Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Boynu bükük karanfil
#1
B?l?m1.. : 14.07.2006

Hikayede anlat?lan olaylar, firmalar ve ki?iler k?smen hayal ?r?n? olup az bu?ukta olsa ger?eklik pay? vard?r. Ama ?o?u hayal ?r?n? gene.


Sene 1982 g?nlerden sal?. ?stanbulun g?zel il?elerinden birinde Admin diye bilinen bir bebek d?nyaya gelir. Hatta ?ocu?un anas? babas? bile ?ocu?un lakab?n?n neden Admin oldu?una ozaman ?a??r?rlar ama bilemezler ki 25 sene sonra o ?ocuk Admin olacak. Neyse..

24 Sene sonra Smile) ( Abi napiyim ?ok geriden ba?lad?k ben 24 seneyi yazana kadar forumun databasesi patlar )

G?lerden Cumartesi hava ?ok s?cak. Belki de en s?cak g?nlerinden birtanesini ge?iriyor Temmuz ay?. ??yerinde s?caktan bunalm?? bir halde olumsuzluklarla m?cadele ediyorum. G?n?n biran evvel bitmesini, haftan?n yorgunlu?unu atman?n hayallerini kuruyorum. Saatler sanki as?r gibi geliyor bug?n bana. G?n?n rutinli?ine kapt?rm?? bir ?ekilde olaylarla bo?u?urken g?n bitiyor ve ak?am oluyor. ??yerinden ayr?l?yorum ve evin yolunu tutuyorum. Ak?am?n hafif esintisi g?n?n yorgunlu?una ila? misali esiyor ?zerime. Eve giderken yolumu kalabal?k caddelerin aras?ndan s?yr?larak daha sakin, g?r?lt?s?z ve a?a?lar?n insanlar? kucaklarcas?na bol oldu?u bir parka giriyorum. B?y?k bir park. ?nsanlar burada piknik yap?yor, y?r?y?? yap?yor ve e?leniyor. O yoldan ge?erken ne kadar da mutlu g?z?k?yorlar. Aileler, ?ocuklar?, evcil hayvanlar?. Birden kendi kendime soruyorum. Hi? mi dertleri yok bu insanlar?n. Hi? bi ac?lar?, s?k?nt?lar? yok. Ne kadar da mutlu g?z?k?yor her biri. Hafif bir tebess?m ederek ba??m? di?er tarafa ?eviriyorum. Bankta oturmu? bir k?z dikkatimi ?ekiyor. Gayet al?ml?, uzun dalgal? sa?lar? olan ve hafif makyaj yapm?? ?ok ho? bir k?z. Fakat bu al?ml?l??? yan?nda as?l dikkatimi ?eken,

B?l?m 1 Sonu...


B?l?m 2...
as?l dikkatimi ?eken, k?z?n dokunsan a?layacakm?? gibi bir duru?u olmas?. Bir elinde s?ms?k? s?kt??? bir koyle, di?er elinde d??mek ?zere olan cep telefonu. G?zya?lar? ellerine daml?yor sanki. Biryandan k?za bak?yorum, biryandan da yoluma devam edemiyorum. Elimden bir?ey gelmez diyerek ba??m? ?n?me ?eviriyor ve yoluma devam ediyorum. Kafam kar???k bir ?ekilde etraf?ma bakmaya devam ediyorum. Hemen sol yan?mda ?ok mutlu iki sevgili g?r?yorum. Nas?lda sar?lm??lar birbirlerine. Okadar mutlular ki d?nyalar? onlara versen bu an?n bitmesini istemezler. Tekrar ba??m? ?n?me ?eviriyorum ve devam ediyorum. Fakat akl?m o k?zda kalm??t?. Onu bu denli ?zen ne olmal?yd? ? Birden durdum. Duygular?m hislerim beynime sesleniyordu. DUR! O k?z? orada kederleri dertleri ile yanl?z b?rakamazs?n. Bir ?eli?ki i?erisine s?r?kleniyordum. Ben neyapabilirdim ki ona ? Tan?m?yordum bile onu. B?r s?re d???nd?kten sonra geri d?n?p derdini sormam gerekti?ine karar verdim. H?zl? ad?mlarla k?z?n oldu?u yere do?ru ilerliyordum. Birden ambulans sesleri kulaklar?mda ??nlamaya ba?lad?. K?z?n oturdu?u banka do?ru yana?t? ambulans. K?z?n oldu?u yere ko?arak gitti?imde ambulans k?z? g?t?r?yordu. banka bakt???mda hertaraf kani?indeydi. ?ok ge?iriyordum. Ne olmul olabilirdi k?za ? Kim ona bu k?t?l??? yapm??t? acaba ? ?evredekilerden ??rendi?im k?z?n bileklerini kesmi? olmas?yd?. Neden diye sordum kendi kendime. Bukadar mutlu insan varken ?evremizde, onu bukadar umutsuzlu?a kapt?r?p, ya?amaktan vazge?irten durum neydi ? Bir yandan bu sorunun cevab?n? ararken di?er yandan da vicdan azab? ?ekiyordum. Belki biraz daha ?nce gitsem onun yan?na bu olay olmayacakt? diye d???n?yorum. ?a?k?n bak??lar?m aras?nda kalabal???n da??ld???n?, belediye g?revlilerinin kana bulanm?? bank? temizledi?ini farketdiyorum. Herkes olay?n ?okunu atm?? normal hayat?na d?nm?? gibiydi. Bende eve do?ru yola ??kt?m. Etraf?m? g?remiyordum art?k. S?rekli o k?z?n o anki durumu g?zlerimin ?n?ne geliyordu. Acaba neden yapm??t? ? Eve gittim. Televizyonu a?t?m ve haberleri izlemeye ba?lad?m. Hep cinayet haberleri, h?rs?zl?k ve kapka? haberleri vard?. Hep hayat?m?z? olumsuz y?nde etkileyen haberlerden b?km??t?m. Kapatt?m televizyonu ve uyumaya ?al??t?m. Ama nekadar u?ra?samda uyuyamad?m. K?z?n o anki durumu g?zlerimin ?n?nden gitmiyordu. Zar zor uyuyabilmi?tim. Erken saatte kalkt?m, kahvalt? yapt?m ve evden ??kt?m. Ayaklar?m tekrar o k?z?n oturdu?u banka do?ru y?neldi. Oradan ge?iyordum. o yoktu. Ama sanki oradaym?? gibiydi sanki. O bankta bir s?re oturduktan sonra aya?a kalt?m. Yerde bir?ey g?z?m? al?yordu. Bankt?n tam arkas?ndaki ?imenlerin aras?nda. Bir koyle!.. Kurumu? kan vard? koylede. BBK yaz?yordu ? Bu k?z?n elinde s?ms?k? s?kt??? koyle olmal?yd?. K?z?n ad?n?n BBK oldu?unu d???nerek koyleyle birlikte dola?maya ba?lad?m. Bir elimde koyle bir elimde de sigara parkta d?n?p duruyordum.

B?l?m 2 sonu...

B?l?m 3 ...

Aradan bir hafta ge?mi?tir. Art?k BBK n?n koylesini boynumda ta??yordum. ??yerinde herzamanki gibi monoton bir hayat ge?mekteydi. Taki o i?eri girene kadar... Uzun dalgal? sa?lar?, kendinen emin ad?mlar? ve bir okadar da al?ml?l???. ?ok g?zel bir kad?nd?. Ondan ger?ektende ?ok etkilenmi?tim. Bana bir?eyler s?yl?yordu. Fakat ben onu duyamayacak kadar sarho? olmu?tum. Yoksa ilk g?r??te a?k dedikleri bumuydu ? Yan?ma gelen di?er ?al??an?n gelen m??teriyle ilgilenmesiyle kendime gelir gibi oldum. Bir?eyler soruyordu. Ama ben onun dediklerini anlamayacak kadar etkilenmi?tim ondan. O sa?lar?, o g?zleri, o g?zel y?z? beni kalbimden vurmu?tu. Onu buralarda hi? g?rmemi?tim. Bu g?zel kad?n yan?mdaki arkada??mla konu?urken g?zleri ufak ufak bana ka?amak bak??lar at?yordu. Derken yan?na gelen adamla irkildim. Parmaklar?na g?z?m ?arpt?. Yan?na gelen adam bu g?zel kad?n?n e?iydi. ??imden ?ok ?ans? bir adam deyip yerime oturdum. G?n sonuna kadar hep dalg?n dalg?n dola?t?m i?yerinde. O kad?n akl?mda ??km?yordu. Kendimi toparlamaya ?al???yordum. Ne yap?yorsun Tolga! O evli bir kad?nd?. Bu sana yak??maz diyordum. Ama kendimi kand?r?yordum. ??nk? Beynim kalbime h?kmetmiyordu art?k. o ak?am can s?k?nt?s?ndan nette biraz vakit ge?irmek istedim. Msn'imi a?t?m. Dostlarla ho?be? yapt?k biraz. Uzun zamand?r girmedi?im chat scriptimi a?t?m. Nickimi yazd?m. chatteydim. Fakat kimseye yazm?yordum. Geneldeki insanlar?n konu?malar?n? izliyordum. O s?rada odaya giren bir rumuza t?klad?m. Rasgele bir rumuz. ILKAY24 d? bu rumuz. konsuuyorduk ordan burdan. iyi anla?m??t?k. Kan ?eker derler ya hani. O misal sanki. Yakla??k 4 saat boynca sohbet ettik. ??kmas? gerekti?ini s?yledi. Bu g?zel sohbeti burada bitirmek istemememe ra?men ??kma diyemedim. Vedala?t?k. Fakat benim ayr?l?klara taham?l?m yoktu. Ho??akal dedi bana. Benim dil k?t?panemde Ho??akal kelimesnin anlam? Birdaha g?r??ememekti. Hay?r dedim. Ho??akal de?il. ?a??rd?. Neden dedi. Durumu izah ettim. G?l?msedi. peki ozaman dedi. G?r??mek ?zere. Bende g?l?msedim ve sordum. Ne zaman ? bilemem k?????m dedi. Bu s?ze anlam veremedim. Neden ?yle s?yledi?ini sormama f?rsat b?rakmadan ??km??t?. Sa?l?k olsun dedim. Beni biraz kendime getirmi?ti sohbeti. Bende bilgisayar?m? kapatt?m ve yatt?m. Yata??ma uzand???m zaman g?n?n muhasebesini yapt?m. Zor bir g?nd? benim i?in. O kad?n? hala unutamam??t?m. G?zlerimin ?n?nden gitmiyordu. Bu d???nceler i?erisinde uykuya dalm???m. Kalt???mda i?e ge? kald???m? farkettim. Hemen haz?rlanarak evden ayr?ld?m. ??yerine geldi?imde bizim kom?u pastahaneye gittim kahvalt? yapmak i?in. iki Poha?a istedim. Onlar? yerken telefonum ?ald?. Arayan bizim patronmu?. Cevap verdim ?alan telefonuma. Nerdesin e??ek herif diyor. Smile Abi geliyorum falan filan demeye kalmadan kapatt? surat?ma. ?ok severim bizim patronu. Onunla abi karde? gibiyiz. Hatta bana f?r?a atmas?n?, bana k?zmas?n? bile seviyorum. ??nk? k?zarken bile bir?eyler ??retiyor bana. Kahvalt?m? h?zl? yaparak i?yerine gittim. Yo?un birg?nd?. Ak?am?n nas?l oldu?unu anlayamadan g?n bitivermi?ti. Eve vard???mda vakit kaybetmeden bilgisayar? a?mam bir oldu. G?zlerim onu arad?. Rumuzu ILKAY24 d?. bulamad? g?zlerim onu. Webde dola??rken bir ileti uyar?s? ald?m. Selam diyordu. Bu oydu. Birden i?ime huzur doluverdi. Ne oluyordu bana. Bunun ad? kesinlikle a?k olamazd?. ?nsan tan?mad???, g?rmedi?i, hissetmedi?i birine nas?l a??k olabilsin ki ? bu d???ncelerin ard?ndan sohbet etmeye ba?lam??t?k. Onunlayken zaman?n nas?l ge?ti?inin farketmiyordum. Vedala?ma vakti gene gelmi?ti. ??nk? ??kaca??n?n sinyallerini veriyordu. Dur dedim busefer. Neden dedi bana g?l?mseyerek. Bu sefer resim almadan seni b?rakmam dedim. Bunun m?mk?n olmayaca??n? beni k?rmadan izah etmeye ?al??t?. Fakat ben inat?? ve ?srarc? davranm??t?m. Birazda ikna kabiliyetimi kullanarak bast?r?yordum. Smile Peki dedi. Ama bu resme bakar bakmaz sileceksin dedi. Peki dedim. G?nderdi resmini. Resmi a?ar a?maz benim ?oka girmem bir oldu. O kad?nd?. Bu bir tesad?fm?yd? yoksa hayat?n bir oyunumuydu.

3 b?l?m sonu...

4 b?l?m...

Kendisine benim kim oldu?umu ve ona olan hislerimi anlatt?m. Oda ?ok ?a??rm??t?. Bunun bir tesad?f oldu?una inanam?yordu bir t?rl?. ?oku atlatt?ktan sonra konu?maya devam ettik. Bana e?inle aras?n?n iyi olmad???n?, onu ba?ka kad?nlarla s?rekli olarak aldatt???n? anlat?yordu. Bir nevi y?llar?n birikimini benimle payla??yor rahatl?yordu. G?nler haftalar? haftalar aylar? kovalad?. ?lkay art?k almanyadayd?. Me?ersem e?i ile birlikte buraya tatile gelmi?ler ve geri d?nm??lerdi. ??imdeki bu bo?lu?u zor zapdediyordum adeta. Almanya seyehatinin ard?ndan uzun bir s?re g?r??emedik. Bende vakit ge?irmek i?in s?rekli sohbet sitelerinde dola??yordum. Bu esnada banu ad?nda bir k?zla tan??m??t?m. ?ok g?zel bir dostlu?umuz arkada?l???m?z vard?. Ona i?imi d?k?yordum onunla konu?tu?um zaman rahatl?yordum. Onunda bir sevdi?i varm??. Onlarda ara s?ra kavga ederler ara s?ra bar???rlarm??. T?pk? normal ili?kilerde oldu?u gibi. Banu birg?n bana sevdi?i adamla evlenece?ini s?yledi. ?ok ?a??rd?m. E?er evlenirse art?k banu hayat?mdan ??kacakt?. Art?k onunla g?r??emeyecektim. ??te ozaman ona duydu?um hislerin arkada?l?ktan daha ileri oldu?unu farkettim. Cesaret edemedim. S?yleyemedim ona. O mutlu olsun bana yeterdi. O gece i?tim. Sarho? oldum. Ona "Son Mektup" umu yazd?m mail ile. T?m ?ocuklu?umla hisleirmi hafrlere d?kerek itirafta bulundum. Me?ersem bana olan hislerinin kar??l?ks?z olmad???n?, Fakat mant???n?n buna el vermedi?ini s?yledi. Kalbi ikiye b?l?nm??, kendini bir tercih yapma zorunlulu?unda hissetmi?ti. Tercih oydu. Elbette bu onun hayat?yd?. Ben onun d???ncelerini engelleyemezdim ve engellemekte istemezdim. Ac?m? i?ime att?m, arkam? d?nd?m ve gittim. Yapacak bir?eyim yoktu art?k. Aradan birka? hafta ge?tikten sonra ilkay beni arad?. Beni ?ok ?zledi?ini ve merak etti?ini s?yledi. Og?nden sonra internette bulu?up s?k s?k g?r???yorduk. Beraber yat?yor beraber kalk?yorduk. Her?eyimizi payla??yorduk. Bu esnada banu arad?. Evlenmek istedi?i adam?n evli oldu?unu, onu kand?rd???n? ve ya?amak istemedi?ini s?yledi. ?ok ?z?lm??t?m ger?ekten. Onu nekadar da teselli etmeye ?al??sam bo?tu. A?k laftan anlam?yordu. Art?k hemn banu hemde ilkay ile s?rekli g?r???yordum. ?kisi i?inde kalbimde bir yer vard?. Bir kalp iki ki?iyi sevmemeliydi diye d???nd?m. Ama bir ??kar bulamad?m. Olaylar ?yle bir geli?mi?ti ki kendimi bir anda bir ??kmazda buluverdim. Ne yapmal?y?m diye d???nd?m kendi kendime. ?lkay benim yasakl?md?. Banunun kalbi ise ba?kas?ndayd?. Bu d???nceler beni ??ld?rt?yordu. Kendimi i?ime verdim. S?rf bu olanlar? d???nmemek i?in. Ama malesef akl?m s?rekli ya?anan olaylardayd?. ??ime konsantre olam?yor, verimli olam?yordum. Sanki bu olaylar az geliyormu? gibi bide kar??ma 2 sene ?nce parkta g?rd???m k?z ??kt?. ?ok ?a??rd?m. Bukadar uzun zaamandan sonra onu tekrar g?rebilecekmiydim. Elbette beni tan?mad?. Yan?na gittim. kendimi k?saca tan?tt?ktan sonra beni dinlemeye karar verdi. Anlatt?m. Onu og?n parkta g?rd???m?, a?lad???n? ve kolyesinin bende oldu?unu s?yledim. G?zleri tekrar ya?ard?. Neydi onu bukadar ?zen acaba. Sordum ama cevap alamad?m. Kolyesini istedi?ini s?yledi. Bende evde oldu?u, isterse ona getirebilece?imi s?yledim. Hemen ?imdi istedi?ini ve benimle eve gelmek istedi?ini s?yledi. Beraber bizim eve gittik. Ona a?a??da beklemesini, ben kolyesini hemen al?p getirece?imi s?yledim. Bu teklifime seninle eve gelmem bir sorun olurmu diye cevap verdi. Bende sorun olmayaca??n? zaten annemin evde oldu?unu s?yledim. Beraber eve ??kt?k. Zile bast?m ama kap?y? a?an olmad?. Anahtarla kap?y? a??p eve girdim. Buzdolab?na ili?tirilmi? notta "Deden rahats?zlanm?? ben ?anakkeleye gidiyordum" diye bir not g?rd?m. Hemen annemi arad?m durum hakk?nda bilgi ald?m. Dedemin sa?l??? iyimi?. Sorun olmad?n? ve 1 hafta sonra eve d?nece?ini ??rendim. Bu arada ad?n? bile bilmedi?im ve arkamda bana bakan k?z?n evde oldu?unu unutuvermi?tim birden. Arkam? d?nd???mde arkamda duran k?z? g?rd???mde biran irkildim. G?l?msedi. San?r?m beni unuttum diye cevap verdi. ?z?r dileyerek onu salona davet ettim. Hemen odamdan kolyesini getirdim. y?lalr ?nce kaybetti?i kolyesini g?r?nce ?ok ?a??rd?. yan?na otrdum ve kolyesini verdim. g?zlerinin dolu doldu oldu?unu farkettim. Dokunsan a?layacakt?. Ama dokunmaya gerek kalmadan g?zlerinden akan ya?lar y?z?n? ?slatmaya ba?lam??t? bile. Omzuma yaslad? ve h??k?ra h??k?ra a?lad?. Kendime ona ?efkat g?sterme gere?i duyarak sa?lar?n? ok?amaya ba?lad?m. Uzun zaman ard?ndan bir kad?n ile ilk defa bukadar yak?nla??yordum. Zaten duygusal yap?m her?eyden etkileniyordu, birde bir kad?n?n a?lamas?, ?st?ne ?st?k omuzlar?ma yaslanarak a?lamas? beni ?ok etkilemi?ti. Benden bir ?efkat bekliyordu. Saat ge? olmu?tu. Onu eve g?t?rebilece?imi s?yledim. Bana eve gitmeyece?ini, evdeki ?vey babas? ona tecav?z etmek istedi?i i?in evden ka?t???n? s?yledi. Biran i?imden oha diyesim geldi. Burada kalamazd?. E?er annem evde k?z oldu?unu ??renirse k?z?da kovard? beni de kovard? evden. Ona, onu otele yerle?tirebilece?imi burada kalamayaca??n? nazik bir dille anlatmaya ?al??t?m. ?ok sinirlendi. ?ok sinirlendi. Madem burada kalmam? istemiyorsun, bende giderim sokakta kal?r?m diyerek tepki g?sterdi ve evden d??ar? f?rlad?. Ona durmas?n? s?ylesemde durmuyordu. ?ok k?zm??t? bana. Madem ?yle dedim, ??kt?m pe?inden d??ar?. Nereye gidersin ne yapars?n diye sormama ra?men beni dinlemedi. Kendi kendime d???nd?m. ?stanbul sokaklar? ?ok tehlikeli. Gece yar?s? heleki bir bayan asla yanl?z ba??na g?n ge?irmezdi. Kolundan s?k?ca tutatarak durdurmaya ?al??t?m. Bana ba??rd?. B?rak gidecem dedi. bende "eee yeter be. Ak?am ak?am seninle u?ramam" diyerek kolundan tuttu?um gibi eve geri getirdim. Gene a?lamaya ba?lad?. Biryandan onu eve getiriyor, di?er yandan da i?inden kendi kendime " Ald?k ba??m?za belay?" diyerek kendi kendime konu?uyordum. Eve vard???m?zda hemen onun yataca?? yeri haz?rlad?m. Odan?n anahtar?n? da kendisine vererek, "Burada dinlen sen ben i?eride televizyon izleyece?im. Kap?y? arkadan kitleyebilirsin" diyerek salona ge?tim. Bana du? almak istedi?ini, havu ve temiz ?ama??r?m olup olmad?????n? sordu. Bende ne gezer bayan ?ama??r?. Kendi atletimi ve ?ama??rlar?m? verdim Smile Du?unu ald? ve yan?ma geldi. ?ok g?zeldi. G?zlerimi ondan ay?ram?yordum. Bana hi?bir?ey sormadan mutfaka ge?ti. Dolab? kar??t?rmaya ba?lad?. Dedim karn? a? herhalde diyerek m?dahale etmedim. Aradan 20 dakka sonra yapt??? ?ay? ve dolaptan buldu?u aparatifleri getirerke beraber gece kahvalt?s? yap?yorduk. Biryandan da g?rg?r ?amata yapmaya ?al???yorduk. Kahvalt?m?z? tamamlad?ktan sonra malzemeleri mutfa?a g?t?rd?. Saat gece 03:00 sular? idi. Bana DVD film izleyelim mi diye sordu. Olur diyerek ar?ivden g?zel romantik bir filim takt?k. Beraber izledik. ?kimiz ayn? ?ekyatta otrumu? film izliyorduk. Filmin ilerleyen dakikalar?nda ?ekyata uzanarak ba??n? bacaklar?ma koydu. Onun bana bukadar k?sa zamanda bukadar s?cakl?l g?stermesi beni etkilemi?ti. Hislerimin ad?n? koyam?yordum. Birden do?rularak iki elini omuzlar?ma att?. G?zlerimin i?ine bak?yordu. Biraz daha bana yakla?arak ad?m? s?yledi. G?zlerindeki bak??lar?n i?ten geldi?ini farkettim. Bu esnada g?zlerini kapatt? ve ba??n? ba??ma do?ru yakla?t?rmaya ba?lad?. Birka? santim daha yakla?ta dudaklar?m?z birbirine kavu?acak gibiydi...

4. B?l?m sonu... 22.07.2006

5. B?l?m ...

Birden ?alan telefonun sesi ile irkildim. ?kimizinde g?zleri a??ld? birbirimize o mesafede bakakald?k. Heyecanlanm??t?m. Hi?bir?ey diyemiyordum. Ne ?alan telefona bakabiliyordum nede daha fazla yak?nla?abiliyordum. Derken kendime geldim. Aya?a kalt?m ve telefona bakt?m. Arayan P?nar idi. ?ok ?a??rm??t?m. P?nar benim ilk g?z a?r?md?. ?lk kalbimin sultan?yd?. Neden aram??t? ki bu saatte ? Titrek bir sesle konu?uyordu. A?lamakl?yd?. Odadaki misafirimden izin isteyerek yan odaya P?narla konu?mak i?in ge?tim. Neyin var dedim. Bana ?talyada ?al??an erkek arkada??ndan bahsetti. Zaten P?nar ile ayr?lmam?z?n sebebide buydu. O Ba?kas?n? seviyormu?. Ama beni tan?y?nca kalbinin bir taraf?da bana kaym??t?. Onun duygular?n? anlad???m i?in, duymak istedikleirni s?yledi?im i?in fark?nda olmadan g?nl?n?n bir taraf? bendeydi. Ama onu benden daha ?nce tan?m??t?. Ad? eroldu. Erolla yakla??k 3 senedir konu?uyorlarm?? sanal ortamda. Bir?ok kere g?r??m??lerdi. Evlenmeyi d???n?yordu P?nar Erol ile. Ta ki o ger?e?i ??renene kadar. Erol evliymi?. Bende bunu duyunca ?ok olmu?tum. Bir insan 3 sene boyunca nas?l kand?r?l?rd?. Bu hangi insanl??a s??ard?. Zaten Biz P?nar ile ben Erol'u ??renince ayr?ld?k. Bana bir g?n d?r?st?e bahsetti ondan. Dedi benim bir arkada??m var. Onunla evlenece?im. Ama seni de seviyorum. Zaten ben bunlar? duyunca ?ok ge?irdim. Adeta y?k?ld?m. Kendi kendime sordum. Ben bunlar? hak edecek ne yapm??t?m ki. Neden bu ac?lar? ?ekiyordum. Bu olaydan sonra ona, madem Erol ile evlenmeyi d???n?yorsun ozaman beni hayat?nda bir ara durak olarak ve son dura?a ula? dedim. ??nk? ?ok iyi biliyordum ki bir g?n?l iki ki?iyi sevemezdi. E?er bana gelseydi g?nl?n?n bir par?as? ebediyen onda kalacakt?. Buna katlanmam s?z konusu bile de?ildi. Zaten oda bunun fark?ndayd?. Onu tercih etti. Bunun bilincinde oldu?um halde neden di bu ac?. Neden di bu kalp yang?n? anlayamam??t?m. Bu esnada p?nar? teselli etmeye ?al???yordum. Fakat teselliler ne fayda. Oda ac? ?ekiyordu ?u anda. Kand?r?lmak m? dersin, Aldat?lmak m? dersin yoksa umutlar?n t?keni?i mi ? Hangisinin ac?s?n? ?ekiyordu. Benle konu?urken g?zya?lar? sel oldu akt?. Yan?nda olsam, sana sar?lsam, g??s?nde a?lasam ke?ke dedi. Ben bir anda iki ?oku birden ya??yordum. Bana m? d?nmek istiyordu bunca zaman ard?ndan. Bunu ben kald?rabilirmiydim. ?kinci plandaki ben, Vazge?ilmi? ben, yedekteki ben. Acaba onun i?in ben yede?i mi oynuyordum. Onunla olamad? ?imdi bana m? d?necekti diyordum kendi kendime... Bu sorular beynimi kemirirken P?nar telefonu kapatt?. Ben ?a?k?nl?k i?inde olaylar? anlamaya ?al???rken arkamda beni dinleyen misafirimi farketmemi?tim bile. Olanlar? ona da anlatt?m. Oda ?ok ?z?ld?. Uykum falan her?eyim ka?m??t?. Saat sabah 05:00'e geliyordu. Art?k karn?m?zda ac?kmaya ba?lam??t?. S?leyman? arad?m. S?leyman benim en iyi arkada?lar?mdand?r. Bir k?t? huyu var kendisini deli san?yor. Asl?nda okadar iyi okadar akl? ba??nda birisi ki bi bilseniz. Ama saplant?l? biraz. ya?? olmu? 30 ama bir t?rl? evlendiremedik. Neyse arad?m telefon iki kere ?al?nca direk a?t? zaten. Tahmin etti?im gibi uyumuyor. Dedim hadi kalk hamza abinin oraya gidiyoz. Dedi manyakm?s?n sen sabah sabah ne i?imiz var. Yok dedim bende misafirim var karn?m?z ac?kt? birer ?orba i?eriz dedim. Neyse biz ??kt?k hamza abinin orada bulu?mak ?zere. Benden ?nce gelmi? s?leyman. Orada birisi ile sohbet ediyor. Bir bakt?m Mithat abide orada. Mithat abide ?ok de?er verdi?im insanlardan birisi. ?ki tutkusu var. Birisi Motora binmek di?eri ise Min?b?s?? d?vmek. Adam zevk al?yor bu ikisinden. Gene sabah sabah bulmul bitanesini d?vm?? onu bizim s?loya anlat?yo. Vazge?iremedik onu bu huyundan. Neyse bizde geldik masaya oturduk. Misafirimi arkada??m olarak tan??t?rd?m onlara. ?orbalar?m?z? i?tik sohbete devam ettik. Yakla??k iki saat sohbetten sonra gecen?n yorgunlu?u iyice ?st?m?ze ??km??t? bizim. Arkada?larla vedala?t?k ve evin yolunu tuttuk. Eve vard???m?zda yapt???m hemen ?zerimi de?i?tirmem ve yata?a atlamamd?. Misafiriminde yerini g?sterdim ve uykuya dald?m. Beni uyand?ran ak?am ezan?yd?. G?zlerimi a?t???mda misafirim yan?mda yatt???n? g?rd?m. Bug?nlerde ?ok ?zerine ?ok ya??yordum zaten. Uyku sersemli?i ile birden akl?ma bizim gece birlikte oldu?umuz geldi. Ama olamazd? hat?rlam?yordum ?yle bir?ey. Yoksa olmu?muyduk. Kafam karmakar???k oldu gene. Zaten olduysak da art?k ge?mi?ti ne yapabilirdik ki bu saattten sonra. Kalkt?m yataktan ve televizyonu a?t?m. Televizyonun sesine misafirimde uyanm??t?. Oda geldi yan?ma. Dedim hadi haz?rlan ??kal?m yemek yemeye gidelim. Beraber evden ??kt?k ve bir restauranta yeme?e gittik. Bu yak?nla?malar ya?ad?klar?m ve misafirimin bana g?sterdi?i ilgili hislerimi ?orba yapt? iyice. Yava? yava? ona ba?lan?yordum. Art?k annem eve gelityordu. Art?k onu evde tutamazd?m. Bir ?are d???n?rken annesinin yan?na gittik. Annesinin biraz mal varl??? varm??. Zaten anneside e?inden ayr?lm?? o k?t? gece. ?stanbulun g?zel yerlerinden biryerde kendine bir ev tutmu?. Gittim annesine teslim ettim k?z?n?. Yakla??k bir hafta beraber ya?am??t?k. Beraber yedik beraber i?tik onunla. Ayn? havay? soluduk. Ay?r?l?k biraz zor oldu. Ayr?l?rken yana??ma bir ?p?c?k kondurmu?tu. Bende arkam? d?nd?m ve gittim. Giderken arkama bakacak oldu?umda a?lad???n? farkettim. Benden ayr?ld??? i?in oda ?zg?nd?. Ama yapacak bir?ey yoktu. Biraz sokaklarda dola?t?m. Onu y?llar ?nce g?rd???m parka yolum d??t? gene. Onu ilk g?rd???m bank?n yan?ndan ge?iyordum. ?kitane sevgili g?rd?m orada oturan. Nekadar da mutlulard?. Belki evlilk hayalleri kuruyorlar belki de ev planlar? yap?yolard?. yada yeni tan??m?? ?ifte kumrulard?. Kim bilir. Yak?n bir bankta oturdum. Kalkmalar?n? bekledim. Ve kalkt?lar. Gittim o banka oturdum bu sefer. Bir s?re oturduktan sonra eve gittim. Kap?dan girdim ve salona ge?tim. Evin i?inde onun sesini arad?m. Yoktu. G?zlerim onu arad? koltuklarda, mutfakta, balkonda... Yoktu. Al??m??t?m ona. Yan?mda olmas?n? istiyordum s?rekli. Ama Yoktu...... Telefon a?t?m sesini duymak i?in. Telefonu kapal?yd?. Ev telefonunu da almam??t?m. Gece uyumakta zorlul ?ektim. S?rekli akl?mdayd?. Bu d???nce iyice can?m? ac?tmaya ba?lad?. Zorda olsa uyuyabilmi?tim. Sabah kalt???mda ilk i?im telefona bakmak olmu?tu. "1 Yeni Mesaj" yaz?yordu telefonda. Mesaj? g?nderen oydu. "?zledim Seni" yaz?yordu measjda. Arad?m g?r??t?k. Hemen bulu?al?m dedim ve bulu?tuk. Beraber ak?ama kadar gezdik tozduk e?lendik. Lunaparka gittik, dondurma yedik, pamuk ?eker yedik. ?ok e?lendim. Kendimi onun yan?nda ?ok mutlu hissediyordum ?ok keyif al?yordum. Derken ayr?k vakti geldi ?att?. Ak?am olmu?tu. Gel zaman git zaman vakitler b?yle geldi ge?ti. Art?k g?r??meden yapam?yorduk. Annem bir ayl???na k?ye gitti. Ona durumdan bahsettim. ?ok sevindi. Bir ay her g?n beraberdik art?k. Geldi. G?nler birbirini kovalad? tarih 10 a?ustos 2006 yd?. B? k?sa beraberli?in 16 nci g?n?. Bir sabah kalkt?m. Kolumu yata?a?n ?teki taraf?na att?m. Bo?a geldi kolum. bakt?m ve o yoktu. Herhalde kahvalt? haz?rl?yordu bana. Kalkt?m ve bakt?m g?remedim. Bakkala gitti?i d???nd?m. Salona ge?erek televizyonu a?mak istedim. Masada duran notu farkettim. Notta sadece " Seni Sevdim ama gitmem gerek. Anlay??la kar??lamayaca??n? biliyorum ama mecburum. Seninle ge?irdi?im g?nler ger?ekten g?zeldi. Ama her g?zel ?ey gibi buda bitecekti. Bitme vakti bug?nm?? ve bitti. Seni ?mr?mce unutmayaca??m sende beni unutma" Adeta y?k?lm??t?m. Nas?l olabilirdi bu. Her?ey bitanda bitti. Art?k g?c?m kalmam??t?. Kendimi alkole verdim. Her gece i?er oldum. Dostlar?m Mithat abi ve S?leyman s?rekli yan?mdayd?. Bana destek olmaya ?al???yorlard? ama ne fayda. Bir s?re bu ?ekilde gittikten sonra kendime geldim. Art?k hayat?ma kimsenin girmesine izin vermiyordum. Hi? kimseye g?venim yoktu. Herkese ku?ku ile bak?yordum. 3 ay kadar bir zaman ge?ti. Kendimi internete verdim gene. Birg?n konu?tu?um ki?i ile ertesig?n konu?muyordum. S?rekli rumuz de?i?tiriyordum. Birden g?z?me bir rumuz ili?ti. ILKAY24 acaba omuydu. Tedirginlik i?inde selam verdim ona. Ger?ektne oymu?. Tan?tt?m kendimi. ?ok ?a??rd?. Uzun zamand?r beni ar?yormu? oda. Merak etmi?. Ula?amam?? bana. Konu?tuk. Oda e?i ile problemler ya??yormu?. Bahsetti. Almanyada ya?ad??? i?in bu ay sonunda izinli oldu?unu ve t?rkiyeye gelece?ini s?yledi. K?smetse g?r???r?z dedi. Pek ?nemsemedim ben. nas?l olsa g?r??meyiz dedim. G?nler birbirini kovalad? ve t?rkiyedeydi. Telefon numaram? vermi?tim ona. Bir sabah telefonum ?ald?. Arayan oydu. Bizim eve yak?n biryerde oldu?unu ve beni bekledi?ini s?yledi. Gitsem bir dertti gitmesem bir dertti. Gittim sonunda. Bir cafede oturduk sobet ettik. Bana e?i ile aras?nda ge?enleri anlatt?. Bunlar beni derinden etkiledi. ?ki ?ocu?u vard? ilkay?n. E?i iki ?ocu?u ve kendisine bakmad???n?, Her gece i?ti?ini, ?al??mad???n? ve ?ocuklar? d?vd???n? ve bunlar?n yan? s?ra eve ba?ka ba?ka kad?nlar getirdi?ini anlatt?. ?ok zor bir durumdu onun i?in. Hak verdim. yakla??k bir hafta kadar g?r??t?kten sonra art?k almanyaya e?inin yan?na d?nmeyece?ini t?rkiyedeki bekar k?z karde?inin yan?nda kalaca??n? s?yledi. Bir m?ddet seyrek s?kl?kta ilkay ile g?r???t?k. Gene bir gece bana telefon a?t?. Bende evde televizyon seyredip s?k?nt?dan patl?yordum. Bana ?ok bunald???n? d??ar? ??kmak istedi?ini s?yledi. Gece ge? saaytt oldu?u i?in tek ba??na ??kamayaca??n? ve benim onu evden al?p gezdirmemi istedi. Bende kabul ettim ve verdi?i adrese gittim. Adrese geldi?imde arad?m ve onu bekledi?imi s?yledim. Hen?z haz?r olmad???n? evde beklememi istedi. Ben ay?p olur yanl?? olur demeye kalmad? bekliyorudm dedi ve telefonu kapatt?. Bende mecbur bir ?ekilde evine ??kt?m. ?st kap? a??kt?. Kap?ya t?klatt?m ve gell diye bir ses duyd?m evin derinliklerinden. ??eri girdim. G?zlerim ?rkek bak??larla onu arad?. Salona do?ru ilerledi?imde ?ok muzazzam haz?rlanm?? bir sofra, iki mum ve bir ?ampanya farkettim. A??k?as? bunu beklemiyordum. D??ar? ??kaca??m?z? d???n?yordum. Ama ortam?n atmosferine kap?ld???m i?in hi?bir?ey diyemedim ve masaya oturdum. Yemekler ger?ekten ?ok g?zel haz?rlanm??t?. Yemekler yendi ?ampanya i?ildi sohbetler edildi. Kafalarda ?ak?r keyif oldu hafiften. Art?k kelimeler kendini bak??malara b?rakm??t?. Onun okyanus g?zlerinde kendimi kaybediyordum adeta. Aya?a kalt? ve romantik bir m?zik koydu. Benden onu dansa kald?rmam? ima eder gibi bir bak?? att? sanki bana. Ben art?k bedenime h?kmedemez hale gelmi?tim. Olaylar kendinden geli?iyordu. Dans etmeye ba?lad?k. ?lk defa bukadar yak?nla?m??t?k. G?zlerimiz adeta birbirimizi okuyordu. Bu esnada kendimizi kaybetmi? olaca??z ki ?p??meye ba?lad?k. Sanki iki sevgili gibi deliler gibi ?p???yorduk. Kendimizi yere att?k ve olaylar? ak???na b?rakt?k. Art?k geri d?n?lmez bir noktadayd?k. Sabah uyand???mda yatak odas?ndayd?m. ?lkayda bana sar?lm?? bir ?ekilde yat?yordu. Sabah kalt???mda d?n gece ya?ananlar? hat?rlad?m ve pi?manl?k duyar gibi oldum. Yapmamam?z gerekenleri yapm??t?k o gece. G?zlerimi a?t?m ve dald?m gittim odada da ya?anm??lara......

5. b?l?m?n sonu...

6. b?l?m...

Art?k kalbimde hayat?mda her?eyimdeydi ilkay. Yasakl?md? belki ama buna engel olam?yordum. G?nl?m onu sevmi?ti birkere. Sonunun olmad??? bir girdapta bulmu?tum kendimi belki fakat d?nmekten mutlu oluyordum. Birg?n bitece?inin bilinci ile ya?amakt? tek kahreden beni. Onun yan?nda ?ocukken oldu?um kadar mutlu oluyordum. Beni anl?yor beni dinliyordu. Ne olurdu sanki yasakl? olmasak. O sabah ??lene kadar hi? kalkmad?k yataktan. Masumane bir ?ekilde yatt?k birbirimize sar?larak. Gelece?i ikimizde konu?maktan korkuyorduk. Sonumuz ne olacakt?, bu ili?ki ne zaman bitecekti. Belirsizlikler okadar ?oktu ki bunlar?n cevab?n? aramak ?l?m gibi geliyordu. Belki de onun i?in sorgulam?yorduk kendimizi. Vakit ??len oldu?unda kalkt?k ve beraber kahvalt? yapt?k. Art?k oradan ayr?lma vaktim gelmi?ti. Her ayr?l?k gibi bu ayr?l?kta ?ok zor oldu benim i?in. Ama yapabilece?im ba?ka bir?ey yoktu. Oradan ayr?ld???mda u?rad???m yer dostlar?m?n yan? idi. Bu olaylardan onlara dahi bahsedemiyordum. Tepkilerinden korkuyordum belkide. ??nk? bu yapt?klar?m herkesin anlay??la kar??layaca?? t?rden olaylar de?ildi. Onlar bendeki de?i?ikli?in fark?nda olmalar?na ra?men onlarda bana herhangi bir?ey sormuyorlard?. Birs?re dostlar?mla oturduktan sonra ayr?ld?m yanlar?ndan. Kafam? da??tmam laz?md?. ?st?ste ya?ad?klar?m beni okadar etkilemi?ti ki ?evremdeki herkesin dikkatini ?ekiyordu. ?o?u ki?i de "a??km?s?n be olum ne bu dalg?nl?k" diye tak?l?yordu. Bir m?ddet ilkayla ili?kim bu ?ekilde gittikten sonra bir gece vakti yatmaya haz?rlan?rken bir mesaj? ile birkez daha d?nyam kararm??t?. K?????m diye ba?layan mesaj?n devam? ?u ?ekildeydi.

- Art?k vakti geldi. Bu yasak ili?kiyi uzat?p senin k?smetini kapatmak istemiyorum. Birg?n bitece?inin fark?nda oldu?unun fark?nday?m. Og?n bu g?nd?r. Art?k kendi ?izgini ?izmeli ve kendi yoluna devam etmelisin. Seni ?ok sevdim ve sevece?im. HO??AKAL!...

mesaj? al?r almaz aramaya ?al??t?m. Hay?r diye hayk?racakt?m. O g?n bu g?n de?ildir. Bu g?n bitemez diyecektim. Birg?n bitecekti ama bu g?n bitmemesi gerekir diyecektim. Ama malesef arad???mda bunlar? s?yleyecek kimse bulamad?m kar??mda. Telefonu kapal?yd?. Gece boyunca ula?maya ?al??t?m yasakl?ma. Ama ?abalar?m nafileydi. ?lk kez ?aresizli?ime bukadar lanet ediyordum. Onu aramak ve bu fikrinden vazge?irmek i?in ??rp?n?yordum adeta. Ama bir t?rl? ula?am?yordum. Ona duydu?um hislerin yo?unlu?u o denli fazlayd? ki resmen kalbimin ac?d???n? hissettim. ?lk defa kalbim ac?yordu. Ya?ad???m hi?bir olauy beni bu kadar yakmam??t?. G?nler boyu ?abalad?m ve ula?maya ?al?l??t?m ona. Ama nafile. Her denemem de ula?amam?n ?aresizli?i y?k?p bitiriyordu beni. Art?k al??mam gerekiyordu onun yoklu?una da. Her gidene al??t???m gibi bu ac?yada al??acakt?m. Elbetteki unutamayacakt?m ama ac?yla ya?amay? ??renmi?tim art?k. ( Not: Bunlar? yazarken bile i?imin ac?d???n? hissediyorum. Aradan y?llar ge?mesine ra?men sanki olaylar? tekrar ya??yor, tekrar y?k?l?yorum. ) Art?k kendimie yeni bir yol ?izmi?tim. Tek ba??mayd?m hayatta. T?m ge?mi?e s?nger ?ekmi?tim adeta. Eskiyi hat?rlatacak t?m hat?ralar?mdan uzakla?t?rm??t?m kendimi. Evimi ve i?imi dahil. Bir m?ddet daha ?al??t?ktan sonra Yurtd???na gitmeye karar verdim. Art?k t?rkiyede kalamayaca??m?, bu ?lkenin bana s?rekli ac? ?ektirdi?ini d???n?yordum. Almanyada ya?amaya karar verdim. Bunun ?zerine Taksimdeki konsoloslu?a m?racatta bulundum. Hakl? olarak vize ba?vurumu reddettiler. Bunun ?zerine nas?l giderim diye ara?t?rmaya ba?lad?m. ?n?me bir?ok formalite evlilik f?rsatlar? ge?mesine ra?men bunlar? kabul etmedim. Belli bir sebebi yoktu elbette kabul etmememin fakat sanki teklifler gelince i?imden bir his kabul etmememi s?yl?yordu. Sonra benim evlenme niyetimin oldu?unu bilen ve aile bask?s?ndan bunalm?? biri ile tan??t?rd? beni arkada? ?evrem. Okadar masum g?z?k?yordu ki ona bu k?t?l??? yapamazd?m. Benim niyetim formalite evlilikti. Formaliteden evlenecek, zaman? gelince de ayr?lacakt?m. Sonra d???nd?m ki nas?l olsa birg?n evlenece?iz. Haz?r k?smetimizde aya??m?za gelmi? evlen olum tolga dedim kendi kendime. Bakt?n olmuyor, anla?amazs?n ayr?l? verirsin ne olacak ki dedim. K?z?n ad? nil di. Nil bir ayl?k tatile gelmi?ti t?rkiyeye. Yakla??k bir hafta ailesinden habersiz g?r??t?kten sonra ailesi ile tan??t?m. ?yi insanlard?. Babas? ?veydi ve alman as?ll?yd?. Kendinen ba?ka da 4 tane k?z karde?i vard?. En k????? 2 en b?y??? 13 ya??ndayd?. Nil i?lerinden en b?y?kleriydi. K?sa zamanda ailesi ile kayna?t?m. K?z?n annesi hep erkek ?ocuk ?zlemi ?ekmi? ama Allah b?yle taktir etmi? ve erkek ?ocuk vermemi?. M?stakbel kay?nvalidem beni damad? olarak de?il o?lu olarak g?rm??t? adeta. Annesine de niyetimden bahsetmi?tim. Nilden ho?land???m?, onunla ciddi bir beraberlik ya?amak istedi?imi s?yledim.?lk ba?ta biraz teredd?tl? bakm??t? bana ama zamanla tan?d??? zaman sevdi beni. Nil ile bu seneki izininde S?z ni?an kar???m? y?z?k takt?k. Planlar?m?za g?re birdahaki sene geldiklerinde nikah k?y?p almanya da evlenecektik. Ne hikmetse aradan iki ay ge?meden annesi beni arad? ve o?lum gel vakit ge?meden evlendirelim sizi dedi. Niyetim a??kt? zaten benim. Kabul ettim ve ilk f?rsatta biz evlendik. Ozamanlar her?ey g?zel gidiyordu. Bu nikah sonras? nil gene almanyaya d?nd?. D?n???n hemen arkas?ndan vize ba?vurusu i?in gerekli evraklar? toparlad?k ve ben birkez daha konsoloslu?un yolunu tuttum. ?ki ay?n ard?ndan konsolosluktan mektup geldi?ini g?rd?m. Mektupta "vize ba?vurunuz bir sonuca ba?lanm?? olup felan tarihte konsololsu?umuza m?racat?n?z? rica ederiz." Ben i?imden dedim hasret bitiyor sonunda. Kavu?acakt?k. Sevin?li bir ?ekilde Taksimdeki konsoloslu?un yolunu tuttum. Bir m?ddet bekledikten sonra ald???m cevap bir kez daha y?k?ma u?ratt? beni. Birkez daha reddedilmi?tim. Herkes gibi Almanya da beni reddetmi?ti. Ama bunun pe?ini b?rakmam??t?m. ?st?ste ba?vurular?ma ra?men s?rekli red cevab? al?yordum konsolosluktan. Bu s?re? yakla??k 8 ay kadar s?rd?. Art?k askerlik vaktim yakla??yordu. Askere gitmem gerekiyordu. Ama askere gitmeme de daha 5 ay vard?. Bunun ?zerine Ankara Asker Alma Daire Ba?kanl???na yaz?l? m?racatta bulunarak Ba??mdan ge?enlerden bahsettim ve biran evvel silah alt?na al?nmak istedi?imi arzettim. Dilek?emi uygun g?rd?klerini bildirir bir mektup ald?m askerlik ?ubesinden. ?lk defa birileri beni kabul etmi?ti. Oda g?zel ?lkem. 15 g?n?m kalm??t? askere gitmeme. Bunun ?zerine ?al??t???m i?ten ayr?l?p 15 g?n k?sa bir tatil yapt?m. Art?k askerlik g?n?m gelmi?ti. ?ok sessiz gittim ben askere. Beni u?urlayan bir konvoyum yoktu. Sevdi?im birka? dostumun haricinde. Otogara hayat arkada??m ve dostum salihin arabas? ile gidiyorduk. Yolda k???k bir kazada ge?irmi?tik. Neyseki kaza k???kt? ve sonunda otogara vard?m. Beni Amasyaya g?t?recek olan otob?se gece 23:00 de bindim ve Amasya yolunu tuttum. Amasyaya vard???mda sabah saat 08:00 di. Otob?ste ayn? birli?e teslim olacak birka? asker daha vard?. Onlarla ??len 16:00 ya kadar amasya biraz dola?t?k. Nede olsa bir ay bu sokaklar? g?remeyecektik. Gitti?im yer Amasya ?avu? e?itim merkezi idi. Herbitimizi ?avu? yap?p da??tacaklard?. G?zel dostluklar?m oldu orada da. Ama bir?o?u da yaland?. Bunlar?n bilince ola ola birbirimize s?k?ca kenetlenmi?tik. Vakit gelmi?ti. ?? ay? tamamlad?k ve Usta birli?imiz olan izmir ?zel Koruma Taburuna da??t?ld?k. Koruma taburuydu gitti?imiz yer. Piyade s?n?f?m? amasyada b?rak?p Komando s?n?f? alm??t?m ?zmirde. Komando e?itimi al?yor ve y?pran?yorduk. ?nsan bedeninin s?n?rlar?n?n zorland??? e?itimlerdi ald???m?z e?itimler. Bu eitimlerin ard?ndan g?n a??r? Nil ile telefonda g?r???yorduk. Fakat burada dikkatimi ?eken bir konu vard? oda s?rekli ben telefon a??yordum. O beni hi? aram?yordu. Kendi kendime ben onu arad???m i?in beni aram?yordur dedim. Bunu denemek i?in yakla??k bir hafta aramad?m onu. bakt?m oda aramad?. Buna hakl? olarak tepki g?sterdim. Fakat s?rekli ge?i?tiriyordu. Aylardan a?ustos aylar?yd?. Nil her sene ?zmire tatile gelirdi. Benimde askerli?imi izmirde yapmam bir tesad?ft? sanki. Kendi kendime hayaller kuruyordum. Nil tatile geldi?inde bende iznimi kullan?r?m ve nil ile birlikte vakit ge?iriririm. Nilin izmire gelme vakti gelmi?ti art?k. Bir s?re bekledim. Acaba beni ne zaman aray?p ?a??r?r diye. ??nk? onun telefon numaras? yoktu bende izmirdeki. Yakla??k 15 g?n?n ge?ti aradan ve ne arayan vard? ne soran. Acaba numaram? m? kaybetmi?ti. E?er b?yle bir?ey varsa ?ok k?zard?m ona. Bukadar m? de?er vermiyor bana diye. Bir ?ekilde kald??? otelin numaras?n? ??rendim. Arad???mda telefona ??kan annesiyi. Annesi ile g?r??t?m. Olanlar? sordum. Dedim neden aram?yor beni. Bana ka?amak cevaplar vererek nili vereyim istersen telefona dedi. Olur dedim. Oradan seslendi nile nil ?uan m?sait de?ilim konu?amayca??m diye seslendi. Zaten ben bun? telefonda duyunca ?ok sinirlendim ve telefonu kapatt?m. Aradan bir 15 g?n daha ge?ti ve Nil Almanyaya geri d?nd?. Almanyaya d?n???n?n 3 g?n?n ar?ndan tekrar arad?m. Tepkili bir ses tonu ile Neden aramd???n? sorum. Bana verdi?i cevap " Seni arayacakt?m " oldu. Bende bu saatten sonra aramana gerek yok diyerek telefonu kapatt?m. Sonradan ??rendim ki e?im ve en de?er verdi?im varl?k olan Nil ben asker oca??nda vatan beklerken, ?zmirde tatilde iken bir dondurmac? sevgili bulmu? kendine ve onunla yat?p kalkm??. Sineye ?ektim bunuda mecbur olarak. Hi? aramad?m o satten sonra. Sadece birtek mesaj ?ektim ve Askerli?im bitmeden bo?anma davas?n? a? bitirelim bu i?i. Asker oca??nda da bu ac?lar? ?ekmek ger?ekten ?ok zor oluyormu?. Allah yard?m etti ve bitirdim askerli?imi. Asker d?n???m? bilen birka? dostum vard? sadece. Otob?se bindim ve istanbul yolunu tuttum. ?zerimde yorgunluk oldugu i?in istanbula varmam zor olmad? ??nk? otob?ste uyumu?um. ?stanbul Otogara vard???mda dostlar?m?n yan?nda bekleyen bayan beni ?oka u?ratm??t?. Bu oydu nas?l olurdu y?llar?n ard?ndan.....

6. b?l?m?n sonu.....

7. B?l?m Final...

Otob?sten t?m ?a?k?nl???mla indim. Kar??mda ?ylece duruyordu. Onu en son 14 sene ?nce ameliyat?n ard?ndan tan?m??t?m. Prof.Dr. Emine AKAYDIN d? beni durakta bekleyen. ?ok riskli bir ameliyatta hayat?m? kurtarm??t?. D?n gibi hat?rl?yordum s?zlerini. Beyindeki uru k?smen ??kartm??t? ve tekrarlama ihtimali vard?. Dr. Emine Pariste ya??yordu. Benimde ?stanbulda oldu?umu duymu? ve g?rmek istemi?ti. Hemen terminalin sonundaki cafelerden birine oturduk. Eski g?nlerden konu?uyorduk. Bana art?k ?stanbulda ya?amak istedi?inden s?z ediyordu. Bu g?zel bir haberdi. Burada bir ofis a?mak istedi?ini ve hayat?n?n geri kalan k?sm?n? burada ya?ayacakt? art?k. Bende ona elimden geldi?ince yard?mc? olmaya ?al??acakt?m. G?nler g?nleri haftalar haftalar? kovalarken bende elimden geldi?i kadar dostlar? ziyaret etmeye ?al???yordum. Birg?n Dr. Emine'nin yan?na gitti?imde benim eski hastal???m? kontrol etmek istedi. Bende hi? gerek olmad???n?, o g?n bu g?nd?r herhangi bir rahats?zl?k veya ?ikayetimin olmad???n? s?yledim. Ama malesef kand?ramad?m. ?lla da kontrol diye tutturdu. K?ramad?m. Peki dedim. Filmleri ?ektirmek i?in beraber hastahanenin yolunu tuttuk. Hemen filmlri ?ektirdik ve ??kmas?n? beklerken bah?edeki cafe de oturup sohbete ba?lad?k. Ona yapmak istediklrimden bahsettim. Bir i?yeri a?acakt?m bende. K???kten ba?lay?p hedeflerim do?rultusunda ilerleyecektim. Daha sonra evlilik vard? elbette. Evlenecek ?oluk ?ocu?a kar??acakt?m. Ne g?zelde hayal kuruyordum. Dr. Emine ile filmleri almaya gittik. Dr. Emine filmleri kontrol etti?inde renginin att???n?, k?t? bir?eylerin oldu?unu farkettim. Ama belli etmemeye ?al??t?m anlad???m?. Bi bana bakt? bi filmlere bakt?. Bu olamaz dedi. Ur tekrar etmi? ve art?k tedavi edilemez boyuta ula?m??t?. En fazla 6 aym?? gidece?i. Bana bahsetmedi tabi. Ben daha sonra filmleri al?p ba?ka doktora g?sterdi?imde her?eyi ??rendim. 6 ayd?. K?sac?k ay ?mr?m vard?. Bir ?m?r? art?k 6 aya s??d?rmam gerekiyordu. Bu ?ehirden uzakla?maya karar verdim. Kimse ?l?m?mden haberdar olmayacakt?. Yapt?m. ?zmirin k???k kasabalar?ndan birine yerle?tim. Ta ki son nefesimi verene kadar da geri d?nmedim...


P?nar: Okulu bitti ve i? hayat?na ba?lad?. Daha sonra internetten tan??t??? bir ?ocuk ile evlenmeye karar verdi. Evlilik ?ncesi ya?ad?klar? birlikteliklerinden hamile kald? ve ?ocuk o g?n bu g?nd?r piyasada yok. P?nar ?ocu?u ile birlikte ailesinin yan?nda ya??yor...

?lkay: E?inden yedi?i dayaklardan bunalan ilkay ?ocu?u al?p evden ka?t?. Almanyaya geri yerle?ti. Devletin verdi?i ma?a?la ya?amaya devam ediyor.

BBK: Ya?ad??? strese dayanamay?p evden ka?t?. Onu yolda yanl?z ve ?aresiz g?ren bir adam elinden tuttu ve ona ev tuttu. Birbirlerinden ho?land?lar, sevdiler ve evlendiler. ?uanda mutlu bir evlilikleri var.

Nil: Okulunu bitirip estetik cerrahi oldu. ?uanda almanyada iyi bir ?cret ile bir hastanede ?al???yor. ?mr?n?n sonuna kadar evlilik d???nm?yor.

Banu: Banudan haber al?nam?yor.


7. B?l?m?n sonu.

--- SON ---
Cevapla
#2
diğer forumdan hatırlayanlar vardır. Zamanda yolculuk hikayesi yazıyordum. Versiyon değiştirdiğimiz için hikayeyi buraya almadım ve sıfırdan forum kurdum. O hikaye biraz fantastik idi bu ise biraz daha duygusal olacak. Bu hikayenin özelliği her an yönünün değişebilecek olması. hadi bakalım. Sizde etkin rol oynayabilirsiniz
Cevapla
#3
güzelmiş.. devamınıda bekliyoruz Wink
Ara
Cevapla
#4
Gizli cevherleri ortaya çıkarmak lazım ...
Cevapla
#5
devam......
Cevapla
#6
sEN BİR NUMARASIN :d biliosu solememe gerek yok Smile

Benden de ne iyi yagcı olurmuş bea:d az da kendime yag cekcemWink
Ara
Cevapla
#7
hayranim sana b.b.k Wink
Ara
Cevapla
#8
Yine mi Big Grin
Ara
Cevapla
#9
yasını 5 gün snra okudum ama okudum Big Grin güsel dewamını bekleynlerden birde bn olcm Smile
Ara
Cevapla
#10
Üçüncü bölüm devammm Smile
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi