Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bir Gelinci?in Dirili?i
#1
Bir Gelinci?in Dirili?i Kad?n kendini yere atm??, s?rekli debeleniyor, ba??r?yor, ba??r?yordu.
-Tanr?m, Tanr?m ne olur beni yan?na al. ?lmek istiyorum. T?m bunlar? ya?arken akl?n? ka??rd???n? zannediyordu. Oysa b?yle d???nd??? zamanlarda dahi beyninin mutlak bir yan? mant?k ?er?evesinde ?al???yordu. Fark?nda olmadan yapt??? her eylemde dahi bunlar? bilerek yapt???n? biliyordu. ?imdi ise bunca a??rl???n alt?nda bu kavram karga?as?yla u?ra?mak onun i?in zaman kayb?ndan ba?ka bir ?ey de?ildi. Zaten bunun ay?r?m?n? ke?fetti?i anda normale d?necekti. Oysa onun istedi?i bu de?ildi. Tek iste?i vard?, o da kocas?n?n yan?na gelip, elleriyle y?z?n? kavramas?; y?z?ndeki o zay?fl??? parmaklar?yla hissedip ona dokunmas? idi. Yan?nda oldu?unu hissettirecek bir tek s?z, bir tek dokunu?tu. Sonra, sonras? kendili?inden gelecekti zaten. Co?kulu bir nehrin, yaz sessizli?indeki durulu?u gibi saf, berrak ve dinginle?ecekti. Ba??n? kocas?n?n g??s?ne dayay?p huzur i?inde y?llarca ?yle kalabilecekti belki de. Hala salonun kap?s?nda kimse g?r?nmemi?ti. Gelmiyordu i?te yan?na, a?lamas?n?, ba??rmas?n? duymas?na ra?men koridordan ge?ipde yan?na ge! lmiyordu. Salonun bir k??esinde bitkin bir ?ekilde oturuyordu ?imdi. Ayaklar?n? iki yana a?m??, sa?lar? r?zgarda ko?mu? bir at yelesi kadar kar???k, derin derin nefes al?yordu. Ellerini iki yana ?ylece b?rakm??t? umars?z. B?yle ne kadar zaman ge?mi?ti bilmiyordu. Bu kabus az ?ncemi ba?lam??t?, yoksa y?llar ?ncemi? Kimdi hayat?n? bunca anlams?zla?t?ran, ya?am?n? lime lime etmeye ?al??an bu adam kimdi? Her yer, her ?ey karanl?kt?. ?zerinde ise, e?yalar?n bitip t?kenmez bir sab?rla onu g?zetleyen anlams?z g?z izleri. Onu izliyorlard?. -Bakmay?n bana, ne olur bakmay?n, b?kmad?n?z m? beni seyretmekten dedi. Oysa sesi ??km?yordu bile. Duda??nda u?uk bir g?l?mseme beliriverdi. Duvar?n en siyah noktas?na tak?ld? g?zleri. Umutsuz, belki de ?l?p giden bir a?k filmini seyrediyordu o siyahl?kta. K???k bir d?kkanda al?c?s?n? bekleyen ezik bir sebze gibi o hala orada kocas?n?n dokunu?unu, onu o d?kkandan almas?n? bekliyordu. Karanl?klar derin bir u?uldamayla zihninin sessizli?ini bozuyordu. Salonun herhangi bir yerinde y?llarca s?ren bu bekleyi?ler, i?ine tarifsiz bir devlik kazand?r?yordu. A?lad?k?a g??leniyor, bekledik?e kocamanla??yordu. Birden etraf?n siyahl??? k?z?ll?klara boyanmaya ba?lad?. Her yan? k?z?l bir all?kta yeniden belirmeye ba?lad?.Bir gelincik tarlas?n?n tam ortas?nda duruyordu ?imdi. Kalbi h?zla vuruyordu g??s?ne. Sanki bu h?z devam ederse, kendini ?lecekmi? gibi hissetmenin aksine; sonsuza de?in ya?ayacakm?? gibi sa?l?kl? bir ritimle vuruyordu hemde. ?i?ek kokular?n? daha iyi duyumsuyordu ?imdi. R?zgar?n o ma?rur hayk?r??lar?yla v?cudunun her yan?na dokunuyorlard? ! gelincikler. Bu k?z?ll?k; ?fkesinin, bekleyi?lerinin, sevgisinin k?z?ll???yd?. Unutuvermi?ti kocas?n?. D?nyas? buydu art?k. Evet bu olmal?yd? bundan b?yle d?nyas?. Onlar? seyrediyordu heyecanla. Tek bir tohumun bir ba??na verdi?i ya?am sava??n?. Onlar?n filizlenip boy at???n?; hayatta kalabilmek i?in topra?a nas?lda inan?l? k?k sald?klar?n? izliyordu. Hi? akl?na getirmemi?ti bu ger?e?i. O olmadan da hayat?n?n devam edebilece?ini hi? d???nememi?ti. Kocas? yan?nda olmadan da ona dokunmasa da, onu anlamasa da tek ba??na ya?ayabilece?ini biliyordu art?k. Az ?nceki serzeni?lerinin Tanr? taraf?ndan ciddiye al?nd???n? d???nerek; -Tanr?m, Tanr?m beni yan?na alma art?k diye ge?irdi i?inden. Yapacak, ya?ayacak ?ylesine ?ok ?eyim var ki. Biraz daha zaman l?tfen. Karanl?klar?n h?zn? art?k yerini hayat?n ger?eklerine, haz dolu duygulara b?rakm??t?. Kendini ke?fetmenin hafifli?i i?inde yine b?yle karanl?k bir gecede kocas?n? ?a??rd? salona. -Konu?mak istiyorum, dedi. -Seni dinliyorum.... Ne kadarda yal?n iki kelime "Seni dinliyorum" diye d???nd? ancak bu d???ncesinden hemen vazge?ti. -Anlatacak ?ok ?eyim yok asl?nda. S?ylemek istedi?im ?ey..... -Senden ayr?lmak istiyorum. Art?k hayat?mda sana yer vermeyece?im deyiverdi ve yerinden kalkt?, huzur i?inde ?nceden haz?rlam?? oldu?u valizini eline alarak, arkas?na bakmadan ??kt? gitti. Orada ?ylece kalakalm??t? adam. Ellerini iki yana b?rakm??t? umars?z. Etrafa bak?yordu, birden g?zleri duvarda beliren karanl?klara kilitlendi. ?zerinde gezinen g?zler hissetti. ?rperdi. Oysa onlar sadece, e?yalar?n bundan sonra bitip t?kenmez bir sab?rla onu g?zetleyecek anlams?z g?zlerinden ba?ka bir ?ey de?ildi.
Cevapla
#2
saol dostum ellerine saglık ....
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi