Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
hastal?klar i?in yap?lmas? gereken 10 test ...
#1
G?n?m?zde ?l?mc?l hastal?klar?n tedavisi bile m?mk?n. Ancak bunun i?in erken tan? ?art. Erken tan?ya giden yol ise, ya?amsal ?nem ta??yan testlerden ge?iyor. ??te her kad?n i?in hayati ?nem ta??yan ve ya?am boyu yapt?r?lmas? gereken testler.

Memorial Hastanesi Dahiliye Uzman? Dr. Soner Dileklen, her kad?n?n mutlaka yapt?rmas? gereken 10 test ve tan? y?ntemleri hakk?nda bilgi verdi.

Tonometre ile k?rl?k engelleniyor

Glokom, halk aras?ndaki ad?yla ‘g?z tansiyonu’, yapt??? sinir hasar? ile k?rl??e neden olabilen bir g?z hastal???.

?la? tedavisi ve lazer ile k?rl???n ?n?ne ge?iliyor ancak bu da erken te?his ile m?mk?n. K?rl?k riskine kar?? glokomun rutin muayenelerine en ge? 40 ya??nda ba?lanmal?. Ancak ailede glokom hastas? varsa bu testler daha erken ya?lara al?nmal?, da ba?lanmal?.

G?z i?i bas?nc?nda genel ad? tonometre olan cihazlara ba?vuruluyor. Retina kontrol?nde, g?z?n arka b?l?m?n? g?rebilmek i?in g?zbebe?i damla formundaki ila?larla geni?letiliyor. G?z i?i bas?nc?, tonometre cihaz?ndan kontroll? bir ?ekilde hava p?sk?rt?lmesiyle ?l??l?yor.

Mamografi ile meme kanserinde erken te?his

?zellikle meme kanseri, erken tan? ile ?l?mc?l bir hastal?k olmaktan ??kt?. Bunun i?in kad?nlar?n 20 ya??ndan sonra her iki memesini de ayda bir kez kontrol etmesi ve 2-3 y?lda bir doktor muayenesinden ge?mesi gerekli.

Meme muayenesinin olmazsa olmaz? mamografi. Uzmanlar kad?nlar?, 40 ya??ndan itibaren her y?l mamografi ?ektirmesi ve e?er birinci derece akrabalarda meme kanseri varsa, s?k? takip alt?nda olmalar? gerekti?i y?n?nde uyar?yor.

Mamografide, d???k doz x-Ray, yani iyonizan radyasyon ?reten bir t?p ile meme inceleniyor. ?nceleme i?in hasta mamografi denilen r?ntgen cihaz?n?n ?n?ne oturtuluyor. Meme x ???n?na duyarl? bir levha ?zerine yerle?tirilerek s?k??t?r?l?yor. Ard?ndan radyasyon verilerek, her iki memenin i? yap?s?n?n g?r?nt?leri filmde olu?turuluyor.

Mamografi, meme kanserini hen?z ele gelen bir kitle olmadan, yani kire?lenme a?amas?ndayken tespit edilebiliyor. Bu sayede meme kanseri ?ok erken evrede tedavi edilebiliyor.

Y?lda bir kez ultrason

Kad?n hastal?lar?nda erken tan? i?in gerekli en ?nemli y?ntemlerden biri de vajinal ultrason. Uzmanlara g?re, yak?nmas? olsun veya olmas?n her kad?n y?lda bir kez ultrason muayenesinden ge?meli.

Vajinal yolla yap?lan ultrasonda, i? organlar ?ok daha net bir ?ekilde izleniyor. Yumurtal?klar? ve rahmi daha iyi g?rebilmek i?in ince bir sonda vajinaya yerle?tiriliyor. Ekranda beliren g?r?nt?, kad?n?n sa?l??? hakk?nda bilgi veriyor.
Jinekolojik ultrason ile kar?n organlar?, ?zellikle de rahim, yumurtal?klar ayr?nt?l? bir ?ekilde de?erlendiriliyor. Rahmin yap?s?, pozisyonu, b?y?kl???, rahimden kaynaklanm?? t?m?rler, miyomlar saptanabiliyor. Bunlar?n yan? s?ra rahim i?i zar?, yani endometrium de?erlendirmesi de yap?l?yor. Ayn? ?ekilde yumurtal?klar?n yap?s?, yumurta geli?tirme kapasiteleri, yumurtal?k kistleri saptanabiliyor.

Eforla kalp sorunlar? belirleniyor

Uzmanlara g?re 40 ya??n? ge?mi? her kad?n senede bir kez kardiyolojik Check-up’tan ge?meli.
Uzmanlara g?re, 40 ya??n? ge?mi? her kad?n?n senede bir kez kardiyolojik check-up’tan ge?mesi, kalp sa?l??? a??s?ndan b?y?k ?nem ta??yor. Ailede kalp krizi hikayesi bulunanlar i?in ise bu daha erken ya?larda ba?lamal?. Efor testi, bu ya?amsal ?nem ta??yan check-up’ta ba?vurulan y?ntemlerden biri.

Test, ?o?unlukla ko?u band?nda uygulan?yor. Yakla??k 10 dakika s?ren test s?ras?nda kalp ve kalp kapaklar?n?n durumu ile i?leyi?i hakk?nda bilgi veren EKG s?rekli izleniyor, belirli aral?klarla damar bas?nc? ?l??l?yor.

Efor testi egzersizi ritim ve ileti bozukluklar?n? ara?t?rmak amac?yla yap?l?yor. Bu sayede kalp ve dola??m sistemi hastal?klar? da ciddi boyutlara ula?madan tedavi edilebiliyor.


Y?lda bir kez cilt muayenesi kanseri ?nl?yor

Her y?l d?zenli olarak dermatoloji uzman?n?n kap?s?n? ?almak da, sa?l?k i?in yapt?r?lmas? gereken testlerin bir par?as?. ?zellikle v?cutta bulunan ?ok say?da ben ve ailedeki cilt kanseri hikayeleri, muayenenin ?nemini daha da art?r?yor. ??nk? benler, ?l?mc?l bir kanser t?r? olan melanom riski ta??yor. Melanomda yen tan? y?ntemi, dijital dermatoskopi. Bu y?ntemde ya?lanm?? deri y?zeyi ???kl? bir b?y?tme sa?layan dermatoskop ile inceleniyor. V?cuttaki benlerin haritas? olu?turularak noktasal lokalizasyonlar belirleniyor. Ard?ndan her bir ben i?in dermatoskopik g?r?nt? al?n?yor ve kaydediliyor. B?ylece bir sonraki kontrolde elde edilecek g?r?nt?yle kar??la?t?rma ?ans? sa?lan?yor. Bunlar?n yan? s?ra dijital dermatoskop, benlerde izlenen ??pheli de?i?iklikleri de g?steriyor.
Bu test ile cilt ?zerindeki de?i?iklikler, kanserle?meden tespit edilebiliyor.


Smear ile rahim a?z? kanserine son

Uzmanlar, 18 ya??n? a?m?? ve aktif cinsel ya?am? olan her kad?n?n?n y?lda bir kez d?zenli olarak pap smear testi yapt?rmalar?n? ?neriyor.

??nk? bu test sayesinde jinekolojik kanserler aras?nda 2. s?rada yer alan rahim a?z? kanseri, ?ok erken safhada te?his edilebiliyor.
Muayene s?ras?nda, ?zel bir f?r?a yard?m?yla rahim a?z? b?lgesinden h?cre s?r?nt?s? al?n?yor. Bu s?r?nt?ler patoloji laboratuarlar?nda inceleniyor. ?nce yayma tekni?iyle, rahim a?z? kanserine yol a?an Human Papilloma vir?s? tespit ediliyor.
Kan tahlilleri sa?l??? ele veriyor

D?zenli olarak yapt?r?lan kan tahlilleri, genel sa?l?k durumu hakk?nda bilgi veriyor. Uzmanlara g?re herhangi bir yak?nma olmasa da, 35 ya??ndan itibaren 2 y?lda bir kan tahlili yapt?r?lmas?nda yarar var.

Damardan kan ?rne?i al?nd?ktan sonra laboratuarlarda alyuvar ve akyuvarlar?n durumuna bak?l?yor, l?kositler inceleniyor. Testlerden al?nan sonu?lara bak?larak v?cutta enfeksiyon ve alerjik bir durum olup olmad??? tespit edilebiliyor. Kolesterol ve kan ?eker de?erleri hakk?nda bilgi ediniliyor.


A??z ve di? sa?l??? i?in t?k?r?k testi

Di? ve di? eti hastal?klar?, d?nyada ve T?rkiye’de ?nemli sa?l?k sorunlar? aras?nda yer al?yor. Di?lerde ciddi bir sorunla kar??la?mamak i?in her y?l d?zenli olarak di? hekimi ziyaret edilmeli. Di? ve di? eti problemlerinin tespitinde, do?al bir koruyucu olan t?k?r???n teste dilmesi ?nemli.

Bu test i?in t?k?r???n?z?n incelenmesi yeterli. Testte t?k?r???n kimyasal ve mikrobiyolojik yap?lar?na bak?l?yor.

Bu sayede ??r?klerin ?nemli bir sa?l?k sorununa neden olmas? ?nleniyor.

Menopozda kemik yo?unlu?u ?l??m? ?nemli

Menopoz ile kendini g?steren kemik k?r?lmalar? riski, osteoporoz tan?s? ile konuyor. ?zellikle ailede osteoporoz hastas?n?n varl???, kemik mineral yo?unlu?u ?l??m?n?n ?nemini art?r?yor. Kemik mineral yo?unluk ?l??m?, hi?bir haz?rl?k gerektirmeden, v?cuda bir zarar vermeden, ?zel bilgisayar program? ve hassas ?l??m yapan dansitometri cihazlar?yla yap?l?yor.

Bu y?ntemle v?cudunuzdaki kemik yo?unlu?u ?l??lerek kemik erimesi riski tespit ediliyor. Erken te?his sayesinde, ileri ya?larda ciddi ve ya?amsal problemlere yol a?an k?r?klar?n olu?mas? ?nlenebiliyor.

Kolon kanseri ?nlenebiliyor

Kolon kanseri, en s?k g?r?len kanser t?rleri aras?nda 3. s?rada yer al?yor. Sinsi tehlike, ?zellikle 50 ya? ve ?zerindekileri tehdit ediyor. Ara?t?rmalar, kolon kanserinin ?nlenebilir oldu?unu g?steriyor. Ancak bunun i?in 50 ya??ndan sonra, 2 ila 5 y?lda bir d?zenli olarak kolonoskopi y?nteminden yararlan?lmal?.

Kolonoskopiyle kal?n ba??rsa??n t?m? incelenebiliyor. ?ekim s?ras?nda hastalar tomografi cihaz?na yat?r?l?yor ve kal?n ba??rsa?a hava verilerek i? b?lgenin g?r?lmesi sa?lan?yor. ??lem sonunda verilen hava geri al?n?yor.

Kolonoskopi y?ntemiyle hekim ileride t?m?re d?n??ebilecek polipleri te?his edilebiliyor. Poliplerin cerrahi y?ntemlerle al?nmas? sayesinde, kolon kanseri olu?ma riski ?nlenmi? oluyor.

[COLOR="Blue"][SIZE="4"]
-_YORIMLARINIZI BEKL?YORUM_-
***ARKADA?LAR BEGEND?YSEN?Z VE PAYLA?IMLARIMIN DEVAMINI ?ST?YORSANIZ L?TFEN TERAZ?YE TIKLAYIN***
[/SIZE][/COLOR]
Ara
Cevapla
#2
hastaneye gidesim geldi falla
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Anne Adayına Söylenmemesi Gereken 7 Şey saglikyasam 0 729 08-13-2014, Saat: 04:45 PM
Son Yorum: saglikyasam
  Nörolojik Test Hayat_Bu 0 261 06-17-2009, Saat: 04:01 AM
Son Yorum: Hayat_Bu
  bir erkekle k?z?n bilmesi gereken ortak ?eyler... p£r!k!z! 3 923 09-19-2007, Saat: 12:07 AM
Son Yorum: GAZAP ATESI
  D?kkat Ed?lmes? Gereken Kanser Bulgulari kayıp_gölgeler 1 551 10-09-2006, Saat: 04:20 PM
Son Yorum: kayıp_gölgeler
  yaz hastal?klar?na dikkat !! p£r!k!z! 0 332 08-06-2006, Saat: 11:54 PM
Son Yorum: p£r!k!z!

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi