:: Duygusuz.com - Dostluk ve Arkadaşlık Sitesi

Orjinalini görmek için tıklayınız: ADSL e indirim m?jdesi ...
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link

Firari Fırtına

ADSL'e indirim m?jdesi


T?rk Telekom, telefon ve ADSL tarifelerinde 17 Temmuz Pazartesi g?n?nden itibaren indirim yapacak.

T?rk Telekom Genel M?d?r? Paul Doany, telefon ve ADSL tarifelerinde indirim yap?laca??n? s?yledi. Paul Doany, yapt??? bas?n toplant?s?nda, ses ve veri tarifelerine ili?kin de?i?ikliklerin imzalanmas?n?n Pazartesi g?n? ger?ekle?ece?ini ve ADSL konusundaki tarife de?i?ikli?inin de yak?n zamanda a??klanaca??n? s?yledi. Doany, ses iletiminde indirimle ilgili tarife de?i?ikli?inin Pazartesi g?n? onaylanaca??n? ve uygulamaya girece?ini ifade etti.

D?nyan?n 13"?nc? b?y?k telekom operat?r? olan T?rk Telekom"un kurumsal organizasyon yap?s? de?i?iyor. ?irketin ?st y?netimi ?stanbul"a ta??n?rken, teknik ve operasyon b?l?mleri Ankara"da kalacak. Genel M?d?r Paul Doany, ?stanbul"a ta??nma stratejisinin pazara yak?nla?mak ve m??terilere daha iyi hizmet g?t?rmek ama?l? oldu?unu s?yledi. Y?netim biriminin ve pazarlama, sat??, finans b?l?mlerinin ?stanbul"da olaca??n? belirten Doany, ayr?ca ?irketin haklar?n? en iyi ?ekilde korumak i?in hukuk yap?s?nda ?nemli de?i?iklikler yapacaklar?n? ifade etti.


Doany, pazarlama ve sat??tan Genel M?d?r Yard?mc?s? Mehmet Toros, operasyonlardan Genel M?d?r Yard?mc?s? Celaleddin Din?er, finanstan Genel M?d?r Yard?mc?s? Nazif Burca, destek hizmetlerinden Genel M?d?r Yard?mc?s? ??kr? Kutlu"nun sorumlu olaca??n? dile getirdi. Yeni yap?lanma nedeniyle bir b?l?m personelin ?stanbul"a ta??naca??n? belirten Doany, bunu personelin r?zas? al?narak ger?ekle?tirilece?ini, gitmek istemeyen personelin Ankara"da ?al??maya devam edece?ini dile getirdi.