili bir b?l?m.

0 ile 100 aras?nda say? yerle?tirebiliriz . Ancak dikkat!!!!!

100 koyarsak tam g?r?n?r.

50 koyarsak yar? ?effaf.

O koyarsak g?r?nmez olur. Aman dikkat, tavsiye etmem.

Module borders:mod?l ?er?evesi

With: 1-9 aras? rakam girebilirsiniz. 9 en kal?n

Style:

None – hi?bi?ey yok

Dotted – nokta nokta

Dashed – ?izgi ?izgi

Solid –d?z ?izgi

Double – ?ift ?izgi

Groove – ger?ek resim ?er?evesine benziyor

Ridge – ger?ek resim ?er?evesine benziyor

?nset ve digerleri g?lgelendirmeli ?er?eveler

Color: mod?l ?er?eve rengi

---------------------------

MSN ALANINA SAAT EKLEME

A?a??daki kodu blog b?l?m?ne ekleyebilirsiniz

</A><BR><IMG src="http://escati.linkopp.net/cgi-bin/clock.cgi?trgb=000000&srgb=00ff00&prgb=221100&time zone=GMT+0200" border=0></A>

-----------------------

Blog ??ine Medya Dosyas? Nas?l Eklenir? [

Yazmak i?in yeni bir blog (g?nce) a??n.

<HTML> e t?klayarak, HTML kodu yazabilece?iniz b?l?m? a??n.

<IMG Height=100 loop=infinite dynsrc="http://www.medyadosyasisitesi.com/dizin/medyaadi.wma" width=100></IMG>

Not:
Medya g?r?nt? dosyas? ise;
Height ve width 'ini video'nun boyutuna g?re ayarlay?n.

Medya e?er ses dosyas? ise;
Height=0
Width=0

Daha sonra alttaki "Publish Entry" tu?una basarak i?ine medya dosyas? eklenmi? g?ncenizi yay?nlay?n.

?RNEK 2:

<P align=center><IMG height=240 dynsrc=http://www.V?DEONUN L?NK?.wmv width=320 border=2></P>


*?nemli not: "height" ve "width" de?erlerinin oldu?u yere sayfan?za koymak istedi?inin videonun boyutlar?n? giriniz.

------------------------------------

Blog alan?na eklenen linklerin ba?ka bir pencerede a??lmas?

Blog alan?n?zda verdi?iniz linke t?kland???nda sayfan?n de?i?meden ba?ka bir pencerede a??lmas?n? istiyorsan?z a?a??daki kodu kullan?n

A target="_blank" href="http:// a??lacak_yeni_pencere_ismi....."

-----------------------------

Msn alan?n?z? ziyaret edenlerin size e-posta g?nderebilmesi:


Hemen hemen her sitede bir yada birden fazla 'mailto' linki vard?r , insanlara direk olarak e-posta atabilmemiz i?in.

Standart bir mailto linki ?una benzer:

<a href="mailto:herhangibiri@herhangibirsite">Email Me</a>

?ncelikle yukarda g?r?len kodu kendinize g?re d?zenleyin.

YE??L alana kendi Email adresinizi yada link vermek istedi?iniz adresi yaz?n.

MAV? k?s?ma da link vermek istedi?inizi belirten bir metin yaz?n.

D?zenledi?iniz kodu blog alan?n?za kopyalay?n;

<HTML> d??mesini t?klay?n.

Kodu yap??t?r?n.

Onaylayarak kaydedin.

-------------------------------------MSN ALANI D?ZENLEME KONUSUNDA KAYNAK OLAB?LECEK TEKN?K B?LG? ??EREN S?TELER

http://spaces.msn.com/members/ygt/
http://spaces.msn.com/members/semartizm68/
http://spaces.msn.com/members/speysis/
http://spaces.msn.com/members/kadanadam/
http://spaces.msn.com/members/irfanozgenunitedstates/
http://spaces.msn.com/members/celalcorlu/
http://spaces.msn.com/members/lordmarvel/
http://spaces.msn.com/members/aamy18/
http://spaces.msn.com/members/tarikbozkurt06/G?ncellenecektir ...... Sayg?lar?mla ...... Emegin Karsiligini Verin !!!! Ellerim Koptu Bunlar? Yapana Kadar !
?RNEK KLI?P URL'LER?

1)Anastacia-SickAndTired
mms://wm.sony.global.speedera.net/wm.sony.global/Anastacia/Anastacia_SickAndTiredVidFull_300.wmv
2)DestinysChild_LoseMyBreath
mms://wm.sony.global.speedera.net/wm.sony.global/DestinysChild/DestinysChild_LoseMyBreathVidFull_300.wmv
3)Kelis-Milkshake
mms://a1849.v0326f.c326.g.vm.akamaistream.net/7/1849/326/3fa2bc4a/bmgent.download.akamai.com/326/aristarec.com/kelis/video/milkshake_300.wmv
4)MADONNA-Dont-tell-me
mms://a1129.m.akastream.net/7/1129/1267/v001/www.srswowcast.com/media/watch/wow_music_videos/MADONNA/Dont-tell-me-300k.wmv
5)Beyonce-Me Myself and I
mms://218.185.85.38/cvwclf/674566210112.wmv
6)Usher-My boo
mms://a118.v0326e.c326.g.vm.akamaistream.net/7/118/326/414b47ae/bmgent.download.akamai.com/326/zombalabelgroup.com/usher/video/my_boo_300.wmv
7)Jennifer Lopez-Get Right(Remix)
mms://wm.sony.global.speedera.net/wm.sony.global/JenniferLopez/JenniferLopez_GetRight_RemixVidFull_300.wmv
8)Dido-thank you
mms://a190.v03266.c326.g.vm.akamaistream.net/7/190/326/3d7f87b4/bmgent.download.akamai.com/326/aristarec.com/dido/video/thank_you_100.wmv
9)Greenday -American idiot
mms://wm.wbr.com/greenday/greenday_american-idiot_300.wmv
10)alicia_keys-you_dont_know_my_name
mms://a794.v0326a.c326.g.vm.akamaistream.net/7/794/326/3fbd116e/bmgent.download.akamai.com/326/jrecords.com/alicia_keys/video/you_dont_know_my_name_300.wmv
11)shakira la torta
mms://wm.sony.global.speedera.net/wm.sony.global/Epic/Shakira/Shakira_LaTorturaVidFull_300.wmv
Jennifer Lopez - No me ames ( klip )

http://www.49mb.com/users/kaosteoremi/1.mp3 ---> y?lmaz erdo?an - sevgilim yoksa sen sevgilim olmayabilirsin

http://www.49mb.com/users/kaosteoremi/2.mp3 --->sympatthy (bir gen? k?z?n roman? filminden)

http://www.49mb.com/users/kaosteoremi/3.mp3 --->enigma - i love u i'll kill u

http://www.filelodge.com/files/hdd3/...ud_un_Kizi.avi (mahsun k?rm?z?g?l)

http://www.filelodge.com/files/hdd3/...li%20sokak.mp3 (fatih k?saparmak)

http://www.filelodge.com/files/hdd3/...0karaguzel.mp3 (buda ben)

http://www.filelodge.com/files/hdd3/35455/234.mp3 ( kar???k 5 ?ark?)

http://www.filelodge.com/files/hdd3/...%20%288%29.mp3 (intizar)

http://www.filelodge.com/files/hdd3/...%23304%3BM.mp3 (kibariye)

http://www.filelodge.com/files/hdd3/...%23305%3Bn.mp3 (yusuf hayalo?lu)

MP3 URL'LERI


---A---
ARZU SAHIN YARALI CEYLAN http://www.gload.de/files/8e9f590defb6f7dccdf851b3b.mp3
ASLI KIZIN YINE ASIK ANNE http://www.filedump.nl/files/ASLI_Ki..._Asik_Anne.mp3
AHMET KAYA-YASAMADINSEN
http://www.filedump.nl/files/Ahmet_K...amadin_Sen.mp3
---B---
BAHA -KIYAMAM SANA http://www.filedump.nl/files/Baha___KIYAMAM_SANA.mp3
BERDAN MARDINI-SANABI HAIN LAZIM http://www.gload.de/files/620b3965814747470f2b30713.mp3
BANU-UNUTULUR http://www.filedump.nl/files/banu_unutulur.mp3
BERDAN MARDINI-ASIGIM ASIK http://www.gload.de/files/3d54ac892b381260e5a4b0fa8.mp3
BAHA -CANIM SEVGILIM http://www.gload.de/files/3de38a2db820040f2fd402293.mp3
BAHA -YANLIZLIGIM http://www.gload.de/files/d208f50116b4265c036e7d202.mp3
---C---
CELIK-BU KAP SENI UNUTURMU http://www.filedump.nl/files/celik_b...i_unuturmu.mp3
CENGIZ KURTOGLU-HUZURUM YOK http://www.filedump.nl/files/cengiz_...uzurum_yok.mp3
CEM KARACA -NAMUS BELASI http://www.3mp3.net/free/Cem_Karaca-Namus_Belasi.mp3
CILGIN SEDAT-GELME http://www.filedump.nl/files/DJ_Akma...canim.com_.mp3
CUNEYT TEK -GIDERSEN http://www.gload.de/files/13ff123ea584f46ecd2126d20.mp3
CANSU KOC YALANCISIN http://www.gload.de/files/7333636d77068bd847ffb1592.mp3
CANDAN ERCETIN YALAN http://www.gload.de/files/d51dfe0ff53f64b01e345187c.mp3
---D---
DJ YILDIRIM -ANLADIM -IMKANSIZ http://www.filedump.nl/files/Dc3.mp3
DJ YILDIRIM -BEBEGIM http://www.djyildirim.nl/mp3/DJ%20Yi...0Seyda%20).mp3
DJ YILDIRIM -BEBEGIM http://www.filedump.nl/files/Dj_Yild..._Bebegi m.mp3
DJ YILDIRIM- GITME DUR http://uploadhut.com/view.php/384879.mp3
DJ YILDIRIM -YAGMUR http://djyildirim.nl/mp3/DJ%20Yildir...-%20Yagmur.mp3
DENIZ SEKI-DOYAMADIM http://www.filedump.nl/files/Deniz_seki__Doyamadim.mp3
DOGUS -BIRICIGIM http://www.filedump.nl/files/Dogus_Biricigim.mp3
DENIZ SEKI-MASAL http://www.gload.de/files/2185023feb10c10081e4977f5.mp3
---E---
EBRU GUNDES-SOYLEYIN http://www.filedump.nl/files/Ebru_G_...yleyin__1_.mp3
ELIF KARLI-KARA KARA http://www.gload.de/files/58025caae9f16f9c98ec4bb21.mp3
ESMERAY-UNUTMA BENI http://www.filedump.nl/files/Esmeray___Unutama_beni.mp3
---F---
FERDA ANIL YARKIN-SONUNA KADAR GELDIK http://www.filelodge.com/files/hdd2/...NA%20KADAR.mp3
---G---
GOKHAN OZEN -DAYANAMAM http://www.filedump.nl/Gokhan_Ozen___Dayanamam.mp3
GULAY-TAKVIMLERDEN HABERIN YOKMU http://www.gload.de/files/cd8a89655e0b9329fdb1615cf.mp3
GULAY-AKLIMA GELMEYEN http://www.gwebspace.de/adiguzell/gu...nvarmiaska.mp3
---H---
HALUK LEVENT-ZOR ASK http://www.filedump.nl/files/Haluk_Levent___Zor_Ask.mp3
HAKAN YESILYURT-ACIYLA GULMEK http://www.gwebspace.de/adiguzell/Ha...ylaguelmek.mp3
HATICE -HARAM GECELER http://www.gload.de/files/7da78cd2b4409abbfc8ee7375.mp3
HATICE DOYAMIYORUM http://www.gwebspace.de/queenbeyazme...alboard.de.mp3
HEPSI-YALAN http://www.filelodge.com/files/hdd2/...larnet.net.mp3
HULYA AVSAR SEVGI DAGLARI http://www.gload.de/files/b364c2fa259e96fc851dc2833.mp3

---I---
IKINIC BAHAR-GITAR VERSIYON http://www.filedump.nl/files/ikinci_...tar_Ver..m p3
IBRAHIM SADRI SEVDA SOKAGI http://www.gload.de/files/2f4d7d61d3dd6d7b4d4cc07da.mp3
ILKAY AKKAYA GITMEZDIM BU SEHIRDEN http://www.filedump.nl/files/_LKAY_A...u__ehirden.mp3
ILHAN IREM-ANLASANA http://www.filedump.nl/files/ilhan_irem_anlasana.mp3

---K---
KUTSI -AGLAMA KALBIM http://www.gload.de/files/fb6489e659fcd466385714ff7.mp3
KAZIM KOYUNCU-DIDO http://www.filedump.nl/files/Kaz_m_K...Didou_Nana.mp3
KUTSI-SANANE http://www.gwebspace.de/adiguzell/01-SanaNe.mp3
---L---
---M---
MELIH GORGUN-14 BAHAR http://www.filedump.nl/files/melih_g_rg_n___14bahar.mp3
MAHMUT TUNCER BILEYDIM http://www.gload.de/files/24cb28b477eeed5e7211b25ef.mp3
---N---
---O---
ORHAN OLMEZ -BANA BIRAK http://www.gload.de/files/947c76f891f4455a7e5825fd8.mp3
ORHAN OLMEZ -SENI SEVIYORUM http://www.gwebspace.de/adiguzell/Or...iSeviyorum.mp3
ORHAN OLMEZ-KURUSA FIDANIN http://www.gwebspace.de/adiguzell/Or...usaFidanin.mp3
ORHAN OLMEZ-ASK BENI SEVMEDI http://www.gwebspace.de/adiguzell/Or...eniSevmedi.mp3
ORHAN OLMEZ -SU MISALI http://www.gwebspace.de/adiguzell/Or...z-Sumisali.MP3
ORHAN OLMEZ -YANAR DURURUM http://www.filedump.nl/files/orhan__...ar_Dururum.mp3
ONUR AKIN PINAR GOZLUM http://www.filedump.nl/files/Onur_Ak...nar_g_zl_m.mp3
ONUR AKIN-SEVIYORUM SENIhttp://ntmlab.mech.okayama-u.ac.jp/cetin/ONUR%20AKIN%20-%20Seviyorum%20Seni%20%281%29.mp3
OZCAN DENIZ-GECMIYOR GUNLER http://www.gload.de/files/fcf7aa1ec9bb239701d80de68.mp3
OZCAN DENIZ -UTANIYORUM http://www.gload.de/files/336e3b42d2c68e8730a3ea77f.mp3
---P---
PETEK DINC?Z-DOGUM GUNU http://www.gload.de/files/2c60a26c9b3b762a9403bae84.mp3
---R---
RECEBIM -SEHITLER OLMEZ http://www.gwebspace.de/adiguzell/Re...tlerOelmez.mp3
RAFETEL ROMAN&DJ YILDIRIM BANA SEN LAZIMSIN http://www.djyildirim.nl/mp3/DJ%20Yi...0Ece %20).mp3
RAFETEL ROMAN -YUREGIMLE SEVIYORUM http://www.gload.de/files/75cba3807342b115efcf232df.mp3
---S---
SEZEN AKSU -IKI DELILIK http://66.90.76.200/$sitepreview/smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif/mp3/Sezen%20Aksu%20-%20smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif%20-%20Ikili%20Delilik.mp3
SEZEN AKSU-KAVAKLAR http://www.tulumba.com/mp3/sezenaksu/88/07.mp3
SERTAP ERENER-ASK OLMEZ http://www.gwebspace.de/adiguzell/Se...-AskOelmez.mp3
SEBNEM FERAH-CAM KIRIKLARI http://www.gload.de/files/b9198fa43fd36a3d3c8039dc1.mp3
SAHSENEM-GECEM http://www.filelodge.com/files/hdd2/...2022.36.07.mp3
SEZEN AKSU-GIDIYORUM http://www.filelodge.com/files/hdd2/...Track%2012.mp3
---T---
TAN-ASLA http://www.gload.de/files/7d1ea2ba1a8dca1cd1a59a03f.mp3
TAN-RICA EDERIM http://www.gload.de/files/2ece450a9c7611aa19cd40aec.mp3
TAN&DJ SENOL -AC KOLLARINI http://www.gwebspace.de/adiguzell/DJ...ini(REMIX).mp3
TIRYAKINIM http://www.filelodge.com/files/hdd2/...Tiryakinim.mp3
TEKIN KARABEY-KEKOM http://www.filedump.nl/files/tekin_karabey_kekom.mp3

---U---
---V---
---Y---
YASAR -BENI KOYUP GITME http://www.filedump.nl/files/Yasar__...oyup_Gitme.mp3
YAKUP EKIN-BIR NEFES http://www.filedump.nl/files/Yakup__Ekin_Bir_Nefes.mp3
YLIDIZ TILBE-UMMAIDIGIN ANDA http://www.filedump.nl/files/Yildiz_...digim_Anda.mp3
YALIN -BI BAKMISSIN http://www.gload.de/files/9d75e30a73a02abe85ca0b091.mp3
YALIN-BEN BILMEM http://www.gload.de/files/1eb1d5c4a184923f880a672d8.mp3
YANIYORUM http://www.gload.de/files/ecd6d1f83cda9894fa303d7ec.mp3
---Z---
ZEYNEP CASALLINI-DELILIK http://www.gwebspace.de/adiguzell/Ze...ni-Delilik.mp3
ZULFU LIVANELI-KAN CICEKLERI http://www.filedump.nl/files/Z_lf__L...__i_ekleri.mp3

&


http://www.gwebspace.de/adiguzell/gu...nvarmiaska.mp3 ---GULAY -CESARETIN VARMMI ASKA
http://www.gload.de/files/0fa495ccf24a601c87a34fd30.mp3 ---SONER ARICA-AYRILIK
http://www.gload.de/files/690624a8a3ff6533cf6fe852b.mp3 ---ICLAL AYDIN-SENI SEVIYORUM
http://www.gload.de/files/85c09a12f5a675c5f40b034ac.mp3 ---KUBAT-KARA AGAC
http://www.gload.de/files/6db4b4f6944a26bc9a7b32bb4.mp3 ---FATIH KISPARMAK-UZUMKARASI GOZLERIN
http://www.gload.de/files/03c88a86c9d2e91d87c435a30.mp3 ---MUSTAFA UGUR-ISTEMEDILER
http://www.filelodge.com/files/hdd3/35676/Grup Gundogarken - Ruzgar.mp3 ---RUZGAR
http://www.filelodge.com/files/hdd3/35676/Filiz - Seviyorum Seni.mp3 ---FILIZ-SEVIYORUM SENI
http://www.filelodge.com/files/hdd2/...Tiryakinim.mp3 ---TUAL-TIRYAKINIM
http://www.gload.de/files/ea5dc1da8f013a82bce491c92.mp3 ---FATIH ERKOC-GITME
http://www.*********.com/yasaraamy18/zuzum.mp3 ---ZUZUUUUMM BENIMMM
http://www.gwebspace.de/adiguzell/Or...iSeviyorum.mp3 ---ORHAN OLMEZ-SENI SEVIYORUM
http://www.gload.de/files/947c76f891f4455a7e5825fd8.mp3 ---ORHAN OLMEZ-BANA BIRAK
http://djyildirim.nl/mp3/DJ%20Yildir...-%20Yagmur.mp3 ---DJ YILIDIRIM-YAGMUR
http://www.gwebspace.de/adiguzell/Or...eniSevmedi.mp3 ---ORHAN OLMEZ ASK BENI SEVMEDI
http://ntmlab.mech.okayama-u.ac.jp/c...%20%281%29.mp3 ---ONUR AKIN -SEVIYORUM SENI
http://www.gwebspace.de/adiguzell/Se...-AskOelmez.mp3 ---SERTAP ERENER-ASK OLMEZ
http://www.filelodge.com/files/hdd3/...%28Siir%29.mp3 --- SONER ARICA-SIIR
http://www.gwebspace.de/adiguzell/Ze...ni-Delilik.mp3 ---ZEYNEP-DELILIK
http://www.gload.de/files/3e74ff1463727397621f032ce.mp3 ---PETEK-DOGUM GUNU
http://www.gload.de/files/ecc938c9968c77e3eb26dad19.mp3 ---SINEM- ANLATAMADIM
http://www.gload.de/files/f865f054fbf837e96b37e7083.mp3 ---OZGUN-ELVEDA
http://www.gload.de/files/bfb1abbd422e6dfa8c72995a1.mp3 ---BILEYDIM
http://www.gload.de/files/da625c07c69aee5941164e7e9.mp3 ---HATICE-HANI GITMEYECEKTIN
http://www.gload.de/files/473e4772046cf2f591fa9985e.mp3 ---SENI OZLEEEEMMMMMEEEKKKK

http://www.filelodge.com/files/hdd3/...s%20Kursun.mp3 ---SIBEL CAN -GUMUS KURSUN

http://www.gload.de/files/88830062c800486cb47b60f4b.mp3 ---FATIH KISAPARMAK YAKILMIS MEKTUP
http://www.gload.de/files/0fa495ccf24a601c87a34fd30.mp3 ---SONER ARICA-AYRILIK


Powertoy Media Player ??in Playlist

NotePad yani Not Defterini A??n "Ba?lat > Programlar (T?m Programlar) > Donat?lar > Not Defteri'ne T?klat?n!
A?a??daki k?rm?z? kodu kopyalay?p Not Defterine yap??t?r?n.

<ASX Version="3.0">
<title>Listenizin Ba?l???</title>
<entry>
<title>?ark? ismi</title>
<author>Sanat??n?n ?smi</author>
<Ref href="?ark?n?n Adresi"/>
</entry>
</asx>

Birden fazla ?ark? eklemek i?in <entry>....</entry> aras?ndaki kodlar? kopyalay?n ve </entry>'nin arkas?na yap??t?r?n ve par?a bilgilerini de?i?tirin.

?rnek :
<ASX Version="3.0">
<title>MaLi's MuSiC LiSt</title>
<entry>
<title>Don't Lie</title>
<author>Black Eyed Peas</author>
<Ref href="http://www37.websamba.com/trendserver/dontlie.wma"/>
</entry>
<entry>
<title>Unutamam</title>
<author>Berksan</author>
<Ref href="http://www37.websamba.com/trendserver/unutamam.wma"/>
</entry>
</asx>

??lem bittikten Sonra Dosya > Kaydet'e t?klat?n. Dosya t?r?n?n yan?ndaki oka t?klat?p "T?m Dosyalar"? se?in.
Dosya ismi listenizinismi.mp3 ?eklinde olsun. Dosyan?n kaydedilece?i yeri de se?tikten sonra "Kaydet" butonuna t?klat?n. Ve bu dosyay? internete y?kleyin. Son olarak Space'inizi d?zenlerken Powertoy'un Media Player'daki URL k?sm?na bu playlist'in adresini yaz?n ve "Save" butonuna t?klat?n.


Al?nTId?r....
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Msn Space'de Müzik Dinletme / Çalma *Asİ-yÜrEk* 5 525 07-01-2008, Saat: 06:54 PM
Son Yorum: *Asİ-yÜrEk*
  Msn Space'de Muzik Dinletme (görüntülü anlatım) kendim yaptım;) yaraliyureq 3 360 09-29-2007, Saat: 09:08 PM
Son Yorum: yaraliyureq
  MsN Space için saatler üstelik .swf (Herşeyiyle Anlatım) >As!_M€L€q< 14 600 02-09-2007, Saat: 10:14 PM
Son Yorum: >As!_M€L€q<
  ***msn Space Hakkinda Her ?ey*** eRCi 6 364 12-16-2006, Saat: 02:22 PM
Son Yorum: eRCi
  Msn Hakk?nda En ?ok Aranan 11 Adet Program Vee Di?erleri.. KaRaYeL 0 448 09-29-2006, Saat: 10:19 PM
Son Yorum: KaRaYeL

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi